Nonsberget

Växande skogar utanför Sveg
Areal: 115 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 6/11 2023
Två gränsande skogsfastigheter säljes separat eller gemensamt. Bra vägnät och jakt i mindre jaktklubb.

Här erbjuds två separata skogsfastigheter som är lämpliga som förstagångsköp eller tillköp. Fastigheterna är belägna ca 6 km sydväst om Sveg och kan förvärvas tillsammans eller var för sig beroende av intresse.

Båda fastigheterna består i majoritet av tallskog. Eggarna 2:3 har ett virkesförråd om drygt 4000 m³sk fördelat på totalt ca 39 ha produktiv skogsmark bestående i majoritet av skog i huggningsklasserna R2 och G1. På norra delen av Eggarna 2:3 finns en äldre jaktstuga med fin utsikt mot Långtjärnen.

Eggarna 8:2 består av två skogsskiften med nästan 65 ha produktiv skogsmark vars virkesförråd omfattar ca 6 500 m³sk med stor andel skog på tillväxt. På båda fastigheterna är tillgängligheten bra med ett utbyggt vägnät. Fastigheterna ingår i jaktklubbsområde med en samlad areal om ca 2 500 ha.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Nonsberget

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Johan Pålsson

Fastighetsuppgifter

Övrig

Jaktstuga/Barack

Med ett fint läge och utsikt mot Långtjärnen ligger en äldre stuga/barack placerad på den norra delen av fastigheten Härjedalen Eggarna 2:3. Stugan har tidigare använts som inackordering vid älgjakt. Består av ett enda stort rum med äldre vedkamin som uppvärmning. Ägaren vet ej skick på stuga och kamin då ingen använt den på väldigt många år. El, vatten och avlopp saknas.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad i april 2021 av Gustaf Rådman på Rödins Trä där båda fastigheterna Eggarna 2:3 och Eggarna 8:2 är inkluderad i samma skogsbruksplan. Areal har under september 2023 på kontoret delat upp skogsbruksplanen fastighetsvis. Det kan innebära att de ursprungliga beståndsuppgifterna som använts inte helt speglar de delar som skapats i och med uppdelningen.

Eggarna 2:3
Arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 39,6 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 4 165 m³sk vilket ger ett medelförråd om 105 m³sk/ha. Av arealen utgör skog i huggningsklasserna R2 och G1 ca 60 % och ca 26% av S2 och S3. På den produktiva skogsmarken finns uteslutande tallskog. Medelboniteten är skattad till 3,9 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 144 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 80% tall, 11% gran, 9% löv och mindre än 1% contorta.

Eggarna 8:2
Består av två skiften varav det större skiftet gränsar till Eggarna 2:3 och har tidigare brukats tillsammans varför det kan vara svårt att finna fastighetsgränsen mellan dem.
Arealen produktiv skogsmark för de båda skiftena på Eggarna 8:2 är uppmätt till 64,9 ha. Det beräknade virkesförrådet anges till 6 549 m³sk vilket ger ett medelförråd om 101 m³sk/ha. Skogen består i huvudsak av åldersklasserna mellan 0 till 49 år (60%) samt åldersklasserna 60-69 år (24%). Medelboniteten är skattad till 4 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 229 m³sk/år. Trädslagen fördelar sig på 67% tall, 17% gran och 16% löv.

För sammanslagen information om fastigheterna samt ytterligare information, se bifogade skogsbruksplaner.

Fastighetsgräns

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Jakt

Båda fastigheterna Eggarna 2:3 och Eggarna 8:2 är belägen inom Eggen Olivers jaktklubbsområde som omfattar ca 2 500 ha. Ny ägare har att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktlaget, alternativt bedriva enskild jakt på fastigheten/fastigheterna. Kontaktperson för jaktlaget är Hans-Erik Wallström, jaktledare, mobil: 073-180 99 90. Småvilt får bedrivas på hela jaktklubbens område.

Fiske

Fisket i området administreras av Sveg-Herrö FVO. Se mer information på https://svegherrofvo.se/

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten. Källa: skogens pärlor och SeSverige

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten Härjedalen Eggarna 2:3 finns ett kulturminne registrerat, detta kulturminne är beläget i avdelning 71.
L1945:5056 Kolningsanläggning- RAÄ-nummer: Sveg 347

På fastigheten Härjedalen Eggarna 8:2 finns ett kulturminne registrerat, detta kulturminne är beläget i avdelning 23.
L1945:4915 Kolningsanläggning- RAÄ-nummer: Sveg 343
Källa: fornsok.se

Skattetal

HÄRJEDALEN EGGARNA 2:3 - 5/8: Trög
HÄRJEDALEN EGGARNA 8:2 - 13/16: Trög

Vägar

Eggarna 2:3
Genom fastigheten går två enskilda skogsbilvägar samt länsväg 504. Se bifogad karta för översikt av skogsbilvägar.

Eggarna 8:2:
Fastigheten har andel i Härjedalen Eggarna GA:1 som avser väg som går genom byn Eggarna, därtill finns en enskild väg genom det norra skogsskiftet och två enskilda vägar samt länsväg 504 på det södra skogsskiftet. Se bifogad karta för översikt av skogsbilvägar.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt & Dokument.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Eggarna 2:3, Eggarna 8:2

Ägare

Björn Elftorp 1/2
Marie-Louise Elftorp 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret
Eggarna 2:3 42,709 ha
Eggarna 8:2 75,106 ha

Areal enligt skogsbruksplan båda fastigheterna:
Produktiv skogsmark 104,5 ha
Myr/Kärr/Mosse 3 ha
Väg och kraftledning 1 ha
Berg/Hällmark 2,1 ha
Övrig landareal 3,9 ha
Summa landareal 114,5 ha
Därtill kommer vatten om 5,1 ha

Areal enligt skogsbruksplan Eggarna 2:3:
Produktiv skogsmark 39,6 ha
Myr/Kärr/Mosse 2,5 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Berg/Hällmark 0,9 ha
Övrig landareal 1,3 ha
Summa landareal 44,7 ha
Därtill kommer vatten om 0,8 ha

Areal enligt skogsbruksplan Eggarna 8:2:
Produktiv skogsmark 64,9 ha
Myr/Kärr/Mosse 0,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Berg/Hällmark 1,2 ha
Övrig landareal 2,6 ha
Summa landareal 69,8 ha
Därtill kommer vatten om 4,3 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Härjedalen Eggarna 2:3 och Eggarna 8:2 är samtaxerade varför enskilt taxeringsvärde inte är åsatt.

Inteckningar

Datapantbrev
Belopp: 53 000 kr
Inteckningsdatum: 2018-03-16
Gäller i båda fastigheterna Härjedalen Eggarna 2:3 och Eggarna 8:2
Totalt: 53 000 kr

Härjedalen Eggarna 2:3 och Eggarna 8:2 är samintecknade. I det fall fastigheterna säljs till två olika köpare så dödas pantbrevet i Eggarna 2:3 och kommer då bara att gälla i Eggarna 8:2. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se Prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se Prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier