Nyvallen Storåsen

59 200 m3sk med tillväxt om 5,5 %. Fina jaktmöjligheter.
Areal: 1452 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2020
Nyvallen Storåsen är belägen i de vidsträckta och natursköna gränstrakterna mellan Härjedalen och Jämtland, fågelvägen cirka 25 km norr om Sveg eller 25 km sydost om Vemdalen. Fastigheten omfattar en landareal om cirka 1 452 ha fördelade över två närbelägna större skiften i mosaikartad terräng, där det östra skiftet också är bebyggt med ett par enklare jaktstugor. Ägoslagen fördelar sig i huvudsak över 791 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 59 200 m3sk, där tyngdpunkten finns i växtliga ung- och gallringsskogar, samt 661 ha impediment och övrig mark. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till varierande och trevlig jakt där viltstammarna utgörs av älg, björn men även hjort och småvilt. Jakträtten tillkommer en ny ägare från tillträdesdagen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (16)

Foto: Jonas Jonsson och Malin Strand, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Nyvallen Storåsen

Stugan ligger på östra skiftets södra del vid Storåsen. Byggnadsarea om ca 23 m². Viss el genom solpanel. Tidigare jaktlag har även uppfört en timrad stuga med fyra sovplatser och en tillbyggd oinredd del som idag är byggnad å. I annat fall kommer den att transporteras bort av ägaren. I anslutning till stugan finns också förrådsbod och utedass.

Sjuguvallen

Stugan ligger på östra skiftets norra del på Sjuguvallen. Byggnadsarea om ca 41 m². Viss el genom solpanel. Tidigare jaktlag har även här uppfört en byggnad som använts som bastu. En ny fastighetsägare har, om så önskas, möjlighet att förvärva denna byggnad av jaktlaget. I annat fall kommer den att transporteras bort av ägaren. I anslutning till stugan finns förrådsbod och utedass.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har i ett tidigare skede varit ägd av Mellanskog och under den tiden gjordes dels försök med olika trädslag och dels användes även fastigheten som visningsfastighet. Skogsinventeringen är utförd i maj 2016 av Anders Häggkvist, Mellanskog. Planen har därefter tillväxtberäknats och justerats för åtgärder som utförts efter planens upprättande till och med hösten 2020. Ett par avdelningar har även bytt huggningsklass efter inventering. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 790,8 ha och virkesförrådet är bedömt till cirka 59 162 m³sk. Contorta och gran utgör de dominerande trädslagen med 46 % respektive 33 % av virkesförrådet och därtill kommer tall och löv med 14 % respektive 7 % av virkesförrådet. Boniteten uppgår till 4,1 m³sk per hektar. Skogen är fördelad över flera åldersklasser men har sin tyngdpunkt i växtliga skogar i åldern 30-39 år. Det medför också att den löpande skogstillväxten för närvarande motsvarar goda 5,5 % per år relativt virkesförrådet.
För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har registrerat två nyckelbiotoper inom fastigheten, vilka utgörs av Lindskogsbackarna, inom avdelning 204 med 29,5 ha, samt Storåsflöten-Tönningan, cirka 0,8 ha av avdelning 9. Delar av områdena kring bäckarna på det västra skiftet berörs av sumpskogar och områden med naturvärden. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Fastighetens marker bildar idag en egen jaktenhet (Stefan Sundh Jaktlag) och ingår i Vemhåns Älgskötselområde. Tilldelningen för årets älgjakt är två tjurar. Tillkommer avlysningsjakt på ko och kalv. Den mosaikartade marken har rik viltstam med älg, björn men även hjort och småvilt som erbjuder varierande och trevlig jakt. Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Överberg 19:31

Ägare

Stefan Sundh 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1 448,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 790,8 ha
Myr/kärr/mosse 645,7 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Väg och kraftledning 14,4 ha
Summa: 1 451,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 9 477 000 kr
Skogsimpediment 893 000 kr
Summa: 10 370 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två datapantbrev om totalt 7 000 000 kr uttagna. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Härjedalens kommun det senaste året. Ansökningsavgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Fastighetsmäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Jag är intresserad av fastigheten Nyvallen Storåsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning