Skråmträsk

Obebyggda skogsskiften
Areal: 169 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 800 000 SEK
Åkermark och produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 12 911 m³sk. Jakträtt i jaktklubb.

Skogsfastighet om cirka 169 ha belägen i Skråmträsk by cirka 20 kilometer väster om Skellefteå. Fastigheten är obebyggd och består av flera skiften med skog och åkermark. Den produktiva skogsmarken uppgår till 132,4 ha och virkesförrådet 12 911 m³sk. Jakträtt i jaktklubb om cirka 4 700 ha med möjlighet till jakt efter småvilt, älg och kronhjort.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Skråmträsk

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark beskrivs i en skogsbruksplan upprättad i oktober 2021 av Risbergs Skogskonsult AB. Planen har tillväxtberäknats inklusive årets tillväxtsäsong och har reviderats med avseende på utförda åtgärder sedan planens upprättande.

Enligt skogsbruksplanen är fastighetens skogsmark fördelad på totalt nio skiften och arealen produktiv skogsmark uppgår till 132,4 ha med ett skattat virkesförråd om 12 911 m³sk. Skogstillståndet på fastigheten varierar med skog i de flesta åldersklasser från oplanterad kalmark till 140 årig hällmarksskog. Tyngdpunkten ligger på yngre till medelålders växande skogar i åldern 10-60 år. Äldre slutavverkningsbar skog som kan ge direktavkastning och kassaflöde uppgår till cirka 2 900 m³sk.

Trädslagen fördelar sig på tall 64 %, gran 19 % och löv 17 %. Markförhållanden växlar från finjordsrika örtrika ståndorter med hög produktivitet i den lägre terrängen till grövre jordar och hällmarker högre upp i topografin. Fastighetens medelbonitet uppgår till 4,2 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om cirka 500 m³sk.

Skogsvård

Avdelning 71 enligt skogsbruksplanen är nyligen avverkad och ännu ej återbeskogad. Säljaren bekostar markberedning och plantering av området. Utförare av föryngringsåtgärderna är Stenvalls trä. I övrigt finns enligt skogsbruksplanen inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 29,5 ha och består av flertalet mindre fält fördelade på flera skiften. Marken brukas idag av säljarna, men är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen.

Nyckelbiotoper, fornminnen mm

Tre fångstgropar finns registrerade och berör västra delen av avdelning 46. Registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt saknas på fastigheten. Källa: Skogens Pärlor, fornsok.se

Jakt

Fastigheten är utarrenderad till Skråmträsk jaktklubb som förfogar över cirka 4 700 ha jaktbar mark. Ägare till fastigheten har efter beviljat medlemskap i jaktklubben jakträtt inom klubbens marker och kan jaga älg gemensamt med jaktlaget eller småvilt. Markerna är förhållandevis viltrika med gott om älg och rådjur men även kronhjort finns i området. Den årliga avskjutningen av älg uppgår till ca 25 djur. Arrendekontraktet med jaktklubben är skrivet på ett år och förlängs med ett år i taget om inte arrendet sägs upp innan oktober. Arrendet uppgår för närvarande till 6 kr/ha.

Samfälligheter

Fastigheten har del i flertalet för byn gemensamma samfälligheter däribland cirka 30 ha skogsmark. De inkomster som genereras omsätts i skötseln av föreningens tillgångar vilket innebär varken kostnader eller intäkter för enskilda andelsägare utan målsättningen med verksamheten är att den ska bära sig själv. Sedan 2019 pågår en lantmäteriförrättning i syfte att rensa bort äldre samfälligheter utan praktisk funktion. Även mindre svårskötta samfälligheter har sålts bort och omfattas av förrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Skråmträsk 1:27

Ägare

Kristina Marklund 1/3
Anna-Lena Marklund 1/3
Kent Wiklund 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 163,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 132,4 ha
Impediment 3,4 ha
Impediment 3,6 ha
Inägomark 29,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 169,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Åkermark 320 000 kr
Skogsmark 2 219 000 kr
Skogsimpediment 19 000 kr
Summa: 2 558 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 650 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-10-16

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Skråmträsk & vill bli kontaktad

Mäklaren för Skråmträsk kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier