Årby Storegården

Årby Storegården
Areal: 106 ha
Kommun: Hjo
Objektstyp: Gård
Prisidé: 24 850 000 SEK
Anbudsdag: 8/5 2024
Välhållen gård med rationell och bördig åkermark

Utmed ån Tidan i Fridene församling ligger Årby Storegården. Byggnadsbeståndet omfattar såväl moderna och rationella lokaler som karaktärsfulla och välbevarade ekonomibyggnader. Därtill har Storegården en ståtlig mangårdsbyggnad, vackert placerad med Tidans vattenspegel i det västra blickfånget. Marken består till största del av synnerligen bördig åkermark i stora skiften direkt öster om gårdens byggnation.

Välkommen på visning

16Apr
Tis
Vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare för anmälan om deltagande i visningen
Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Årby Storegården

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens bostad har en vackert bevarad karaktär och omfattar en boarea om ca 280 kvm, fördelat på 1,5 plan. Bostaden är ursprungligen uppförd år 1847. År 1990 utbröt en brand på gården som även förstörde en stor del av bostaden. Mellan åren 1991-1992 återskapades bostaden enligt dess ursprungliga form och idag är standarden på bostaden huvudsakligen från den återuppbyggnaden. Byggnaden står på stenfot samt källare under del av bostaden. Stommen är timrad och fasader av liggande träpanel. Taket är belagt med betongpannor samt falsad plåt ovanför verandan. Uppvärmning sker via vattenburet system med bergvärmepump som värmekälla. Vedpannan finns också kvar och fungerar som kompletterande värmekälla. Kakelugnarna inne i bostaden är ej använda och behöver förses med nya rör samt besiktigas innan de tas i bruk. Idag sker vattenförsörjning via gårdens enskilda vattentäkt som även delas med grannfastigheten. Avloppet är en enskild anläggning som godkändes år 2012. Säljaren har anmält fastigheten för kommunalt VA, vilket beräknas installeras under våren/sommaren -24. Fiber finns framdraget, men ej anslutet.

I markplan når man huvudentrén via den öppna verandan. Rakt fram från huvudentrén finns stora salen med "damrummet" och "herrummet" till höger om salen. Det rymliga köket finns till vänster om huvudentrén och är utrustat med träfärgade köksluckor i massiv ek och sedvanliga vitvaror. Från köket når man en köksentré med en mindre toalett samt nedgång till källaren. Innanför köket finns ytterligare ett sällskapsrum. Övre plan är inredd med en stor och möblerbar hall, tre rymliga sovrum varav ett med utgång till egen balkong samt badrum och tre stycken inredda snedgarderober. Badrummet är bl a utrustat med ett badkar och dubbla handfat. Källaren består av ett pannrum, en matkällare, tvättstuga och ett utrymme där bergvärmepump m.m. är placerat.

Bostaden omges av en stor och välskött trädgård samt Tidans vattenspegel i västerläge.

Ekonomibyggnader

Maskinhall och torkanläggning

Efter gårdsbranden år 1990 ersattes den gamla ladugården av denna mer ändamålsenliga ekonomibyggnaden. Byggnaden omfattar totalt 980 kvm och är uppförd på gjuten platta med plåtbeklädda väggar och tak. Verkstadsdelen är en varmisolerad yta på ca 190 kvm med en dubbel vikport och en rymlig lokal med bra takhöjd samt en golvbrunn m.m. Maskinhallen omfattar ca 595 kvm som består av ett öppet utrymme med uppställningsplats för maskiner och redskap.

Torkanläggningen är av modern standard med genomfart och tippgrop, skopelevatorer, två utlastningsfickor samt två större lagringsfickor i plåt som är självtömmande och luftningsbara. Själva torken är en Svegma dubbel satstork som värms med oljepanna, placerad i separat pannrum. Torken och pannan var senast i drift år 2010. Total lagringskapacitet i fickorna uppgår till ca 330 kbm. Utöver detta finns ett stort öppet utrymme bakom torken som används för planlagring.

Stallet

Karaktärsfull och välbevarad byggnad om 293 kvm. Tegelsatta väggar kring stalldelarna och i övrigt är byggnaden uppförd med trästomme och rödmålad träfasad. Taket är avtäckt med plåt. Stallet är indelat i två sektioner med en garagedel och en djurdel på hårdgjorda golv. Övriga delar av byggnaden är anpassade som förvaringsutrymmen och ovanför stalldelarna finns även ett loft. Vidbyggt på ena gaveln finns ett större maskingarage under snedtak av plåt samt med väggar av träpanel. På baksidan av stallet finns ett vidbyggt utedass, indelat i två utrymmen.

Magasin/vedbod

Magasinsbyggnaden är uppförd med liggande timmer samt träfasader och tak av lertegel. Byggnaden har en yta om ca 145 kvm och inrymmer två redskapsförråd, vedbod, övriga förvaringsutrymmen samt ett magasinsloft.

Garagebyggnad

Ekonomilänga med sex garageportar utmed främre långsidan. Byggnaden har stomme och fasader i trä samt lertegel på taket och grusat underlag.

Hönshuset

Gårdens hönshus har ett välbevarat yttre med lertegeltak och rödmålad träfasad. Byggnaden används idag som ett trädgårdsförråd.

Ekonomibyggnader Skattegården

Höghusbyggd ladugård av äldre modell med stomme och väggar i trä samt tak av enkupigt lertegel. Logdelen är byggd i vinkel med ladugården och hela byggnaden har under en längre tid använts som lagerlokal. Utöver ladugården finns ett vagnslider och ett mindre garage. Garaget står på ofri grund. Skattegårdens byggnation är av äldre och enklare standard.

Mark

Åkermark

Storegårdens åkermark är till största delen av mycket god beskaffenhet. I direkt anslutning till gården och fördelad i endast tre brukningsskiften finns ca 66,5 ha av åkerarealen. En grusad och hårdgjord gärdesväg skiljer dessa skiften åt, vilket ger en god tillgänglighet och bra möjligheter till lastning och lossning av spannmål och utsäde, utan att orsaka mer körskador än nödvändigt. Den övriga åkerarealen som idag odlas med vall och spannmål uppgår till ca 11,5 ha och därtill finns ytterligare ca 11 ha som är klassad som permanent gräsmark och som odlas med vall. Jordarten varierar med ca 40 % lera, ca 40 % svartjord och ca 20 % blandjord. Åkermarken är till största del dränerad med ett täckdikessystem som huvudsakligen är från 70-talet samt med kompletteringar utförda under 90-talet. Jorden är upplåten genom arrendekontrakt till två olika arrendatorer. Arrendekontrakten är skriftligen uppsagda och arrendet upphör 2025-03-01, vilket gör att köparen fritt disponerar fastighetens åkermark från och med detta datum.

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 9 ha och återfinns dels utmed Tidan som ett lövskogsbestånd på f.d. betesmark. I den östra delen av ägorna finns ytterligare ett par bestånd med lövskog i anslutning till Yan samt ett bestånd om ca 1,4 ha med planterad granskog. Enligt skogsbruksplan från 2023 uppgår den uppskattade virkesvolymen inom dessa bestånd till ca 800 m³sk.

Betesmark och övrig mark

Betesmarken uppgår till ca 1,3 ha och består av naturbetesmark i anslutning till Tidan, strax söder om gårdscentrum. Den övriga landarealen omfattar sammanlagt ca 7 ha, vilket innefattar tomt och gårdsplan, madmarker utmed Tidan och Yan samt vägar och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt- och fiskerätter

Jakträtten är muntligen upplåten till Fridene jaktlag, men köparen äger fritt att förfoga över jakträtten från och med tillträdesdagen. Storegården har ca 1,2 km gräns utmed strandlinjen i Tidan i den västra delen samt ca 450 meter strandlinje i Yan i den östra delen. Fiskerätter finns i båda åarna utmed de sträckor som här anges. I Tidan är fisket reglerat inom ett fiskevårdsområde där fastigheten har 40 % i Hjo Årby FS:3 samt 28,24 % i Hjo Årby FS:4.

Rättsförhållande

Fastighet

Hjo Årby 6:1

Ägare

Margareta Johansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 89,0 ha
Betesmark 1,3 ha
Skogsmark 9,0 ha
Övrigmark 7,1 ha
Summa: 106,4 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är ej omfastställt sedan skogsmarken styckats av till egen fastighet. Det beräknade taxeringsvärdet för försäljningsobjektet uppgår till ca 11 550 000 kronor, fördelat på Åkermark 6 939 000 kr, Betesmark 333 000 kr, Skogsmark 1 116 000 kr, Ekonomibyggnader 1 484 000 kr, Bostadsbyggnad 1 168 000 kr, tomtmark 510 000 kr.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 595 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Årby Storegården & vill bli kontaktad

Mäklaren för Årby Storegården kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier