Ornungaskogen

Välskött, bördigt, virkesrikt
Areal: 122 ha
Kommun: Vårgårda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 800 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2023
Lättillgänglig och välarronderad skogsfastighet med 119 ha produktiv skogsmark. Goda jaktmöjligheter.

Genom Areal i Göteborg utbjudes nu en större skogsegendom väster om Kvinnestadsjön, söder om Vårgårda. Fastigheten är obebyggd och domineras av högproducerande granskogar med en medelbonitet på 10,8 m³sk/ha och en årlig beräknad tillväxt på ca 1 000 m³sk enligt en nyupprättad skogsbruksplan. God arrondering och mycket bra åtkomlighet tack vare ett utbyggt vägnät. 119 ha produktiv välskött skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 26 000 m³sk varav ca 16 300 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten har mycket god tillväxt och är beläget inom ett naturskönt och viltrikt område som ger tillfällen till jakt- och naturupplevelser där jakträtten disponeras av en ny ägare från 1 juli 2024.

På fastigheten finns också möjligheter att finna trevliga boplatser.

Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Ornungaskogen

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är bördig, lättåtkomlig och välskött. Ägaren och tidigare ägare har satsat på ett rationellt skogsbruk med hög virkesproduktion. Över skogsmarken finns en ny skogsbruksplan, som är upprättad av Mikael Nord, Skogspartner AB under juni månad 2023. Arealen produktiv skogsmark är i skogsbruksplanen uppmätt till 118,9 ha. Virkesförrådet uppgår till 26 073 m³sk vilket ger ett medelförråd om 219 m³sk/ha. Åldersfördelningen på fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 45 till 55 samt växtliga ungskogar i åldersklasserna 5–15. Medelboniteten är skattad till 10,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 1028 m³sk/år. Virkesförrådet fördelar sig på tall (13%), gran (84%) och löv (3%). I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag om ca 6 000 m³sk, varav huvuddelen är slutavverkning. Detta skapar en direktavkastning på din skogsinvestering och bra kassaflöden. För den som vill går det att avverka mer skog. Avdelning 22 och avdelning 34 kommer planteras av nuvarande ägare våren 2024. Föryngringen i avdelning 24 har tagit skada av den torra våren 2023 och här kommer nuvarande ägare utföra hjälpplantering. GROT i form av rishögar finns kvar på fastigheten. Vid flisning av GROTEN tillfaller nettot säljaren. Se vidare för mer information om skogen i bifogade delar av skogsbruksplan. Se även planläggarens förslag till åtgärder och målklassning. Sedan planens upprättande har inga föryngringsavverkningar, gallringar eller andra uttag av gagnvirke genomförts.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa SeSverige; Skogsstyrelsen och Natura2000.

Fornlämningar

På fastigheten finns sex registrerade fornlämningar. Fornlämningarna utgörs till största del av rösen och stensättningar.

Jakt

Skogsegendomen med sin storlek och goda arrondering liggandes i gammal kulturbygd och erbjuder goda möjligheter till jakt. Här kan man skapa strategiskt placerade pass eller smyga sakta efter alla skogsvägarna eller stigarna som förbinder fastigheten för att upptäcka jaktbart vilt. Jakten samordnas idag i ett större jaktlag. Jakten kan framgent bedrivas enskilt. Önskar man samverkan går det med stor sannolikhet att hitta jaktliga samarbetsformer även framgent. Nuvarande jakträttsupplåtelseavtal är uppsagt och gäller till och med 2024-06-30, varefter jakten är fri att disponera för köparen 1 juli 2024. Den jaktrelaterade utrustningen i form av jakttorn och foderplatser mm är nuvarande jaktarrendators egendom och ingår ej i försäljningen. För den som önskar att arrendera ut jakten ligger den i ett attraktivt område med sin närhet till Göteborgsområdet. Fastigheten saknar fiskerätt.

Övrigt

Fastighetens gränser är väl synliga i fält men kan vara bristfälligt uppmarkerade på några ställen. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vårgårda Ornungaskogen 3:3

Ägare

Lars Börjesson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 118,9 ha
Impediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 2,2 ha
Inägomark 0,4 ha
Summa: 122,1 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier