Tostaryds Gård

Välskött och lönsam mjölkgård i utpräglad jordbruksbygd, men med närhet till det mesta.
Areal: 109 ha
Kommun: Skövde
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 000 000 SEK
Mellan Skövde och Värsås finns Tostaryds Gård. En ekologisk och kravgodkänd mjölkgård med gott om egen odlingsmark vilket ger en säkerhet i den egna mjölkproduktionen. Trevligt och kringbyggt gårdscentrum med bostad, djurstallar och övriga ekonomibyggnader. Med tillköpet av fastigheten Örjanstorp följde även ytterligare en ladugård samt en maskinhall. Den samlade arealen ägd mark uppgår till ca 109 ha, varav ca 84,2 ha bördig åkermark och ca 9,2 ha naturbetesmark som finns runt omkring gårdens byggnader. Skogsmarken omfattar ca 11,2 ha som domineras av växande ungskog. Gården ligger vackert i jordbrukslandskapet, men endast 1 km från Värsås där både skola, förskola, affär och idrottsanläggningar finns. Till Skövde som ligger drygt 10 km bort går det bra bussförbindelser.

Möjlighet för köparen att överta gården i full drift samt att även köpa befintlig djurbesättning m.m.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (50)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1,5 plan med en taxerad boarea om 184 kvm samt biarea om 109 kvm. Bostaden är uppförd -51 på källare med plankstomme som är beklädd med utvändig fasad av stående träpanel. 1984 byggdes bostaden till samt försågs med ny markdränering. Tak av betongpannor på framsidan och lertegel på baksidan. Kopplade 2-glasfönster i markplan och isolerglas på övre plan. Uppvärmning sker via vedpanna i källaren med ackumulatortankar om 1 800 liter. Elpatron finns som komplement. Enskilt vatten från djupborrad brunn samt enskilt avlopp till trekammarbrunn. Möjlighet att ansluta till kommunalt VA som finns nedgrävt över tomten med förberedd kopplingsstation. Fiber finns installerat. I markplan finns entré till rymlig hall med trapp till källare, wc, tvättutrymme samt duschrum. Kök ca 15 år gammalt med luckor i ask. Vardagsrum/matsal och sällskapsrum i ett öppet vinkelrum med utgång till altan. Kontor. På övre plan finns fyra sovrum, garderober och en möblerbar hall/tv-rum. Källare under hela huset med bl a matkällare, pannrum, garage och övriga källarutrymmen.

Energideklaration och besiktningsprotokoll kommer ej upprättas av säljaren. ​

Ekonomibyggnader

Gäststuga

Äldre f.d. tvättstuga inredd med ett rum och den gamla tvättstugan. Byggnaden saknar indragen el och används idag mest för förvaring. Tak av lertegel och väggar i trä.

Djurstallar

Gårdens djurstallar utgörs i grunden av en höghusbyggd ladugård från -51 med eternittak, putsade väggar kring djurdelen och träväggar i övrigt. Logen inrymmer foderlada m.m. Stalldelen förlängdes år 1998 med en tillbyggnad under plåttak och består idag av 22 uppställningsplatser på ena sidan om foderbordet, där mjölkningen sker uppbundet i omgångar. Den andra sidan har spaltgolv och är sammanbyggd med ligghallen som uppfördes 2013 med 60 liggbåsplatser, fyra kalvningsboxar, skrapgångar och kraftfoderstationer. Ligghallen är isolerad med ventilation i nock och är uppförd med limträstomme, träväggar och plåttak. Mjölkningen sker med rälshängda mjölkningsorgan och grovfoder ges ut via rälshängd upprullare. Ligghallen är byggd med tanke på att kunna installera en mjölkrobot. Intill ligghallen finns ett kalvstall med sju boxar för småkalv. Mjölkrummet är även det tillbyggt 2013 och rymmer en mjölktank om 4 kbm.

I vinkel från foderladan finns ett ungdjursstall som uppfördes 2011 med 45 liggplatser för ungdjur. Stallet har foderbord på ena långsidan, dubbla skrapgångar och liggbås samt djupströbädd för de yngre djuren. Utfodring sker med rälshängd upprullare. Detta är ett kallt stall med väggar av perforerad plåt och plåttak. Sammanlagt finns plats för ca 60 ungdjur på gården.

Gården har två gödselbrunnar om 380 kbm respektive 2 500 kbm. Detta täcker 12 månaders lagring. Gårdsplanen har en rejäl och uppgrusad uppställningsplats för årsbehovet av ensilagebalar.

Ladugård Örjanstorp

Till Örjanstorp finns en höghusbyggd ladugård med djurstall som omfattar 32 koplatser i kortbåssystem samt spaltboxar för ungdjur i tillbyggnad från 90-talet. Mjölkrum, loge och ränne hör också till byggnaden som har putsade väggar/träväggar samt plåttak. Ladugården nyttjas för närvarande av en annan djurägare genom arrende som löper till betessläpp år 2022. Arrendeintäkten uppgår till 10 000 kr/år exkl moms.

Maskinhallar

Maskinhallen på Tostaryds Gård omfattar ca 230 kvm. Två portar med gjutet golv och i övrigt grusat underlag. Här finns även gårdens oljeförråd invallat i en container samt utrymmen för maskinförvaring m.m. Stomme och väggar i trä och plåttak.

Maskinhallen på Örjanstorp omfattar ca 380 kvm och består av en isolerad verkstadsdel om ca 6 * 12 meter samt ett öppet maskinhallsutrymme på gjutet golv med portar utmed ena långsidan. Plåttak samt väggar och stomme i trä.

Verkstad, spannmålslager och stall

Ekonomibyggnad från 2008 under plåttak med verkstadsdel och förrådsdel på en sida. I mitten finns två rymliga fack som används för lagring av spannmål (ca 150 ton), men som också kan tjäna som uppställningsplats för maskiner och redskap. Den högra delen är inredd som häststall med fyra boxplatser och en sadelkammare. Hela byggnaden har gjutna golv. Verkstaden omges av putsade väggar och byggnaden i övrigt bär träväggar.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till Fastigheten finns sammanlagt ca 84,2 ha stödberättigande åkermark med bra skiftesindelning och tillgänglighet från gårdscentrum. Åkermarken utgörs huvudsakligen av styvare lera (Kåkindslera), men även med inslag av mellanlera. All åkermark är dränerad med täckdiken från 50-60-tal. En del av arealen omdikades under slutet av 80-talet och ca 20 ha har omdikats under hösten 2019. All dränering är fungerande. Andel finns i Skövde Tostaryd S:3 som är ett dikningsföretag i en halvtäkt kanal genom värderingsobjektet. Åkermarken har brukats ekologiskt sedan början av 2000-talet. Till gården finns ytterligare ca tre ha åkermark som ligger för avstyckning. Denna areal kan troligtvis arrenderas av köparen även fortsättningsvis.

Nuvarande ägare brukar även ca 17 ha via tre olika arrenden, vilket eventuellt kan övertagas av ny ägare efter samråd med respektive jordägare.

Betesmarken omfattar ca 9,2 ha och finns huvudsakligen i nära anslutning till gårdscentum. Delar av betesmarken berättigar EU-stöd med ersättning för särskilda värden. Stödrätter motsvarande den stödberättigande åker- och betesmarken följer vederlagsfritt med i köpet av gården.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 11,2 ha produktiv skogsmark och återfinns i flera mindre områden spridda inom värderingsobjektets ägor. Drygt 6 ha utgöras av ungskogsmark med delvis planterad gran och delvis självföryngrad lövskog. Övrig skogsareal består av äldre röjningsbestånd till gallringsbestånd i olika åldrar och med blandad trädslagsfördelning. Enligt sammanställning ur skogsbruksplan finns ett uppskattat virkesförråd om ca 430 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på ca 40 m3sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m3sk/ha/år.

Övrig mark

Övrig landareal om ca 4,6 ha utgörs av vägar, gårdsplaner och övrig mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakträtt

Jakträtten är idag muntligen upplåten, men övergår till Köparen på tillträdesdagen.

Driftsinformation

Tostaryds gård har en väl fungerande mjölkproduktion, om än med ett omodernt mjölkningssystem. Mjölkproduktionen och växtodlingen är ekologisk och kravgodkänd och mjölken levereras till Skånemejerier. Gården utmärker sig även med sin relativt stora areal åkermark, som täcker det egna foderbehovet samt medger ofta även del av spannmåls-/grovfoderskörden för avsalu.

Säljaren önskar i första hand att avyttra djurbesättning, eventuella lager samt delar av maskinparken, till köparen av gården. Detta sker då enligt separat diskussion och utifrån oberoende värderingar av respektive produkter.

För ytterligare information kring gårdens drift, resultat- och balansräkning m.m. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Delar av fastigheten som ej ingår.

Säljaren har träffat överenskommelse med två grannar om att överlåta några mindre markbitar. Detta avser ca 1 ha åkermark samt ca 1 ha skogsmark. Utöver detta har säljaren även för avsikt att avstycka ett område om ca 4 ha, varav ca 3 ha åkermark och 1 ha övrig mark. Samtliga tre markregleringar är inlämnade till Lantmäteriet för fastighetsbildning. Dessa arealer är ej medtagna i försäljningsbeskrivningen eller i arealsammanställningen. Köparen skall förbinda sig att medverka till dessa lantmäteriförrättningar, om de ej är slutförda på tillträdesdagen. Samtliga kostnader och avgifter kring dessa markregleringar skall Säljaren bära ansvaret för. Köparen kommer ges möjlighet att arrendera den åkermark om ca 3 ha som beskrivs ovan.

Rättsförhållande

Fastighet

Skövde Tostaryd 1:3

Ägare

Gunnar Hedén 1/2
Kärstin Hedén 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 84,2 ha
Betesmark 9,2 ha
Skogsmark 11,2 ha
Övrigmark 4,6 ha
Summa: 109,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 259 000 kr
Åkermark 4 822 000 kr
Betesmark 148 000 kr
Tomtmark 223 000 kr
Bostadsbyggnader 1 177 000 kr
Ekonomibyggnader 2 352 000 kr
Summa: 11 981 000 kr

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 9 520 625 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning