Västby

Välskött och virkesrik fastighet
Areal: 140 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 400 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2022
Välskött skogsfastighet om ca 140 hektar belägen sydöst om Holmsveden i Söderhamns kommun.

Obebyggd skogsfastighet sydöst om Holmsveden i Söderhamns kommun. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte om totalt 140,1 hektar mark varav 123,4 hektar är produktiv skogsmark belägen i Västby, ca 35 km sydväst om Söderhamn.. Virkesförrådet uppskattas till ca 21 500 m³sk vilket ger medelförråd om 174 m³sk/ha och med en medelbonitet beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Fastigheten är välskött med en god arrondering och tillgång till ett väl utbyggt vägnät. Talldominerande marker med överlag bra bärighet där skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på gallrings och avverkningsmogna skogar varav ca 10 900 m³sk i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare

Västby

Tomas Lusth

Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Anders Lundberg, BillerudKorsnäs år 2016. Planen är sedan uppdaterad och tillväxtberäknad med 2022 års tillväxt av Anders Lundberg.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 123,4 hektar med ett beräknat virkesförråd om 21 496 m³sk vilket ger medelförråd om 174 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: tall 59 %, gran 31 %, löv 9 % samt 1% contorta. Ca 10 900 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med en tyngdpunkt på gallrings och avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Skogsvård

Köparen bör vara medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av markberedning och plantering i avdelning 33, totalt 2,1 hektar.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Wästby jaktlags marker om ca 3 300 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig mäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplan så finns det flera kolbottnar, en kojruin och flera rösen på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Däremot finns det ett mindre område om ca 0,02 ha i avdelning 78 i skogsbruksplanen mot Nytjärnen med höga naturvärden med definition "Barrskog" registrerat på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Söderhamn Älgnäs Ga:1, väg som förvaltas av Skogs södra samfällighetsförening.

Fastigheten har även del i vägar som inte ingår i någon gemensamhetsanläggning, dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt av berörda markägare.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet, separat taxeringsvärde saknas för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad och omfattas av fyra penninginteckningar om totalt 1 000 000 kr. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar i denna fastighet. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Tönnånger 1:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 139,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 123,4 ha
Myr/kärr/mosse 15,2 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,1 ha
Vatten 0,4 ha
Summa: 140,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Betesmark 7 000 kr
Skogsmark 6 136 000 kr
Skogsimpediment 48 000 kr
Åkermark 69 000 kr
Summa: 6 260 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-20
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier