Tegalund

I det lätt böljande landskapet mellan Vara och Vårgårda, omgiven av sin egen slätt finns egendomen Tegalund.
Areal: 202 ha
Kommun: Essunga
Objektstyp: Gård
Prisidé: 26 500 000 SEK
Den ytterst välarronderade och natursköna ägofiguren utgörs av ca 155 ha jordbruksmark, ca 40 ha skogsmark samt centralt belägen byggnation med den ståtliga mangårdsbyggnaden från mitten av 1800-talet på en höjd med vyer över ägorna. Åkermarken består av stora och rationella skiften kring gårdscentrum med goda brukningsegenskaper och bra avkastningsförmåga. Skogen domineras av planterade ungskogar på mark med höga boniteter samt lövskogsbeväxta holmar i odlingslandskapet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (42)

Foto: John Enander & Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Knuttimrad herrgårdsbyggnad i två plan, uppförd i mitten av 1800-talet under enkelt sadeltak som är belagt med enkupigt lertegel. Brädfodrad fasad med ribbpålock och kopplade 2-glasfönster. Byggnaden står på stenfot över torpargrund samt en mindre källardel med tvättstuga, pannrum och övriga källarutrymmen. Boarean uppgår till ca 230 kvm enligt taxeringsinformationen. Uppvärmning med vedpanna som är ansluten till ett vattenburet värmesystem. Murstocken är renoverad på 1990-talet. Samtliga eldstäder förutom en kakelugn är godkända att använda. Byggnadens markplan är renoverat på 60-talet med kök från 1991. Fiber finns anslutet genom Nossebro fiber. Vatten tas från enskild djupborrad brunn och godkänt avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Invändigt har byggnaden mer enkel standard och kan därmed renoveras efter eget tycke och smak. Potentialen är dock stor med väl tilltagen takhöjd, öppen spis, kamin, kakelugn och vackra snickerier samt stuckatur och gedigna pardörrar till de flesta rummen. I markplan finns huvudentré, salong, matsal, lantkök, kontor och groventré. Övre plan har en möblerbar hall, sex sovrum samt ett badrum. I salongen på markplan finns en öppen spis, och på andra våning finns en värmande kamin och en kakelugn. Ett av sovrummen på andra våning benämns Karl XV:s sovrum. Det sägs att kungen skall ha övernattat här. Byggnaden är högt belägen och omgärdas av en parkliknande trädgård.

Energideklaration saknas och kommer ej att upprättas av säljaren.

Röda huset

Strax innan man kommer fram till gårdscentrat ligger ”Röda Huset”. Huset som tidigare inrymde två lägenheter och fungerade som arbetarbostad har idag gjorts om till ett enbostadshus. Markplan fördelar sig på två hallar, grovkök, kök och tre rum varav ett med godkänd braskamin. I markplan finns även tvättstuga, toalett samt duschrum. Köket, hallen närmast köket och sovrummet renoverades år 2011 då nytt bjälklag och golvvärme installerades. Även murstocken gjordes om i samband med renoveringen. Andra våning fördelar sig på två sovrum, allrum samt hall. Huset värms upp med vedpanna samt kaminen i vardagsrummet. Vatten från gårdens djupborrade brunn och godkänt avlopp till trekammarbrunn med infiltrationsbädd och fosfordamm. Fiber finns anslutet genom Nossebro fiber. Byggnaden är uppförd med timrad stomme, beklädd fasad av stående träpanel samt tegeltak.

Energideklaration saknas och kommer ej att upprättas av säljaren.

På tomten finns ett uthus i trä som används till vedbod och redskaps-/trädgårdsförråd. Vidbyggt huset finns även ett mindre redskapsförråd.

Ekonomibyggnader

Spannmålsanläggning m.m.

Gårdens ladugård har under senare tid byggts om och anpassats helt för spannmålshantering och lagring. Spannmålstorken består av en dubbel satstork (32 kbm) med tillhörande genomfart, tippgrop, nyrenoverade skopelevatorer, spannmålsrens samt lagring i träfickor/plåtfickor, en betongficka och en utlastningsficka i plåt. Torkning och transport av spannmål i anläggningen styrs från kontrollrummet av en PLC-dator, installerad år 2001. Pannrum med oljeeldad panna om 290 kW från 1990. Den gamla djurdelen har nyligen byggts om till en planbottentork i två sektioner med upphöjt golv. I taket finns en kedjetransportör från torken. Golvet i planbottenlagringen är körbart och beluftningsbart.

Den sammanlagda lagringskapaciteten uppgår till ca 1 600 kbm. Övriga utrymmen används för maskinförvaring m.m. I vinkel med byggnadens baksida finns en äldre svinhusdel som är rejält byggd men som idag ej används. Här finns även en gjuten gödselplatta samt äldre gödselbrunn om ca 600 kbm.

Maskinhall och verkstad

Rejäl plåtbeklädd ekonomibyggnad på gjuten platta och trästomme. På takets baksida sattes år 2018 upp en solcellsanläggning om 25 kW som delförsörjer gårdens energibehov. Byggnaden inrymmer isolerad verkstadsdel om ca 150 kvm med en dubbel vikport och generös takhöjd. Maskinhallen omfattar ca 380 kvm och används för maskin-/ och redskapsförvaring med tre skjutportar på framsidan och en på baksidan.

Bakom maskinhallen finns ett enklare maskinskjul som har stomme och väggar i trä samt plåttak och skjutportar i plåt på främre långsidan.

Stallet

Ekonomibyggnad med putsade väggar nertill och träfasad ovanför samt tak av lertegel. Stalldel med sju boxplatser samt rymliga gångar och övrig plats för foderhantering m.m. Utrymmet intill stallet fungerar idag som snickeriverkstad. Hela byggnaden har gjutet golv. El och vatten finns inkopplat.

Garage m.m.

Större bilgarage uppfört i trä med gjuten platta under ett eternittak. Byggnaden fördelar sig på tre garageplatser, alla med separata portar samt en isolerad del, ”birummet”, som idag används för gårdens honungsproduktion.

Skog och mark

Åkermark

Tegalunds välarronderade åkermark omfattar sammanlagt 153,14 ha som fördelar sig över stora brukningsskiften i en sammanhållen figur kring gårdscentrum. Marken består till övervägande del av mellanleror med måttlig mullhalt, men även delar med lättare lera och enstaka områden med mo och mjäla. I den sydöstra delen finns ca 15 ha med mulljord. Till denna areal finns s.k. reglerad dränering, vilket möjliggör regelbunden spolning av sugledningarna. Hela arealen är kalkad sedan 2012 (mulljorden 2 ggr) och fosfor har tillförs kontinuerligt. Markkartering från år 2012 finns tillgänglig.

Hela arealen är tillfredsställande dränerad med två huvudstammar, flera understammar och systemlagda sugdiken. Ursprungligen är merparten av dikningen utförd från slutet av 50-talet till mitten av 60-talet. De större kompletteringar och nydikningar som gjorts efter det, har huvudsakligen skett år 1989 samt år 2000. Delar av arealen ingår i Tegalunds invallningsföretag med egen pumpstation och uppsamlingskanal invid Nossan. Åkermarken är tillgänglig för Köparen inför 2020-års brukningssäsong. Marken överlämnas i enlighet med överenskommelse mellan säljare och köpare på kontraktsdagen.

Betesmark

Till fastigheten finns idag 2,2 ha stödberättigande betesmark. Betesmarken utgörs av en vacker hagmark beprydd med ett ståtligt ekbestånd. Ytterligare ca 1,5 ha betesmark finns men har ej betats eller tagits med i ansökan om EU-stöd på senare år.

EU-stöd

Till försäljningen följer 154,87 EU-stödrätter. Nuvarande ägare erhåller EU-stöd för ekologisk fokusareal avseende träda om 5,83 ha samt ekologisk fokusareal för obrukade fältkanter om 4009 meter (2019-års ansökan). Säljaren har även ett pågående miljöstödsåtagande avseende 2,2 ha betesmark.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 39,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om drygt 3 000 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 80 m3sk/ha. Skogsmarken är mycket bördig med en medelbonitet som är beräknad till hela 10,3 m3sk. Av virkesförrådet utgör 6 % tall, 52 % gran
och 42 % löv. Den årliga tillväxten är beräknad till ca 195 m3sk/år.

Skogsmarken domineras av ungskogar med ca 70 % av arealen där skogen är yngre än 30 år. Det föreligger ett röjningsbehov på stora delar av ungskogsbestånden, framförallt lövröjning i granplanteringarna. Skogsarealen fördelar sig huvudsakligen i två större områden samt i övrigt av mindre holmar och kantbestånd inom ägorna. Samtlig skogsmark har god tillgänglighet från bilväg.

Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad i juli 2019 av Södra skogsägarna.

Jakt och fiske

Tegalunds läge med ån Nossan, variationen av öppna marker, skog och skogsdungar erbjuder i sin kombination goda förutsättningar för bra jakt. På fastigheten finns älg, dovhjort, rådjur och vildsvin samt sporadisk förekomst av kronhjort. I Nossan finns bäver. Jakten på fastigheten ingår idag i Fåglums jaktlag. Jakträtten är muntligen upplåten till 2020-06-30 och övergår därefter till Köparen.

Även fisket är en tillgång på Tegalund. Med en sträcka om ca 1 500 meter som utgör gräns mot Nossan ges också den fiskeintresserade många spännande möjligheter och upplevelser. Nossan rymmer ett variationsrikt fiskebestånd samt signalkräftor. Därtill finns även kräftor i den anlagda dammen vid gårdscentrum.

Rättsförhållande

Fastighet

ESSUNGA TEGALUND 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 204,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 39,3 ha
Åkermark 153,1 ha
Betesmark 2,2 ha
Övrigmark 7,4 ha
Summa: 202,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 174 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 7 315 000 kr
Betesmark 49 000 kr
Tomtmark 185 000 kr
Bostadsbyggnader 1 214 000 kr
Ekonomibyggnader 740 000 kr
Summa: 11 679 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 500 000 kr

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Tegalund och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning