Marknaden för jord- och skogsfastigheter präglas

för närvarande av ett visst mått av försiktighet och återhållsamhet, beroende på såväl makro- som mikroekonomiska faktorer.

Envisa rykten gör gällande att sågverkens generösa betalning för virke uteslutande är framdrivet av en råvarubrist och det är ingen hemlighet att sågverkens lönsamhet generellt sett är fortsatt svag. Det är oroande att skogsägarens enskilt största intäktspost inte känns stabilare. Konsumtionen av tryckta tidningar minskar stadigt och nya användningsområden för vår unika pappersmassa känns avlägsen. När det gäller jordbruket så har vikande spannmålspriser en liknande effekt.

Glädjande nog är räntan gynnsam för investerare som ser positivt på jord- och skogsbruket och en hel del affärer genomförs ovanstående till trots. Vi på Areal anar en större prisdifferentiering av vad som var fallet tidigare mellan attraktiva och oattraktiva fastigheter och att spekulanter i större utsträckning går ifrån de schablonartade skogsvärderingsprinciperna som presenteras som ett medelpris i kr/m³sk inom ett prisområde.

Schablonprincipen är förvisso enkel och kan ha en god mätbarhet över tid, men väger inte in skogliga parametrar och den har aldrig presenteras med förbehållet att en varians kan förekomma. Statistiken kan ha en normerande effekt på så vis att en dragning mot medelvärdet har kunnats skönjas. I en sjunkande konjunktur sjunker inte priserna nämnvärt, men det svagare intresset syns i att allt fler fastigheter förblir osålda, framför allt om mäklaren brister i sin egen värdebedömning av fastigheten. I dessa situationer kan statistiken har en kontraproduktiveffekt då säljarens prisförväntningar blir orimliga och fastigheten svår att sälja. Det som är positivt är att den rådande konjunkturen höjt kunskapsnivån och i detta sammanhang vill vi på Areal dela med oss av vår kunskap.

Inom några veckor kommer på vår hemsida www.areal.se presenteras en alternativ värderingsmodell för skog och skogsmark vari man kan värdera sin egen fastighet utifrån ett större antal variabler än vad som beskrivits ovan.

Utifrån ovanstående resonemang kan jag inte göra någon annan bedömning än att en uppgång av priserna på skogsfastigheter dröjer till 2014, trots att sågverksaktierna rusat i höjden senaste tiden. Åkermarken är mer lägesbunden och den totala marknaden mindre med större lokala avvikelser, varför vi på denna marknad kan komma att få se ökande priser.

I älgjaktstider!

Martin Lindskog

VD Areal i Sverige AB

På gång hos Areal

Visa fler