Djupa

Virkesrik skogsfastighet i Djupa
Areal: 100 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 300 000 SEK
Anbudsdag: 10/11 2023
Skogsfastighet om 95 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 17 100 m³sk i Bollnäs kommun. Jakträtt i vvo.

Obebyggd skogsfastighet belägen norr om Segersta i Bollnäs kommun. Fastigheten består av totalt 100,3 hektar mark varav 94,5 hektar är produktiv skogsmark, skiftena är belägna i Djupa med omnejd, ca 15 km sydöst om Bollnäs. Fastigheten är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 17 100 m³sk vilket ger medelförråd om 181 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 6,1 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar men även ca 7 300 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Segersta viltvårdsområde som omfattar ca 6 000 hektar.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Djupa

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under april månad 2023. Skogsbruksplanen har därefter räknats upp med 1 års tillväxt (tom 2023) av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 94,5 hektar med ett beräknat virkesförråd om 17 116 m³sk vilket ger ett medelförråd om 181 m³sk/ha. Medelboniteten uppskattas till ca 6,1 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 650 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Trädslagsfördelningen är 46 % tall, 34 % gran och 20 % löv. Ca 7 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 41, totalt 0,8 hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Segersta viltvårdsområde som omfattar ca 6 000 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Jakträtten är för närvarande utarrenderad med 1-årigt avtal.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en forn- och kulturlämning registrerad på fastigheten i form av ett vägmärke (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det även en notering om ett fornminne i avdelning 35 i form av en fäbodlämning.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Däremot finns det ett område med höga naturvärden som berör avdelning 71 i skogsbruksplanen med definition "Lövrik barrnaturskog" registrerat på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Segersta-Djupa Ga:3, vägar och Bollnäs Segersta-Djupa Ga:4, vägar som båda förvaltas av Ovanhedens samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad och omfattas av fyra penninginteckningar om totalt 1 250 000 kr. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar i denna fastighet. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägarnas bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Segersta-Djupa 1:8

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 100,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,5 ha
Myr/kärr/mosse 4,0 ha
Berg/hällmark 1,0 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 100,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-10
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier