Norra Västerrottna

Den bästa skogsmarken! 12 500 m³sk. Medelbonitet 7,6 m³sk.
Areal: 108 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2021
Obebyggd skogsfastighet i de bördiga sluttningarna mot sjön Rottnen i Gräsmark i Sunne kommun. Fastigheten består av två markområden om totalt 108 hektar varav 101 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 12 500 m³sk med en medelbonitet beräknad till 7,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga medelålders gallringsskogar men har även ca 3 000 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (20)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad av Göran Klarström under maj månad 2021. En komplettering har skett i augusti med att plantering har skett av avdelningarna 2 och 5. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 101,0 hektar med ett beräknat virkesförråd om 12 463 m³sk vilket ger medelförråd om 123 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 6 %, gran 86 % samt löv 8 %. Ca 3 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Åker- och betesmark

Det finns 1,9 hektar åkermark i den östra änden av det södra skiftet. Den ligger längs landsvägen mellan Rottneros och Gräsmark. Inga stödrätter följer med i försäljningen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakt bedrivs inom Norra Västerrottna viltvårdsområde som omfattar cirka 3700 hektar.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheten Sunne Norra Västerrottna FS:1. Ingen utredning har gjorts om fiskesamfällighetens omfattning.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Norra Västerrottna 1:14

Ägare

Marie-Louise Cedergren 1/2
Lars Brügg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 106,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 101,0 ha
Skogsimpediment 3,6 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 1,9 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 107,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 7 000 kr
Skogsmark 3 257 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Summa: 3 275 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Sunne kommun den senaste tolvmånadersperioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Norra Västerrottna och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning