Önnesmark

Skogsfastigheter med fritidshus i naturskönt läge. Jakt, rekreation och lantligt boende.
Areal: 89 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 2 600 000 SEK
Skogsfastigheter med fritidshus i naturskönt läge i Önnesmarks by. Här kan skogsbruk kombineras med jakt, rekreation och lantligt boende av enklare karaktär. Gårdsplatsen ligger fint till på en höjd i söderläge, omgiven av skogen och åkrarna samt med utsikt mot tjärnen nedanför. Den samlade arealen uppgår till ca 89 ha fördelad på fyra skiften varav ca 80 ha utgörs av produktiv skogsmark där det samlade virkesförrådet är beräknat till ca 6600 m³sk. Som ägare till fastigheterna erhålls jakträtt och möjlighet till medlemskap i jaktklubb med en jaktbar mark om ca 1800 ha för jakt efter både småvilt och älg.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (45)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är ett timrat äldre hus med träpanel och plåttak upptill. Huset är byggt i två plan och har en planlösning på nedre plan bestående av hall, kök, vardagsrum och allrum. På övre plan finns en hall och två inredda sovrum samt en oinredd kallvind som förråd. Huset är enklare och har nyttjats som fritidsboende under sommarhalvåret. El finns och sommarvatten. Fiberkabel är framdragen till huset. Äldre köksstandard och utedass. Ytskikt såsom tak, vägg- och golvbeklädnader är alla av äldre slag. Huset har dubbla skorstenar. Skorstenarna är inte besiktigade och godkända för eldning. Det finns en kakelugn, öppen vedspis, köksspis, och små kaminer på övervåningen som tidigare har nyttjats för uppvärmning.

Tomt och omgivning

Gårdsplatsen ligger fint belägen i söderläge med utsikt över åkermarken, skogen och tjärnen nedanför. Tomten är stor och svagt sluttande där bostadshuset har en hög placering. På framsidan omges huset av gräsmatta, träd och buskar.

Sommarhus

På tomten återfinns också ett mindre sommarhus med två plan. Huset är byggt i trä och har ett plåttak upptill. Standarden är enkel. Invändigt består planlösningen av en hall, kök och vardagsrum. På övervåningen finns två sovrum.

Bagarstuga

Intill bostadshuset står en bagarstuga i trä och med plåttak.

Förråd

Det finns tre timrade förrådsbyggnader med plåttak på tomten.

Energideklaration

En energideklaration behöver enligt lag inte upprättas för denna typ av byggnad.

Driftskostnader

Elektricitet: 6 000 SEK/år
Försäkring: 1500 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 135 SEK/år
Summa: 8385 SEK/år

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen som är framtagen och beskriver skogstillståndet på fastigheten är upprättad i maj 2021. Under sommaren har det utförts gallringar på fastigheten. Skogsbruksplanen har därefter reviderats med avseende på utförda åtgärder samt tillväxtberäknats med årets växtsäsong. Enligt planen uppgår fastighetens totala landareal till 89,3 ha varav 80,3 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 6599 m³sk och den årliga tillväxten 322 m³sk. Skogsmarken är bevuxen med i huvudsak yngre till medelålders skogar. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 49 %, gran 29 % och lövträd 22 %. Markförhållandena varierar men utgörs i huvudsak av finjordsrika marker. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad bonitet om 4,1 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 350 m³sk.

Skogsvård

Röjning är beställd av säljaren och rör skifte 1 och avdelningar 1 till 6 enligt skogsbruksplanen. Röjningen kommer att utföras under hösten och utförare är Norra skog. Röjningen bekostas av säljaren.

På skifte 4 och avdelning 45 enligt planen så har säljaren ett avtal med SCA om föryngringsåtgärder såsom markberedning och plantering. Markberedningen är planerad att utföras under hösten 2021 och planteringen under 2022. Säljaren bekostar dessa åtgärder.

Nyckelbiotoper

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden saknas (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Vägar

Fastighetens tillgänglighet via skogsbilvägar är tämligen god. De vägar som berör fastigheten är relativt välskötta vägar med förhållandevis god standard där drift och underhåll regleras genom andelstal.

Jakt

Jakträtt följer med fastigheten. För innevarande jaktår är jakten upplåten till Önnesmark jaktklubb som totalt disponerar närmare 1800 ha. Upplåtelsen med klubben förlängs med ett år i taget om inte marken återtas. För varje fastighet följer en jakträtt i jaktklubben. Markägare och markägares barn har rätt till medlemskap i klubben eller den som innehar jakträtten genom upplåtelse. Som medlem erbjuds möjlighet till både småvilt- och älgjakt på jaktklubbens marker. Älg jagas gemensamt och för höstens älgjakt har jaktklubben fått en tilldelning om fem vuxna och fem kalvar. Jaktklubbens marker ingår i Djupaåns älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Önnesmark 7:5 och 5:8

Ägare

Kristine Vikström 1/3
Lars-Åke Vikström 1/3
Lars-Olof Ljungström 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,3 ha
Myr/kärr/mosse 5,1 ha
Inägomark 2,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 89,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 22 000 kr
Skogsmark 2 773 000 kr
Tomtmark 18 000 kr
Summa: 2 813 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning motsvarande 30 000 SEK som gäller både Önnesmark 7:5 och Önnesmark 5:8. Ett skriftligt pantbrev är utfärdat. Pantbrevet är förkommet varför en ansökan om dödning av inteckningen är inledd hos fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är detta ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är underskrivet och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-28
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Önnesmark och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning