Djupaåsen

Talldominerand skogsfastighet
Areal: 95 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 250 000 SEK
Anbudsdag: 12/12 2022
Obebyggd skogsfastighet om 95 hektar belägen väster om Simeå och Undersvik, norr om Bollnäs.

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 95,4 hektar mark varav 89,1 hektar produktiv skogsmark. Fastigheten består av tre skiften belägna väster om Simeå och Undersvik, ca 40 km norr om Bollnäs. Innehavet är lättillgängligt genom god terräng och ett väl utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppskattas till ca 14 300 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre ungskogar och äldre avverkningsmogna skogar där ca 11 400 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Undersviks viltvårdsområde vilket omfattar ca 10 500 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Djupaåsen

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Johan Häggeborg under augusti månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 89,1 hektar med ett beräknat virkesförråd om 14 331 m³sk vilket ger medelförråd om 161 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 67 %, gran 28 % samt löv 5 %. Ca 11 400 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på yngre ungskogar och äldre avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Avverkningsrätt

Säljaren har upplåtit en avverkningsrätt gällande föryngringsavverkning av avdelningarna 30 och 31 enligt skogsbruksplanen. Avverkning planeras att ske under början av år 2023. Utfallande virkeslikvid tillfaller nuvarande ägare.

I skogsbruksplanen är de berörda avdelningarna beskrivna som K1 = obehandlad kalmark.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på fastigheten. Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 3 och 9, totalt 6,5 hektar. Efter utförda avverkningar i avdelning 30 och 31 tillkommer markberedning och plantering om totalt 6,1 hektar.

Jakt

Fastigheten ingår i Undersviks viltvårdsområde som omfattar ca 10 500 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson och jaktledare är Thomas Bergkvist 070-628 06 86.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för vägar. Ljusdal Sörby Ga:5, väg som förvaltas av Järvsö-Undersviks samfällighetsförening. Fastigheten har även del (13,06 %) i Stormyravägen som går parallellt med skifte 3 enligt skogsbruksplanen. Denna vägsträcka förvaltas gemensamt av berörda markägare genom frivillig överenskommelse.

Skoterled

Fastigheten berörs av en skoterled som är utritad med streckad orange linje i skogskartan.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har ännu ej åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Undersviks Kyrkby 6:22

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,1 ha
Myr/kärr/mosse 4,8 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 95,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är nybildad och har därför inte åsetts eget taxeringsvärde ännu.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-12-12
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier