Norr Stutby skogar

Produktiv skogsmark om 101 ha, 19 307 m3sk och jakt i norra Sorunda.
Areal: 130 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 13 300 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2019
Möjlighet ges nu att förvärva 130 välarronderade hektar jord- och skogsmark i norra Sorunda, cirka 44 km sydväst om Stockholm. Den totala landarealen om cirka 130 ha fördelas över två rationella skiften med 101,2 ha produktiv skogsmark och 3,4 ha jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till 19 307 m3sk med en årlig bedömd tillväxt om 509 m3sk/ha. Det utbjudna försäljningsobjektet utgör del av fastighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till försäljningsobjektet hör enligt skogsbruksplanen 3,4 ha inägomark som utgörs av åkermark. Åkermarken ligger huvudsakligen belägen i ett skifte söder om väg 541 på väg mot Stutby. Vidare finns en mindre åker belägen i skogen söder om det stora skiftet.

Brukandet av åkermarken är muntligen upplåtet 1 år i taget till och med 2019-11-01 och omfattar totalt 22 ha åkermark varav 3,4 ha ligger beläget inom försäljningsobjektet. Markägaren erhåller för detta 1 250 kr/ha exklusive moms. Överenskommelsen omfattar ej tillgång till byggnader, el, maskinutrustning eller jakträtt. Vid överenskommelsens upphörande skall samtliga stödrätter som nyttjas inom försäljningsobjektet vederlagsfritt återgå till jordägaren.

Brukaren av åkermarken är av ägaren informerad om en försäljning. Intresse har uttryckts om att i fortsättningen få arrendera marken om möjlighet ges.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar enligt skogsbruksplan 101,2 ha med ett totalt virkesförråd om 19 307 m3sk. Detta ger ett medeltal om 191 m3sk/ha. Virkesförrådet fördelas över 63 % tall, 36 % gran och 1 % löv. Den produktiva skogsmarken har en normal produktionsförmåga med en bedömd medelbonitet om 6,2 m3sk/ha och en bedömd årlig tillväxt om 509 m3sk/år. Under planperioden finns avverkningsförslag om 4 442 m3sk varav slutavverkning om 2 922 m3sk.

För avdelning 21 har det tecknats en avverkningsrätt och virkesförrådet i denna avdelning har frånräknas det totala virkesförrådet och avdelningen är i planen angiven som K1. Kalmark om 6,1 ha behöver markberedas och planteras. Detta kommer göras av säljaren innan tillträde.

Nyckelbiotoper

Det finns en av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop inom försäljningsobjektet. Denna omfattar 0,5 ha och ligger belägen i avdelning 50. Området består delvis av en brant ravin med äldre gran samt enstaka björkar och asp.

Jakt

Jakten på fastigheten är muntligt upplåten till och med 2019-07-01. Jakten kan därefter upplåtas till en köpare fram till och med dess att en lantmäteriförrättning är klar. På fastigheten förekommer gott om vildsvin samt även älg, rådjur och övrigt småvilt.

Jakttorn och eventuell annan lös egendom ämnad för jakt belägen på fastigheten tillhör tidigare jakträttsinnehavare och ingår ej i köpet.

Övrigt

I skogen på den västra delen av det större skiftet finns ett äldre grustag tidigare ämnat för eget bruk som idag är återplanterat med skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Norr Stutby 1:9, del av

Ägare

Kjell Gustav Wahlbeck 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,2 ha
Skogsimpediment 24,2 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 130,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser del av fastighet varpå taxeringsvärdet ej går att fastställa.

Inteckningar

Det finns totalt sex stycken penninginteckningar om 632 100 kr uttagna i fastigheten. Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 41
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Norr Stutby skogar och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning