Piltorp

Piltorp med 120 ha god åkerjord.
Areal: 133 ha
Kommun: Vadstena
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 24/6 2019
Piltorp är en mycket välarronderad slättgård i Orlunda socken sydöst om Vadstena. Gårdens högavkastande åkermark uppgår till ca 120 ha och utöver det finns även ca 8 ha skog inom ägorna. Gårdscentrum erbjuder vacker mangårdsbyggnad uppförd under 1890-talet med flygel och park samt för jordbruksdriften ekonomibyggnader med modern gårdsverkstad och maskinhall, rationell spannmålsanläggning och ladugård och loge i mycket gott skick. Utöver mangårdsbyggnaden finns även en tjänstebostad med egen trädgård strax väster om gårdscentrum. Piltorp ligger samlad i en ägofigur och erbjuder utöver god åkerjord och ett representativt boende även ett välskött gårdscentrum för modern jordbruksdrift.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (12)

Foto: Johan Westman, Areal och Röni kuvi filial Sverige AB

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på Piltorp uppfördes under 1890-talet i två plan med timmerstomme och reveterad fasad under brutna sadeltak. Mangårdsbyggnaden har en tilltalande arkitektur med bevarade paradrum med kakelugnar och takmålningar samt på nedre plan en takhöjd om ca 3 m. Byggnaden flankeras av flygel och omgärdas av trädgård och park med vacker utsikt över slättlandskapet.

Mangårdsbyggnaden uppgår enligt taxeringen till 200 m2 boyta och 164 m2 biyta, den totala ytan torde uppgå till ca 450 m2. Mangårdsbyggnaden rymmer totalt 10 rum, möblerbara hallar och kök. Byggnaden vilar främst på en torpargrund med naturstensfot och till en mindre del av källargrund, ca 6 x 8 m. Nedre plan har fönster av kopplad 2-glastyp och övre plan fönster med innanfönster. Byggnaden värms upp via kulvert och vattenburet system från gårdens moderna flispanna. Vatten tas från gårdsgemensam djupborrad brunn och avlopp sker till 3-kammarbrunn med infiltration. Fiberbredband finns indraget i Mangårdsbyggnaden.

Från huvudentrén nås större möblerbar hall, rakt fram ligger stora salen med ekparkett, två kakelugnar och spänntak med takmålningar. Den norra gaveln rymmer vardagsrum, matsal med parkettgolv, större kök med matplats och separat groventré, kaklat badrum med wc och dusch samt utrymme för tvätt. Den västra gaveln rymmer ytterligare sal med kakelugn, kontor och sovrum med intilliggande wc med handfat och separat duschutrymme. Övre plan nås via trapp i entréhallen och rymmer stor möblerbar hall med öppen spis, fyra sovrum varav ett med kakelugn och två med handfat och väggfasta garderober samt badrum med 1950-talsstandard. Övre plan är inte moderniserat och har inte nyttjats för boende av nuvarande ägare.

Mangårdsbyggnaden på Piltorp utgör ett representativt boende med många från byggnadstiden bevarade attribut.

Flygel

Byggnad uppförd i 1 ½ plan i timmer under sadeltak med yttertak i tegel. Flygeln rymmer garage och bodar och på övre plan magasinsplan. På den västra gaveln finns ett uterum påbyggt under senare år med glaspartier och klinkergolv med vattenburen golvvärme.

Tjänstebostad

Bostad belägen ett stycke väster om gårdscentrum med egen trädgård. Byggnaden uppfördes under 1900-talets början i 1 ½ plan med timmerstomme och träfasad under sadeltak, numera, med yttertak i betongtegel. Byggnaden vilar på en torpargrund och har en utbyggnad mot norr som kompletterades med ett inglasat uterum för ca 10 år sedan. Bostaden har fönster av kopplad tvåglastyp och uppvärmning sker via kulvert och modernt vattenburet system från gårdens flispanna. Det finns även en eldningsbar braskamin i bostadens hall. Vatten tas från den gårdsgemensamma källan och avlopp sker till 3-kammarbrunn.
Bostaden har egen varmvattenberedare. Fiberbredband finns indraget i bostaden.

Enligt taxeringen uppgår boytan till 130 m2 fördelat på totalt fyra rum, två hallar varav en möblerbar samt kök. Köksinredning är från 1990-talet med nyare vitvaror och köksbänkar i trä. Badrummet rymmer wc, dusch och tvätt.

I direkt anslutning till Tjänstebostaden finns även ett garage med carport uppfört i trä. Byggnaden med tillhörande garage och tomt är uthyrd. Bostaden ligger enskilt med vacker utsikt över slättlandskapet.

Energideklaration

Energideklaration för fastighetens bostadsbyggnation upprättas på köparens begäran.

Ekonomibyggnader

Gårdsverkstad, maskinhall och flispanna

Ekonomibyggnad uppförd 2006 med rejäl murad verkstadsdel med putsad fasad och maskinhall med träfasad, totalt yttermått 18 x 40 m.

Byggnaden har fribärande stålstomme och sadeltak med yttertak i plåt. Den uppvärmda verkstadsdelen mäter 18 x 10 m och rymmer förutom verkstad med porthöjd om 4,5 m och gjutet golv även oljebod, förrådsutrymmen varav ett förberett för wc samt pannrum för gårdens flispanna. Pannan om 75 kW installerades i samband med byggnationen och är automatiserad med flislager i pannrummet och skruv för asktömning. Pannan förser de två bostadshusen, verkstaden och spannmålsanläggningen med värme. Maskinhallen mäter 18 x 30 m och har två stora portar, 4,5 m höga, samt interiör port in till verkstaden. Hallen har grusat golv.

Byggnaden är mycket rationell och är väl anpassad till gårdens verksamhet.

Spannmålsanläggning

På gården finns en rationell spannmålsanläggning med torkhus uppfört i plåt och extra lagring i rundburkar. Torkhuset från Akron uppfördes 1992 och rymmer två äldre Svegma satstorkar med vågceller, torkarna rymmer ca 15 m3 vardera. Anläggningen har en äldre renoverad elevator med en kapacitet om 20-25 ton/h. Samtliga fickor har konad botten och den totala lagringsvolymen i torkhuset uppgår till ca 450 m3 varav två utlastningsfickor om 50 m3 vardera. Torken värms upp med oljepanna, Akron installerad 2001 med oljetank om 5 m3, men även med kompletterande värme från gårdens flispanna. Anläggningen kompletterades 2010 med tre luftade rundburkar om 300 m3 vardera från Tornum. Burkarna fylls med transportör och har en flyttbar svepskruv för tömning av bottensatsen. Spannmålsanläggningen har en total lagringskapacitet om ca 1 350 m3.

Ladugård och loge

Gårdens ladugård håller ett gott skick och är uppförd med logdel i trä och murad djurdel under sadeltak med yttertak i plåt. Byggnaden mäter totalt ca 16 x 75 m. Den östra delen av byggnaden rymmer loge med gjutet golv och rejäl port på gaveln, plantork med två fläktar lämpad för flistorkning samt mellanlagring av spannmål och torkning av frö. I mitten av byggnaden finns ytterligare loge med två separata kalvstall som nyttjades för gårdens tidigare tjuruppfödning, här finns också separat beredningsrum, f.d. mjölkrum, med diskbänk och varmvattenberedare. Den murade djurdelen rymmer inredning för tjurar på spalt med plats för 120 tjurar. Över djurdelen finns en skulle. Gårdens tjuruppfödning var aktivt fram till 2008.

I anslutning till ladugården finns en flytgödselbrunn i betongelement om 1 000 m3.

Silofack

Tre silofack i betong byggdes 2002 på gården vilka mäter 6 x 25 m vardera.

Magasin och övriga byggnader

På gården finns även ett delvis timrat och delvis naturstensmurat magasin med sadeltak och nylagt yttertak med betongtegel. I den murade delen finns en jordkällare och över den ett magasinsplan. Den timrade delen rymmer enklare garage med gjutet golv och plats för två bilar. Vidare finns även ett mindre f.d. hönshus som numera rymmer två ponnyboxar. Byggnaden är uppförd i trä under sadeltak med yttertak i lertegel, vatten finns indraget i byggnaden.

Skog och mark

Åkermark

Piltorps åkermark är synnerligen välarronderad och ligger samlad runt fastighetens gårdscentrum i större skiften. Åkerarealen uppgår enligt SAM-ansökan och egen uppmätning till ca 120,28 ha. Jordarten är övervägande högavkastande mullrika lättleror med inslag av något styvare partier vid Altorps-jorden i väster. Strax öster om gårdscentrum finns även ett mindre område med mossjord. Gårdens åkermark är täckdikad med slang öster om gårdscentrum och i övrigt främst med tegelrör, dräneringen upplevs som väl fungerande bortsett från något mindre område söder om gårdscentrum. Åkermarken ligger inom tidigare region 1 för gårdsstöd och har en mycket god avkastningsförmåga.

Marken har under en lång tid brukats i konventionell drift med klassisk slättväxtföljd med en god tillförsel av naturgödsel, tidigare från gårdens egen tjuruppfödning och på senare år flytgödsel från grisar som kan mellanlagras i gårdens gödselbrunn om 1 000 m3.

Stödrätter motsvarande sökt åkerareal ingår i fastighetsöverlåtelsen utan särskilt vederlag.

Skogsmark

Skogen på Piltorp är främst belägen i nordväst och uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Ulf Backman Linköping Skogstjänst till totalt 7,9 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 1 324 m3sk eller motsvarande 168 m3sk/ha och medelboniteten beräknas till 7,3 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 45 % gran, 38 % tall och 17 % löv och skogsmarken domineras av skog i gallringsmogen ålder. Planen föreslår avverkning om totalt 572 m3sk under planperioden varav 334 m3sk föryngringsavverkning, 222 m3sk gallring och 16 m3sk naturvårdande skötsel. Det finns inga registrerade naturvärden på fastigheten enligt Skogsstyrelsens register. För vidare information om fastighetens skogsmark se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Fastighetens jakt är fri för en köpare på tillträdesdagen. Jaktbart vilt är främst rådjur och övrigt småvilt.

Övrigt

I fastighetens sydöstra del, intill gränsen, finns en grävd dräneringsdamm. Våtmarken omfattar enligt SAM-ansökan 0,6 ha och ger enligt nuvarande miljöåtagande ett stöd på 2 400 kr/år.

Nuvarande miljöåtagande löper till och med 2019.

Rättsförhållande

Fastighet

Vadstena Piltorp 1:1, mfl

Ägare

Bengt Svärd 1/2
Eva-Britt Svärd 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 132,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,9 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 122,6 ha
Övrigmark 2,8 ha
Summa: 134,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har berörts av lantmäteriförrättning som vunnit laga kraft under 2019 varmed något aktuellt taxeringsvärde inte finns att tillgå.

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 16 400 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Piltorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning