Pipartorp - Norrgården

Virkesrika jaktmarker och utvecklingsbar gård i Sorunda. 40 min från Stockholm.
Areal: 89 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/11 2020
Visning:
1/11 kl 14:00
3/11 kl 14:00
Anmälan önskas till ansvarig fastighetsmäklare före visning.
Idylliskt inbäddat i det vackra kulturlandskapet på Södertörn och i Norra Sorundabygden finns Pipartorp – Norrgården, cirka 40 minuter söder om Stockholm, 15 km söder om Tullinge eller 12 km väster om Västerhaninge. Gården omfattar cirka 89 ha fördelade på tre näraliggande skiften om 73, 10 respektive 6 ha. Ägoslagen utgörs huvudsakligen av 61 ha synnerligen virkesrik skogsmark samt 23 ha åker- och betesmark. Gårdscentrum är centralt beläget på det stora hemskiftet med en mycket trevligt placerad mangårdsbyggnad från 1920-talet omgiven av ett antal äldre ekonomibyggnader. Ytterligare ett boställe, torpet Dammen, finns beläget på det minsta skiftet sydväst om gårdscentrum. Markerna har god tillgång på vilt och kan erbjuda många fina jaktupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (47)

Foto: Jens Agensjö, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

I sluttningen, på gränsen mellan skogen och inägomarken, är mangårdsbyggnaden trevligt placerad med södervänd gavel och uppförd i början på 1920-talet i 1 1/2 plan med stomme i trä under sadeltak beklätt med tegelfärgade betongpannor. Två stora takkupor åt öst och väst bidrar till ett generöst ljusinsläpp på övervåningen. Fasad beklädd med panel i plastmaterial, 2-glasfönster kopplade i bågar. Byggnadens grundläggning utgörs av stensatt källargrund i södra delen och torpargrund norr därom. Tillbyggd groventré vid norra gaveln med putsad fasad och ett fönster åt öster.
Uppvärmning genom vattenburet system kopplat till vedeldad kökspanna samt elpatron placerad invid en vedeldad Ankarsrumskamin på övervåningen. Kökspannan inklusive vedspisen i köket har kontinuerligt under lång tid nyttjats och rökkanalen intill nyligen regelbundet sotats. Rörspisen i sovrummet på entréplan och Ankarsrumskaminen på övre plan är mer oklart om de kan anses vara godkända för eldning.
Mellan huvud- och groventrén finns för närvarande ett ”garage” för permobil, vilken inom kort bortforslas från fastigheten. Äldre avloppsanläggning som inte kan förväntas vara godkänd enligt dagens miljönormer. Vatten tas från egen brunn belägen strax söder om mangårdsbyggnaden. Boarean anges i taxeringsuppgifterna till 135 m2.

Via den tillbyggda farstun på mangårdsbyggnadens västra långsida sker entré till en välkomnande hall med trappa upp till övre plan. Till vänster om hallen finns det rymliga köket med äldre köksinredning, vedeldad kökspanna och vedspis. Gängse vitvaror av äldre datum i övrigt. Från köket nås ett sovrum (kammare) med en trevlig rörspis (funktion okänd). Sovrummet ansluter till en härligt ljus matsal med fönster åt såväl öster som söder, där matsalen även nås från entréhallen. Till höger i entréhallen finns ett mindre förvaringsrum där bl.a. en frysbox varit placerad. Groventré, vidbyggd norra gaveln, med ingång till vänster om huvudentrén ansluter mot köket och inrymmer hall, förvaringsutrymmen samt WC med handfat och dusch.

Övre plan, med sitt generösa ljusinsläpp från gavelfönster och takkupor, inrymmer möblerbar hall och tre sovrum samt kattvindar för förvaring.

Källaren nås via en dörr från södra gaveln.

Mangårdsbyggnaden uppvisar ett tydligt renoveringsbehov, men har stor potential att med sin charm och fina läge på gården bli en mycket trevlig bostad.

Dammen

Cirka 900 m sydväst om hemskiftet finns fastighetens skifte 3 (enligt karta i skogsbruksplanen). Invid Lövtorpsvägen, med adress Lövtorpsvägen 22, 137 94 Norra Sorunda, finns här det idylliska torpet Dammen, byggt i början på 1900-talet. Uppförd i två plan på torpargrund med stomme i trä, fasad av stående träpanel och kopplade 2-glasfönster under ett brutet tak klätt med plåt. Uppvärmning via elradiatorer. Vedspisen i köket har oklar funktion och är sannolikt inte godkänd för eldning. Oklart hur tillgången är avseende färskvatten till huset. Toalett och avlopp saknas.

Entré sker från norr till liten hall där trappa också finns till övre plan. Hallen ansluter åt vänster till ett mindre kök med vedspis (oklar funktion) och elspis. Från köket nås ett allrum med vedkamin (oklar funktion), som även ansluter till hallen.
Övre plan inrymmer hall, två sovrum och kattvind.

Byggnaden är i behov av renovering.

Energideklaration

Energideklarationer finns inte upprättade för bostadshusen och säljaren kommer inte heller, enligt villkor i köpekontraktet, att upprätta några sådana.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: Cirka 25 000 kr (bedömd kostnad), Renhållning: 2 821 kr, Vatten och avlopp: Cirka 3 000 kr för avlopp, slamtömning 2 ggr/år, Försäkring: 14 607 kr, varav rörelsedelen 9 477 kr, Fastighetsavgift 16 698 kr (2020).

Ekonomibyggnader

Pipartorp – Norrgården

Ekonomibyggnaderna på Norrgården är i huvudsak placerade väster om mangårdsbyggnaden och får generellt sett betraktas som äldre och i sämre skick.

Ladugård/loge

Cirka 35 meter väster om mangårdsbyggnaden finns en ladugård/loge, med vidbyggt före detta mjölkrum invid östra gaveln. Ladugården finns i östra delen av byggnaden och logdelen väster därom.
Ladugård/logen mäter cirka 39 m x 7 m samt 4 m x 6 m avseende det vidbyggda f.d. mjölkrummet.

Övriga ekonomibyggnader

Övriga ekonomibyggnader invid ladugården är magasinsbod, vagnslider i form av stolplada, traktorgarage och förrådsbodar.

Öster om mangårdsbyggnaden finns en vedbod/förrådsbod, vagnslider i form av stolplada samt en lada, med byggnadsarea 21 m x 8 m, belägen cirka 440 m sydost om mangårdsbyggnaden.

Dammen

Norr om torpet Dammen finns en förrårssbod/torrdass med byggnadsarea om 6 m x 5 m samt en lada med byggnadsarea om 14 m x 5 m. Ekonomibyggnaderna är i sämre skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmarken (inägomarken) finns huvudsakligen invid gårdscentrum i de centrala och södra delarna av hemskiftet, skifte 2, samt på skifte 3, norr om torpet Dammen, och uppgår enligt skogsbruksplanen till 23,2 ha, varav cirka 3 ha enligt taxeringsuppgifter utgör betesmark.

Åkermarken har under senare tid enligt muntlig överenskommelse varit upplåten via sidoarrende, med inriktning på vallodling. Arrendet är nu uppsagt och en köpare disponerar därmed inägomarken från tillträdesdagen.

Stödrätter finns inte att överlåta tillsammans med fastigheten.

Skogsmark

Pipartorp omfattar totalt 61,6 ha mycket virkesrik skogsmark. En ny skogsbruksplan upprättades hösten 2020 av Foran Forest och avser perioden 2020-10-15 och tio år framåt. Enligt skogsbruksplanen bedöms det totala virkesförrådet uppgå till cirka 21 442 m3sk, vilket ger ett snittförråd om hela 351 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog. Av virkesförrådet utgör 29 % tall, 68 % gran och 3 % löv. Åldersklassfördelning är övervägande äldre skog som uppnått ålder för slutavverkning samt ett mindre område med kalmark om 3,1 ha där återväxtåtgärd behövs. Medelboniteten bedöms uppgå till 7,2 m3sk/ha och den löpande tillväxten anges till 454 m3sk/år för första växtsäsongen. Angrepp av grankbarkborre noteras i tre av avdelningarna, nr 5, 12 samt 13. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden på 10 229 m3sk varav 10 151 m3sk utgörs av föryngringsavverkning samt 78 m3sk utgörs av gallring. Inom huggningsklasserna G2-S3 finns totalt 19 094 m3sk. I hemskiftets norra del finns ett område med höga naturvärden som i skogsbruksplanen är avdelning nr 5.

Fastighetens har ett väl utbyggt vägnät som ger bra tillgänglighet till skogen vid de olika skogliga åtgärder som ska ske över tid.

Enligt skogsvårdslagen gäller ransoneringsregler som avser den skog som kan föryngringsavverkas. För brukningsenheter upp till 100 ha får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 ha. För brukningsenheter större än 100 ha får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 % av den produktiva skogsmarken. För brukningsenheter större än 1 000 ha tillkommer ytterligare ransoneringsregler.
En brukningsenhet avser generellt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

För mer information om skogen, se bilagda skogsbruksplan samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Det finns fina möjligheter till spännande jaktupplevelser på Pipartorp – Norrgården då tillgången på framför allt småvilt, rådjur och vildsvin är god. Även älg rör sig inom markerna.

Fastigheten är för närvarande inte registrerad inom något älgskötselområde. Avseende älgjakten innebär det att endast kalv är tillåten under de fem första jaktdagarna på säsongen.

Befintlig skjutkoja belägen i de norra delarna av hemskiftet kan tillhöra annan än markägaren och medföljer sannolikt inte fastighetsköpet.

Jakträtten på fastigheten är inte upplåten och blir därmed tillgänglig från tillträdesdagen.
För en ny ägare av Pipartorp – Norrgården kan, om så önskas, sannolikt möjligheter finnas till jaktsamverkan med något av de jaktlag som finns kring fastigheten.

Övrigt

Omgivningarna kring Pipartorp - Norrgården är ett eldorado för den som är intresserad av hästsport. Endast cirka 1,5 km norr om gårdscentrum finns Runstens imponerande hästsportanläggning, där medlemskap kan erhållas och där förnämliga träningsmöjligheter av olika slag erbjuds. Se vidare https://runsten.com/

Serviceutbud i form av skolor, shopping och sjukvård finns inom 15-20 minuters avstånd från gården.

För kollektivtrafik till Stockholm är närmaste busstation Ekbacken, cirka 1,4 km söder om gården, från vilken buss 848 går till Västerhaninge station, där byte kan ske till pendeltåg mot Stockholms Central. Från busstation Ekbacken till Sthlm C är restiden cirka 1 timme.

Med bil tar det cirka 40 min från Pipartorp – Norrgården till Stockholm.För kollektivtrafik till Stockholm är närmaste busstation Ekbacken, cirka 1,4 km söder om gården, från vilken buss 848 går till Västerhaninge station, där byte kan ske till pendeltåg mot Stockholms Central. Från busstation Ekbacken till Sthlm C är restiden cirka 1 timme.

Med bil tar det cirka 40 min från Pipartorp – Norrgården till Stockholm.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Pipartorp 2:1

Ägare

Lille-Mor Hultman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 61,1 ha
Skogsimpediment 2,1 ha
Inägomark 23,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 88,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 13 139 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Pipartorp - Norrgården och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning