Renålandet

Skogsfastighet om 178 ha prod. skog, 21 377 m³sk. Jaktstuga och jakt i VVO.
Areal: 193 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 700 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2021
Skogsfastighet med mycket god tillväxt vackert belägen angränsade till Renåsjön, i byn Renålandet, ca tre mil nordväst om Strömsund. Fastigheten är bebyggd med enklare fritidshus som lämpligen nyttjas vid jakt och övrig rekreation. Mycket stor andel växande skog ger mycket god årligt tillväxt. Totalt virkesförråd om 21 377 m3sk, varav 15 850 m3sk är i åldersklasserna 20-60 år, vilket ger ca 1 047 m3sk i årlig tillväxt/värdeökning. Finns även ca 5 000 m3sk i huggningsklassen S2. Total areal om ca 192 ha, varav ca 178 ha produktiv skogsmark. Övervägande grandominans och väl utbyggt vägnät. Fastigheten ingår idag i Kärrnäset-Renålandets VVO som förfogar över ca 7 100 ha.

Mycket lämplig fastighet för den som söker skogsfastighet:
- Med stor andel tillväxtskog som möjliggör en god långsiktig investering/kapitalplacering med hög årlig tillväxt/värdeökning
- Jakt och rekreation i naturskönt område med möjlighet till enklare boende i jaktstuga
- Goda möjligheter att täcka löpande driftskostnader med den äldre avverkningsmogna skog som finns på fastigheten

OBS: Då fastigheten nu ägs av juridisk person finns möjlighet för juridisk person att förvärva fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (8)

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 178,8 ha och har ett virkesförråd om 21 377 m³sk varav 5 008 m³sk är S2 skog. Skogsbruksplanen visar på stor andel tillväxtskog men även viss del äldre skog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran men även tall och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Natur och kulturvärden

På fastigheten finns registrerade fornminnen på udden i avdelning 27 samt ute på holmarna i sjön, se skogsbruksplanen (Källa SeSverige).

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop som ligger i avdelning 20, se skogsbruksplanen (Källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Kärrnäset-Renålandets VVO som förfogar över ca 7 100 ha. Älgjakten i viltvårdsområdet är indelad i tre olika sektioner varpå denna fastighet ingår i sektion A. I sektion A jagas älg på en areal om 1 600 ha. Småvilt jagas inom hela viltvårdsområdet.

Det finns ett avtal om upplåtelse av jakt som skrevs den 1/7 2002 och gäller tills vidare, detta avtal är nu uppsagt och upphör att gälla den 30/6 2022. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2022.

Fiske

Oklart huruvida fastigheten har fiskerätt.

Stuga

På fastigheten Renålandet 1:50 finns en enklare stuga uppförd med planktimmer och tak av plåt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Renålandet 1:24, 1:50

Ägare

Frälsningsarmén 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 195,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 178,8 ha
Impediment 12,6 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 192,8 ha

Taxeringsvärde

Renålandet 1:24 Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Renålandet 1:50 Typkod 213 (småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde <50 000 kr). Skogsmark 4 394 000 kr, Skogsimpediment 24 000 kr, Småhusmark 20 000 kr, Summa 4 438 000 kr.

Inteckningar

På fastigheten Renålandet 1:24 finns ett skriftligt pantbrev om 107 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Renålandet och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning