Kilbo

Skogsegendom i Hälsingland
Areal: 370 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 28 000 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2022
Obebyggd skogsegendom om ca 370 hektar mellan Söderhamn och Bollnäs.

Obebyggd skogsegendom om ca 370 hektar belägen vid Mo-Bodarne mellan Söderhamn och Bollnäs. Innehavet är välarronderat och lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 335 hektar och det totala virkesförrådet uppskattas till drygt 63 000 m³sk vilket ger ett medelförråd om 189 m³sk/ha. Skogen utgörs till övervägande del av gallringsskogar med god tillväxt men även ca 18 000 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Mo viltvårdsområde vilket omfattar ca 9 200 hektar.

Intresseanmälan senast 16/12 – 2022

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kilbo

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

I försäljningen ingår fastigheterna Söderhamn Flor 3:11 och 2:7. Marken är väl samlad med mycket god tillgång till skogsbilväg. Skogsbeståndet utgörs huvudsakligen av yngre och medelålders gallringsskogar.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under september månad 2022. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 334,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 63 231 m³sk vilket ger ett medelförråd om 189 m³sk/ha.

Trädslagsfördelningen är 59% tall, 28 % gran och 13% löv. Medelboniteten uppskattas till ca 6,1 m³sk per ha och år och den löpande tillväxten anges till ca 2 468 m³sk för kommande tillväxtsäsong. Ca 18 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga föryngringsåtgärder som krävs på fastigheten.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 112 om 1,8 hektar.

Jakt

Fastigheterna ingår i Mo viltvårdsområde som omfattar ca 9 200 hektar jaktmark.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet. Kontaktperson och jaktledare, Åke Sundin, tfn 070-2457018.

Jakträtterna är för närvarande upplåtna, ny ägare kan tillträda jakten 2023-07-01 under förutsättning att nu gällande jakträttsavtal sägs upp.

För mera info: www.facebook.com/Mo-Viltvårdsområde-1466735193564046/

Vägbom

Svarttjärnsvägen och Kanonvägen har vägbom som vissa perioder kan vara låst med kodlås. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Daniel Leanders på telefon 070-002 59 70 för att erhålla kod till låset.

Vägar

Fastigheterna har del i både gemensamhetsanläggning för vägar och enskilda vägar enligt nedan.

Kilboskiftet
Söderhamn Flor GA:5, som förvaltas av Flor och Kilbo Samfällighetsförening. Kilbovägen.
Bollnäs Landa GA:6, som förvaltas av Landavägarnas Samfällighetsförening, Landa-Kilbovägen.
Bollnäs Segersta-Byn GA:5, som förvaltas av Byns Vägsamfällighet.
Kanonvägen & Svarttjärnsvägen Vägsamfällighet
Vägsträckan från Kanonvägen fram till kraftledningen ingår ej i ovan nämnda samfälligheter.
Rundslinga med stickväg söder om Landa-Kilbovägen är uppförd av säljaren som också på egen hand stått för vägens skötsel.

Villsjön
Det södra skiftet vid Villsjön har del i Söderhamn Mo-Bodarne GA:2, som förvaltas av Villsjöns Samfällighetsförening och Bollnäs Gäversta GA:1, som förvaltas av Blåblicka Samfällighetsförening.

Skjutbanan
Östbovägen. Enskild väg som underhålls sporadiskt av berörda markägare vid behov.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 2 forn- och kulturlämningar registrerad på fastigheterna i form av en kolningsanläggning och ett röse (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det även noteringar om flera kolbottnar på fastigheten Flor 3:11.

Registrerade naturvärden

På fastigheten Flor 3:11 finns 2 registrerade nyckelbiotoper. På skifte 1 i västra delen av avdelning 41 finns en registrerats nyckelbiotop med definition "bergbrant". Området är beskrivet som berg i skogsbruksplanen. Avdelning 111, på skifte 2 är registrerat som nyckelbiotop med definition "Lövrik barrnaturskog" och omfattas också av biotopskydd. Avdelningen är beskriven som övrig mark i skogsbruksplanen (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna överlåtes obelånade samt fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på Areals hemsida under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Flor 3:11 & 2:7

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 360,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 334,9 ha
Myr/kärr/mosse 2,9 ha
Berg/hällmark 24,1 ha
Väg och kraftledning 2,6 ha
Övrigmark 3,9 ha
Vatten 2,6 ha
Summa: 371,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 9 404 000 kr
Skogsimpediment 81 000 kr
Skog med restriktion 3 000 kr
Summa: 9 488 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-12-16
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier