Knapagården

Knapagårdens Säteri. Ja så omnämns egendomen i boken ”Gods och Gårdar Västergötland”, från 1940. Enligt 1685 års reduktionsjordebok ägdes säteriet i slutet av 1600-talet av landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner av Näs.
Areal: 223 ha
Kommun: Ulricehamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 22 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/5 2021
Knapagården är en sammanhängande och välplanerad egendom med gårdscentrum av karaktärsfull stil i söder som omges av ett brutet landskap. Här finns mangårdsbyggnad, flankerad av två flygelbyggnader samt magasin och övriga ekonomibyggnader. Byggnationen befinner sig i ett nedgånget skick, men boendemiljön är enastående.
Egendomen utmärker sig med sin stora integritet och natursköna läge i kombination med jord- och skogsproduktion. Därtill goda förutsättningar för jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ulricehamn
Strandgatan 30
523 31   Ulricehamn
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (45)

Foto: John Enander, areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Belägen på en höjd med en forna parkliknande trädgård och flankerad av två flyglar. Mangårdsbyggnaden har en gång varit en praktfull bostad och har potential att återställas till dess ursprungliga skick. Anno 1830 med byggnadsmåtten ca 17*10 meter, uppförd med timmerstomme och utvändig träfasad. Taket är omlagt med plåt, vilket gjort att byggnaden hållts torr. Taket ovan glasverandan har rasat in varför denna är i dåligt skick. Invändigt har byggnaden en karaktärsfull planlösning med sal, matsal, bibliotek, vardagsrum, kök, mindre badrum, entréhall samt två hörnrum. På övre plan är tre rum inredda och övrigt utrymme utgör en stor och öppen hall. Byggnaden har dubbla murstockar med kakelugnar i flera rum. Idag saknas fungerande VA och värmesystem och bostaden har stått tom en längre tid.

Flygelbyggnader

Två spegelvända flygelbostäder varav den vänstra är inredd i markplan och har nyttjats som sommarboende. Här finns kök/matplats, fyra rum och duschrum i markplan. Elvärme. I den högra flygeln finns fungerande toalett. I övrigt är denna byggnad ej nyttjad som boende på länge. Flyglarna uppfördes år 1850 om ca 14*8 meter med gedigna timmerstommar, träfasad och omlagda tak med plåt. Det finns ett vattenburet värmesystem, vedpanna och ackumulatortankar i den högra flygeln. Systemet har ej varit igång på länge. Båda bostäderna har mindre källardelar.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På Knapagården finns flera av de äldre ekonomibyggnaderna bevarade såsom magasinet, stallet, snickareboden, svinhuset m.fl. Magasinsbyggnaden är karaktärsfullt uppförd på plintar med liggande timmerstomme och brädgolv i både markplan och på magasinsloftet. Stallet har en äldre båsinredning samt spiltor och ett ovanliggande ränne. Samtliga ekonomibyggnader är uppförda i trä med plåttak och rödmålade träfasader. Byggnaderna är äldre och av enklare standard. Med tidens gång har vissa byggnader påverkats av sättningar och övriga yttre påfrestningar.

Torpställen

Inom ägorna finns fyra gamla torpställen. Radbacka, Redberga, Berget och Sjöslätt. Torpstugorna finns kvar på Radbacka och Berget samt delar av torpet på Sjöslätt. Dessa torp är dock ej nyttjade på länge och befinner sig i undermålig standard.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 150,4 ha i en ytterst välarronderad figur. Skogen är barrskogsdominerad med gran som huvudsakligt trädslag och åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad. Markens produktionsförmåga är varierande och medelboniteten är beräknad till 7,6 m3sk. Skogsmarken har bra drivningsförhållanden och tillgänglighet via eget skogsbilvägnät. Ungskogsskötseln är bitvis bristfällig och ca 5,5 ha är ej återbeskogade efter avverkning. Det föreligger även ett röjningsbehov samt behov av återväxtkontroll på vissa föryngringar. Virkesförrådet uppskattas, enligt skogsbruksplanen till ca 26 750 m3sk vilket ger ett genomsnitt på ca 178 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgörs 10 % av tall, 67 % av gran, och 23 % av löv. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till ca 800 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 11 680 m3sk, varav ca 10 000 m³sk som slutavverkning.

Åker- och betesmark

Den stödberättigande åkerarealen uppgår till 23,51 ha som huvudsakligen består av fastmarksjord på svartmylla. Marken är självdränerande och återfinns i flera brukningsskiften utmed framfartsvägen samt i sydöstra delen av fastigheten. Betesmarken omfattar 3,27 ha stödberättigande bete samt ytterligare ca 16 ha bete enligt blockkartan, men som ej uppfyller kraven för EU-stöd idag.

Utöver denna areal tillkommer ca 7,7 ha som på skogskartan tas upp som inägomark för att tidigare ha nyttjats som betesmark. Åker- och betesmarken är upplåten på arrende till 2022-03-14. Idag brukas åkermarken som vall. Fastighetens tilldelade stödrätter överlåts vederlagsfritt till köparen efter arrendets upphörande.

Impediment och övrig mark

Impedimenten om drygt 20 ha utgörs av myrmark i norra delen av fastigheten. Den övriga arealen om ca 2,1 ha omfattar tomt och gårdsplan, vägar samt annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt

Fastighetens brutna landskap och ostörda läge gör den till en ytterst trevlig jaktegendom. Inom ägorna finns etablerade stammar av älg, rådjur, dovhjort, vildsvin samt övrigt småvilt.

Fiske

Fiske följer fastigheten i sjön Ömmern varav ca 14 ha vattenyta hör till Knapagården. Sjön håller bestånd av insjöfisk som abborre, gädda, sutare och braxen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ulricehamn Älmestad 1:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 150,4 ha
Myr/kärr/mosse 20,2 ha
Åkermark 23,5 ha
Betesmark 27,0 ha
Övrigmark 2,1 ha
Vatten 13,9 ha
Summa: 237,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 452 000 kr
Betesmark 407 000 kr
Skogsmark 7 002 000 kr
Skogsimpediment 77 000 kr
Tomtmark 307 000 kr
Bostadsbyggnader 967 000 kr
Ekonomibyggnader 142 000 kr
Summa: 9 354 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 120 000 kr
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning