Söder om Bollnäs

Obebyggd skogsfastighet om 70 hektar produktiv skogsmark belägen i Bollnäs södra kommundel.
Areal: 86 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 9/12 2021
Lättillgänglig skogsfastighet med goda vägförbindelser. Fastigheten består av två markområden om totalt ca 86 hektar mark varav 70,4 hektar produktiv skogsmark. Det norra skiftet är beläget vid Stor-Flugen och det södra skiftet är beläget i Nybodarna. Virkesförrådet uppskattas till ca 9 800 m³sk vilket ger medelförråd om 139 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 4 000 m³sk i slutavverkningsbar ålder. Jaktmöjligheter i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (35)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 70,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 9 815 m³sk vilket ger medelförråd om 139 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 53 %, gran 27 % samt löv 20 %. Ca 4 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvårdslagen

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av plantering i avdelning 23, totalt 2,4 hektar.

Skogsvård

Säljaren har tecknat avtal med BillerudKorsnäs om återbeskogning av avdelning 23, ca 2,4 hektar som är tänkt att planteras. Ny ägare har möjlighet att överta avtalet i säljarens ställe.

Jakt

Fastigheten ingår både i Flugboskogens viltvårdsområde (norra skiftet vid Stor-Flugen) som omfattar ca 950 hektar jaktmark och i Sörfly-Västanfors jaktklubbs (södra skiftet vid Nybodarna) jaktmarker som omfattar ca 2 000 hektar.

Jakträtten för det norra skiftet är ej utarrenderad och tillgänglig för köparen på tillträdesdagen. Jakträtten för det södra skiftet är för närvarande utarrenderad till Sörfly-Västanfors jaktklubb genom ett femårigt avtal t.o.m. 2026-06-30.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten i form av ett område med skogsbrukslämningar bestående av kolbotten efter resmila och grund efter kolarkoja samt flera kolningsanläggningar, typ kolbotten rensmila (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Bollnäs Herte Ga:7, utfarts- och skogsbilvägar (norra skiftet vid Stor-Flugen) som förvaltas av Renbergets vägsamfällighet och Bollnäs Västansjö Ga:1, vägar (södra skiftet vid Nybodarna) som förvaltas av Västansjö-Knisselbo vägsamfällighet.

Hälsingeleden

En del av Hälsingeleden sträcker sig genom fastighetens södra skifte.

Gränser

På fastighetens södra skifte överensstämmer ej den hävdade nordvästra rågången med lantmäteriets karta. Bifogad skogsbruksplan har digitaliserats efter
den hävdade rågången.

Fastighetens totala areal i skogsbruksplanen har uppmätts till 86,7 ha. Enligt Lantmäteriets kartprogram SeSverige uppgår fastighetens areal till 86,1 ha.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckningar om totalt 73 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Freluga 7:15

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 84,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,4 ha
Myr/kärr/mosse 15,0 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Summa: 86,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 379 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 2 412 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 73 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-12-09
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning