Stora Tadinge

Stora Tadinge, skog och mark i ett skifte, vackra bostadshus samt ekonomibyggnader.
Areal: 151 ha
Kommun: Uppsala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2021
Visning:
15/5 2021
Vänligen kontakta handläggaren för bokning av enskild visning.
26/5 2021
Vänligen kontakta handläggaren för bokning av enskild visning.
I ett böljande landskap i Almunge, med omväxlande skog och öppna marker finner vi Stora Tadinge, cirka 30 minuter från Uppsala med bil. Gården erbjuder vackert boende med idylliska omgivningar, ändamålsenliga ekonomibyggnader och 151 hektar skog och mark i ett skifte. Välkommen att upptäcka fina jakt- och naturupplevelser på denna vackra gård i fantastisk miljö.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uppsala
Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (35)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal samt Christian Boo.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden är tillsammans med en flygel och ateljé vackert inramade av äldre lönnar på en höjd med utsikt över egendomens ägor i tre väderstreck.

Huvudbyggnaden, som troligen byggdes under slutet av 1800-talet, är uppförd med en stomme av liggande timmer vilandes på en torpargrund med sockel av huggen sten. Fasaden är beklädd med stående träpanel. Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 180 kvm. Vatten tas från en djupborrad brunn gemensam för hela gården. Avlopp genom en trekammarbrunn med infiltration, anläggningen är fyra år gammal. Uppvärmning sker genom ett vattenburet system anslutet till en modern flispanna. Invändigt är byggnaden i gott skick och de flesta rummen har renoverats under de senaste åren. Groventrén ligger belägen på byggnadens östra kortsida.

Genom entrén nås en hall och rakt fram från hallen finns ett badrum med toalett och dusch. Till vänster från hallen ligger kök och matsal. Köket är bland annat utrustat med köksö, kombinerad kyl/frys, diskmaskin, 90 cm bred spis samt en vedspis. Vidare från köket nås ett större sällskapsrum/matsal med massivt kilsågat furugolv, högt i tak och en kakelugn. Till vänster från sällskapsrummet finns den rymliga hallen med vacker gjutjärnskamin, och byggnadens huvudentré. I byggnadens norra del finns ytterligare ett sällskapsrum samt ett sovrum, båda med varsin kakelugn.

Via trappen i hallen nås övervåningen med sin rymliga hall och tre stora sovrum varav två har kakelugn. Vidare finns här ett badrum och kattvindar.

Flygeln

Mitt emot Huvudbyggnaden ligger Flygeln som tillsammans med ateljén ramar in gårdsbilden på ett trevligt sätt. Byggnaden, som enligt taxeringsuppgifter är uppförd 1924, genomgick nyligen omfattande renovering där hela huset fått nya ytskikt och installationer. Flygeln är uppförd med en stomme av liggande timmer som vilar på en murad torpargrund som senare blivit gjuten. Huset värms upp genom vattenburen golvvärme/element. Avlopp delas med Huvudbyggnaden. Fasad beklädd med stående panel och sadeltak med tegelpannor. Byggnaden har enligt taxeringsuppgifter en boyta om 147 kvm.

Entrén är på byggnadens norra långsida. I hallen finns ett badrum samt en trappa som leder till det övervåningen. Till höger från hallen nås ett vardagsrum. Till vänster från hallen finns ett väl tilltaget kök utrustat med kamin, kombinerad kyl/frys, diskmaskin och köksö. Mellan köket och vardagsrummet finns ett allrum som vetter åt söder.

Via trappen i hallen nås övervåningens hall. Här finns tre stora sovrum, isolerade kattvindar samt badrum med toalett och duschhörna.

Röda huset

Ett stenkast från övriga bostadsbyggnader finns det så kallade Röda huset, som i dagsläget är uthyrd. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan på en torpargrund med en stomme i trä. Fasad beklädd med stående rödmålad träpanel. Sadeltak beklätt med tegelpannor. Uppvärmning med vattenburen elvärme, i ett av rummen finns en täljstenskamin och i köket en vedspis. Avlopp genom trekammarbrunn med infiltration, anläggningen är fyra år gammal. Boytan uppgår enligt taxeringsuppgifter till 94 kvm. Byggnaden är sannolikt uppförd under 1930-talet och genomgick renovering under 1980-talet.

På det nedre planet finns två rum, hall, badrum med duschhörna och toalett samt ett kök med vedspis, på övervåningen två sovrum samt ett allrum.

Sommarhuset

Strax nordväst om Huvudbyggnaden finns ett äldre trähus, uppförd i 1 1/2 plan med trästomme på en torpargrund. I sommarhuset finns el, men inget vatten och avlopp. Byggnaden är i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.

Energideklaration

Energideklaration har ej upprättats.

Driftskostnader

Försäkring, 23 000 kr/år (gäller hela fastigheten)
El, 31 000 kr exkl. moms/år
Service/underhåll värmeanläggning, 4 800 kr exkl. moms/år
Slamtömning och sophämtning, 3 900 kr/år
Sotning, 500 kr exkl. moms/år

Ekonomibyggnader

Ateljé för konsthantverk och snickeri

Huset ligger beläget mellan Huvudbyggnaden och Flygeln. Träbyggnad uppförd på gjuten platta. Sadeltak beklätt med tegelpannor. Fasad med gulmålad stående träpanel. I byggnaden finns en nyinredd ateljé för konsthantverk och snickeri, tvättstuga samt ett pannrum.

Verkstad och garage

Ekonomibyggnad i träkonstruktion med resvirkesstomme under sadeltak beklätt med tegelpannor. Del av västra delen har murade väggar. Byggnaden innehåller en golvad vind med stora förvaringsmöjligheter, äldre stalldel, garage samt verkstad och två stora förråd. Byggnadsmåtten uppskattas till cirka 30 x 10 meter.

Maskinhall/spannmålstork

Fack för flisförvaring, maskinförvaring samt spannmålstork. Byggnaden är uppförd med stomme i resvirke under sadeltak beklätt med plåt. Grundläggning med plintar. Torkanläggning med äldre Jaako-satstork samt lagringsfickor för cirka 80 ton spannmål. Uppskattat byggnadsmått om cirka 32 x 14 meter.

Stall och foderlada

Byggnadens västra del utgörs av stall med äldre inredning kvar. Här finns även en toalett med dusch. Denna del av byggnaden är uppförd med stomme i trä på betongplatta. Den påbyggda foderladan är uppförd i högbyggd träkonstruktion. Fasad beklädd med träpanel. Hela byggnaden har sadeltak, beklätt med plåt. Uppskattat byggnadsmått om cirka 58 x 12 meter.

Lilla stallet

Äldre mejeribyggnad som har en murad stomme med putsad fasad. Sadeltak beklätt med plåt. Uppskattat byggnadsmått om cirka 14 x 8 meter.

Bakugn/Vedbod

Strax öster om Röda huset finns en byggnad, uppförd i trä på plintgrund, med ett rum (enklare standard) där det finns en bakugn. Resten av huset består av vedbod och andra förvaringsutrymmen. Sadeltak beklätt med plåt. Byggnaden används idag till förvaring. Uppskattat byggnadsmått om cirka 14 x 5 meter.

Butik och café

Byggnaden, som används till butik och sammankomster vid kursverksamheter, ligger belägen strax öster om gårdscentrum, uppförd i träkonstruktion med en fasad som är beklädd med träpanel i tjärad roslagsmahogny. I huset finns vedeldad kamin med värmeplatta. På taket ligger lertegelpannor. Byggnadsmått uppskattas till cirka 9 x 5 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår enligt senaste SAM-ansökan till 49,67 ha. Åkermarken ligger samlad kring gårdscentrum och har god åtkomst. Skiftena är välarronderade och består främst av ler- och mulljordar. Åkermarken är för nuvarande utarrenderad med ettårsavtal. Betesmarken uppgår enligt SAM-ansökan till 10,06 hektar och består främst av hagmark på egendomens norra och mellersta del. Stödrätter finns för hela arealen och är tillgänglig för köpare att överta vid tillträde.

Skogsmark

Skogen på Stora Tadinge är framför allt koncentrerad till gårdens södra delar där markerna är småkuperade och lättillgängliga. Skogsmarken inventerades av Anemone skog för AB Karl Hedin 2018 varpå skogsbruksplanen upprättades, planen har under våren 2021 uppdaterats med tillväxten från inventeringsåret och framåt samt för gjorda åtgärder.

Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen till 90,2 hektar. Det totala virkesförrådet uppgår till 14 244 m3sk vilket ger ett medeltal om cirka 158 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 35 % tall, 35 % gran och resterande 30 % löv. I åldersklassfördelningen kan man se att det finns skog i de flesta åldersklasser.

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 90,8 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 9,2 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden.

I skrivande stund pågår en gallringsåtgärd på avdelning 27 i skogsbruksplanen, omfattande cirka 150 m3sk. Volymen är inte fastställd och inte heller avräknad i skogsbruksplanen.

För mer information se skogsbruksplanen.

Jakt

Stora Tadinge har en mycket god arrondering på markerna vilket ger goda förutsättningar till trevliga jaktupplevelser. I närområdet finns utöver småvilt gott om vildsvin samt älg.

Gården ingår i Närdinghundra jaktvårdskrets och jaktvårdslag. Älgjakten sköts via Närdinghundra älgskötselområde, tilldelning de senaste åren har varit en vuxen var tredje år samt kalvskjutning på kvot.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppsala Tadinge 1:4, Uppsala Tadinge 1:7 och Uppsala Tadinge 1:8

Ägare

Claes Meijer 1/2
Gunilla Meijer 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 145,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,2 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Inägomark 45,3 ha
Övrigmark 14,2 ha
Summa: 151,7 ha

Taxeringsvärde

För redovisning av taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 8 730 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Stora Tadinge och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning