Rågdal

Virkesrik skog
Areal: 73 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2023
Obebyggd fastighet med god arrondering och hög direktavkastning. Jakt och rekreationsmöjligheter.

Strax nordost om Kungsbacka ligger skogsfastigheten Rågdal vackert belägen i Lillåns dalgång. Fastigheten är obebyggd med god arrondering och stor andel slutavverkningsmogen skog. Skogsmarken uppgår till 67 ha och har ett virkesförråd på ca 21 000 m3sk. Virkesförrådet utgörs till största delen av gran- och tallskogar i slutavverkningsbar ålder. Fastigheten bjuder på goda möjligheter till fysiskt skogsarbete, spännande jaktupplevelser, rekreation med korvgrillning vid sjön och upptäcktsfärd i den egna skogen, allt med närhet till Kungsbacka och Göteborg.

Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Rågdal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastigheten omfattar totalt 73,5 ha varav 67 ha produktiv skogsmark. Skogsbruksplanen är upprättad i mars 2020 av Mikael Nord, Skogspartner AB. Skogsbruksplanen har av Skogspartner sedan framräknats med årlig tillväxt till och med tillväxtsäsongen 2022, där virkesförråd har framräknats med tre års simulerad tillväxt. Skogspartner AB har även justerat fastighetens gränser och virkesförråd efter de två avstyckningarna som gjorts sedan skogsbruksplanen först upprättades. Sedan skogsbruksplanen upprättats har inga skogsvårdsåtgärder utförts. Skogen utgörs av tre skiften, se karta. Rågdal 1:10 har en bedömd virkesvolym om totalt ca 21 000 m3sk, vilket ger ett medelvirkesförråd om 313 m3sk per ha produktiv skogsmark.

Stor del av skogen befinner sig i slutavverkningsbar ålder och i skogsbruksplanen finns en föreslagen avverkning på totalt ca 11 600 m3sk för den aktuella tioårs-perioden. Skogsmarkens årliga tillväxt är beräknad till 385 m3sk förutsatt att föreslagna åtgärder utförs under planperioden och markens genomsnittliga bonitet är beräknad till 7,7 m3sk per ha och år. Virkesförrådet fördelar sig på tall (47%), gran (39%) och löv (14%).

Skogsmarken karaktäriseras av äldre gran- och tallskogar som växer på böljande marker. Skogsfastigheten passar dig som vill nå hög direktavkastning på din investering. Den jämna träslagsfördelningen mellan tall och gran ger större valmöjligheter i skogsbruket.

Nyckelbiotoper/naturvärden

På fastigheten finns enligt Skogsstyrelsens inventering ett område med sumpskog. Inga nyckelbiotoper finns registrerade. Källa Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se

Jakt

Rågdal med sitt böljande landskap erbjuder goda möjligheter till jakt, här kan man skapa strategiskt placerade pass eller smyga sakta efter stigarna för att upptäcka jaktbart vilt. Fastigheten ingår i Älvsåkers Jaktvårdsområde som utgörs av ett viltvårdsområde som omfattar stora delar av Älvsåkers socken. Jakten har tidigare samordnas i ett större jaktlag. Jakten kan framgent bedrivas enskilt. Önskar man samverkan går det med stor sannolikhet att hitta jaktliga samarbetsformer även framgent.

Nuvarande jakträttsupplåtelseavtal är uppsagt och gäller till och med 2023-06-30, varefter jakten är fri att disponera för köparen. För den som önskar att arrendera ut jakten ligger den i ett attraktivt område med sin närhet till Kungsbacka och Göteborgsområdet.

Fiske

Fastigheten ingår i fiskeområde Kungsbackaån som omfattar fiske i Kungsbackaån och Lillån i Kungsbacka kommun.

Vägar

Fastigheten ingår i fiskeområde Kungsbackaån som omfattar fiske i Kungsbackaån och Lillån i Kungsbacka kommun.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Rågdal 1:10

Ägare

Göran Kenneth Olsson 1/4
Ingela Olsson 1/4
Stefan Olsson 1/4
Ingemar Olténg 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 67,0 ha
Impediment 5,7 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 73,5 ha

Taxeringsvärde

Eftersom fastigheten nyligen är nybildad genom avstyckning finns ännu inget åsatt taxeringsvärde för fastigheten. Fastigheten är idag en obebyggd lantbruksenhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Göteborg

Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier