Har du drabbats av brand?

Har du drabbats av brand?

När branden väl är släckt
När branden släckts av räddningstjänst och frivilliga krafter så ligger en hel del arbete på dig som drabbats. Förutom att eftersläckningsarbete och bevakning av elden överlämnas till dig som markägare så är det även frågor av ekonomisk natur som blir viktiga för dig. 

Tänk på att ett brandområde är mycket farligt även när branden är släkt och att det kan finnas glödgropar och andra faror som att träd inte är förankrade på grunda av att rötter brunnit av.
Det första du bör göra så snart det är möjligt att vistas i markerna är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att tillsammans med dem gå igenom skadorna. Du bör även ta kontakt med virkesköpare så att skadad skog som ska avverkas kan omhändertas.

När försäkringsersättning och ersättning för virke kan fastställas beloppsmässigt så kommer du också att fe en hel del frågor att ta ställning till inför dina framtida bokslut och deklarationer. När det gäller dessa saker så behöver du, utöver eventuellt överenskommen betalningsplan, inte ta besluten förrän bokslutet och deklarationen upprättas vilket ju sker först under våren efter räkenskapsåret.
Här beskriver vi kortfattat vilka möjligheter som finns och vi rekommenderar att du tar kontakt med sakkunnig person för att göra en ordentlig genomgång av vad som är bäst just för dig. Många av möjligheterna kan kombineras men det finns även vissa begränsningar i hur de kan kombineras. På Areals hemsida hittar du ett antal personer över hela landet som du kan vända dig till.

Betalningsplan
Betalningsplan innebär att du kommer överens om hur betalningen av de avverkningsrätter du säljer ska fördelas över flera år. Här är det viktigt att du avtalar med din virkesköpare innan räkenskapsårets slut.

Skogskonto/skogsskadekonto
Inbetalning till skogskonto kan göras med 60 % av likvid för avverkningsrätter och försäkringsersättning samt med 40 % av erhållen ersättning för leveransvirke. Har du drabbats av en skada som motsvarar minst 2 års tillväxt kan man göra insättning med högre belopp nämligen 80 % för avverkningsrätter och försäkringsersättning och med 50 % av erhållen ersättning för leveransvirke. För de som drabbats så mycket att minst 1/3 av personens skog måste avverkas i förtid så finns även möjlighet till insättning till skogsskadekonto där beloppen även här är 80 % respektive 50 %. Insättning på skogskonto får stå inne i 10 år och på skogsskadekonto i 20 år. För både skogskonto och skogsskadekonto gäller att insättning endast får göras av den som har enskild näringsverksamhet och att insättning inte får göras med så stort belopp att du redovisar underskott i verksamheten. Det är därför av yttersta vikt att insättning inte görs förrän i samband med att deklarationen upprättas eller efter att en beräkning av resultatet gjorts.

Skogsavdrag
Har du outnyttjade skogsavdrag så kan utöver virkeslikviden även försäkringsersättningen räknas in i den avdragsgrundande intäkten. Normalt kan avdrag göras med 50 % av avverkningsrätter och försäkringsersättning och 30 % av intäkten från leveransvirke men det kan vara möjligt med större belopp om avdragsutrymmet grundar sig på ett fastighetsköp som betraktas vara ett rationaliseringsförvärv.

Ersättningsfond
Vid större skador kan det bli aktuellt med avsättning till ersättningsfond vilket innebär att försäkringsersättning istället för att beskattas omgående eller användas som avdraggrundande intäkt för skogskontoinsättning eller skogsavdrag kan göra underlag för avsättning till ersättningsfond. I korthet kan detta beskrivas att beloppet reserveras och inom en 3 årsperiod kan användas till att skaffa ersättningsmark. I vissa fall kan Skatteverket medge att man får upp till 6 år på sig att skaffa ersättningsfastigheten.

Reservera kostnader för återbeskogning
Då skogsintäkter för det skadade området erhållits kan de som inte tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut även reservera kostnaderna för återbeskogning i sin balansräkning. Beräknade kostnader fram till och med hjälpplantering kan därmed kostnadsföras samma år som skogsintäkterna erhållits. Om betalningsplan används måste allt vara utbetalt för att hela kostnaden för återbeskogningen ska kunna reserveras. Finns innestående belopp kvar reducerar detta möjligheten till att reservera kostnader för återbeskogning.

 

Som tidigare betonats kan vissa åtgärder kombineras och vi rekommenderar att du tar hjälp för att lösa vad som är bäst just för dig. Vi på Areal står gärna till tjänst.

När bränderna och vädret har lugnat ner sig så uppmanar vi alla skogsägare, som inte redan gjort det, att se över sitt försäkringsskydd så att du verkligen har det försäkringsskydd för din skog som du förväntar dig att ha om du skulle drabbas av skador på din skog. Just nu när bränderna brinner som hetast kan det vara svårt att nyteckna försäkringar.

 

På gång hos Areal

Visa fler