Önnesmark skog

Skogsfastighet i Önnesmark
Areal: 59 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Variationsrik skogsfastighet i tre skiften utan byggnader. Älg- och småviltsjakt.

Skogsfastighet i tre skiften belägen i Önnesmark, Lövånger. Fastigheten säljs utan byggnader. Avstyckning pågår. Fastighetens areal utgörs av ca 48 ha produktiv skogsmark. Det samlade virkesförrådet är skattat till närmare 6 600 m³sk . Fastigheten är variationsrik avseende både marktyp, ålder och trädslag. Sammantaget finns goda förutsättningar för skogsproduktion då medelboniteten uppgår till 4,3 m³sk /ha och år. Möjlighet finns till både älg- och småviltsjakt i Önnesmarks jaktklubb.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Önnesmark skog

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogstillståndet på fastigheten beskrivs i en skogsbruksplan som är upprättad under hösten 2021. Enligt planen uppgår fastighetens totala landareal till 59,4 ha varav 47,7 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 6 592 m³sk och den årliga tillväxten 180 m³sk. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 49 %, gran 34 % och lövträd 17 %. Markförhållandena varierar från finjordsrika moräner till fuktiga torvmarker. Fastigheten har en mycket god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad boniteten om 4,3 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen (huggningsklass S1 och S2) uppgår till 2125 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen har ungskogsröjning föreslagits på 0,8 ha och gallring har föreslagits på 6,3 ha under den kommande 10-årsperioden.

Nyckelbiotoper och biotopskydd

Det finns fyra nyckelbiotoper på fastigheten varav två omfattas av biotopskydd (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). Områdena med biotopskydd är formellt skyddade och därmed undantagna från skogsbruk. I skogsbruksplanen har dessa två områden därför klassats som övrig mark. De två andra nyckelbiotoperna ligger intill varandra och utgör tillsammans avdelning 6 i skogsbruksplanen. Det rör sig om gammal barrskog på hällmark med stort inslag av riktigt gamla senvuxna träd och död ved.

Fornminnen och kulturhistoriska lämningar

Fyra forn- och kulturlämningar finns dokumenterade på fastigheten. Avdelning 12 berörs av en husgrund, i avdelning 30 finns en stensättning belägen, i avdelning 38 hittas ett odlingsröse samt en båtlänning. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Jakt

Jakträtt följer med fastigheten. För innevarande jaktår är jakten upplåten till Önnesmark jaktklubb som totalt disponerar närmare 1800 ha. Upplåtelsen med klubben förlängs med ett år i taget om inte marken återtas. För fastighet följer en jakträtt i jaktklubben. Markägare och markägares barn har rätt till medlemskap i klubben eller den som innehar jakträtten genom upplåtelse. Som medlem erbjuds möjlighet till både småvilt- och älgjakt på jaktklubbens marker. Älg jagas gemensamt och för höstens älgjakt har jaktklubben fått en tilldelning om sex vuxna och sex kalvar. Jaktklubbens marker ingår i Djupaåns älgskötselområde.

Vägar

Fastighetens samtliga tre skiften nås enkelt med bil. Skifte 1 och 2 nås via en privat skogsbilväg som kan nyttjas för åtkomst och för skogsbruksåtgärder. Skifte 3 ligger utmed allmänna vägen inne i byn. Västra delen av skifte 1 är den del som är mest svårtillgänglig, i övrigt är det relativt vägnära.

Pågående avstyckning

Byggnader och tomt inklusive en del av åkermarken samt en mindre del skog är under pågående avstyckning hos Lantmäteriet. Det område av fastigheten som ska styckas ifrån finns inte med i skogsbruksplanen. Se kartskiss vilket område som avses. Köparen skall vara medveten om att gränserna för avstyckningen kommer att lagföras först när förrättningen har vunnit laga kraft.
En mindre avvikelse av arealen angiven i skogsbruksplanen kan därför uppstå. Tillträde till fastigheten kan tidigast ske när förrättningen har vunnit laga kraft.

Byggnad på ofri grund

På berget intill Missentjärn står en jaktkoja uppförd som tillhör jaktklubben och således inte ingår i köpet.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Önnesmark 4:4 Skog

Ägare

Leif Granlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,7 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Inägomark 1,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 6,5 ha
Summa: 59,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärden redovisas ej då fastigheten utgör del av taxeringsenhet och saknar således eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 700 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person som inte sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygdsområde i Skellefteå kommun. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är förvärvstillstånd ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för eventuellt uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är tecknat och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-24

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Önnesmark skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Önnesmark skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier