Kivinge

Skog & jakt i toppläge!
Areal: 240 ha
Kommun: Håbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 28 000 000 SEK

Nu ges möjligheten att förvärva en skogsegendom i en samlad ägofigur med en god åldersfördelning och ypperligt bra jaktmöjligheter, allt endast 45 minuter från centrala Stockholm. Fastigheten som utgörs av cirka 205 hektar produktiv skogsmark och 8 ha betes- och åkermark är belägen mellan Bålsta och Ekolsund. Förutom skog och jakt har fastigheten andel i Häradsallmänning som ger bra utdelning årligen. Är du intresserad av egen skogsfastighet tveka inte att höra av dig till ansvarig mäklare så får du veta mer.

Kontakta Areal

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kivinge

Anton Stolpe Nordin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Garage

Längs med skogsvägen på fastighetens södra del finns ett garage. Byggnaden är uppförd på gjuten platta med träregelstomme, fasaden är klädd med stående träpanel. Sadeltak belagt med betongtegel. På byggnadens östra gavel finns tre portar vilket möjliggör förvaring av fyrhjulingsekipage eller en mindre traktor. Taxerad byggnadsyta om 72 kvm. Utanför byggnaden finns en grusad yta för parkering och uppställningsplats.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår totalt till 8,5 hektar, av dessa bedöms 3,5 hektar utgöras av åkermark och resterande arealer av betesmark. Jordarten har bedömts utifrån SGU:s jordartskartan vilken indikerar att leror är den dominerande jordarten. Åkermarken brukas av en arrendator och delar av betesmarken är upplåten. Bägge upplåtelserna är muntliga och markerna kan friställas för tillträdande köpare om så önskas.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten ligger välsamlat i småkuperad terräng med goda drivningsförhållande. För skogen finns en skogsbruksplan upprättad 2022 av Foran som sedan har uppdaterats med åtgärder av Mälby Skog 2024. Den produktiva skogsmarken på fastigheten uppgår till 204,8 hektar med ett virkesförråd om 28 223 m3sk. Detta ger ett medeltal på 138 m3sk per hektar. Medelboniteten för fastigheten bedöms till 5,9 m3sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är tall 64 %, gran 19 %, löv 17 % och ek <1 %. Avverkningsförslaget enligt skogsbruksplanen är 9 605 m3sk under planperioden fördelat på 7 682 m3sk föryngringsavverkning och 1909 m3sk gallring. På fastigheten finns 18,1 hektar kalmark som är behov av markberedning och plantering. En stor del av röjningsbestånden har röjts under 2024. Andelen skog i huggningsklasserna G2 – S2 är 16 161 m3sk.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden.

Jakt

Markerna erbjuder goda möjligheter till kvalitativa jaktupplevelser med varierad terräng och biotoper, området kring Mälaren uppvisar goda klövviltstammar. Både dovhjort och vildsvin är vanligt förekommande i området. Jakträtten på fastigheten är upplåten till och med 2024-06-30. Jaktredskap såsom torn, åtlar, jaktkojor m.m. tillhör jakträttsinnehavarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Håbo Kivinge 4:16

Ägare

Mikael Graffman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 240,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 204,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Berg/hällmark 8,2 ha
Inägomark 8,5 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 17,2 ha
Summa: 239,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 343 000 kr
Betesmark 128 000 kr
Skogsmark 16 768 000 kr
Skogsimpediment 82 000 kr
Ekonomibyggnader 342 000 kr
Summa: 17 663 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 18 000 000 kr

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Agronom

Per Wijkander
Per Wijkander
Agronom
08-678 40 69
070-537 12 88

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kivinge & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kivinge kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier