Almsgård

Rejäl skogsgård i Korsberga
Areal: 155 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/9 2022
Almsgård, välarronderat med vackra omgivningar. 129 ha skog med 16 900 m³sk samt 22 ha jord.

Skogsgården Almsgård utgör en rejäl och mycket välarronderad gård på Småländska Höglandet, belägen i vackra Korsberga socken, Vetlanda kommun. Arealen uppgår till totalt 155 ha varav 129 ha produktiv skogsmark med växtliga skogar i alla åldrar och ett virkesförråd om 16 900 m³sk samt
22 ha jordbruksmark. Mangårdsbyggnad från 1868 i trevlig stil, mindre bostadsbyggnad, två ladugårdar samt uthus och bodar. Trevliga och varierande marker för jakt och rekreation.

Endast 4 km till Korsberga, ett levande samhälle med bl.a. affär, skola, bensinstation och matservering samt ett aktivt föreningsliv och flera företag.

Fastigheten är belägen i södra delen av Vetlanda kommun. Avstånd till centrala Vetlanda ca 20 km och Åseda ca 24 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Almsgård

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnad i trevlig stil i 2 plan, ursprungligen uppförd 1868 med timmerstomme, därefter tillbyggd och ombyggd i omgångar. Källare under del av byggnaden. Rödmålad träfasad med vita omfattningar, tak med betongpannor. Boyta om 184 m² samt biyta om 30 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från äldre vedpanna samt nyinstallerad el-kassett. Vatten från egen brunn, enskilt avlopp till godkänd avloppsanläggning från 2016 med trekammarbrunn och infiltration. Fiber är installerat. Äldre englasfönster med innerfönster. Bostaden har visst underhålls- och renoveringsbehov.

På taket finns solvärmeanläggning för varmvatten, dock ej i full funktion utan måste åtgärdas.

Nedervåningen innefattar entré via veranda till hall med parkettgolv och trapp till övervåningen, rum/matsal med parkettgolv, rum/bibliotek med parkettgolv och vedkamin, smutt med anslutande garderob, kök renoverat ca 2004 med anslutande skrubb och skafferi, hall med parkettgolv och köksentré, badrum med plastmatta samt dusch, bubbelbad och anslutande bastu, trapp till källaren samt litet förråd. Tillbyggd groventré ca 2005 med klinkergolv samt trapp till källaren.

Övervåningen innefattar trapphall med parkettgolv och utgång till balkong, kontor, bibliotek, toalett/wc, sovrum med anslutande garderob, liten hall, sovrum samt gästrum.
Från biblioteket går trapp upp till större vind med trägolv.


Källare under del av huset, delvis från ca 2005. Innefattar tvättstuga, matkällare, pannrum, vedförråd samt verkstad. Vedpanna ERYL från 1975, ny el-kassett, Värmebaronen, från januari 2022. Strömsnäspannan/tank för solvärmen från 2007.

Lilla huset

Mindre bostadshus för permanent eller fritidsboende. Uppfört i trä på torpargrund med tak av äldre cementpannor. Fasad med röd träpanel. Taxerad boyta saknas. Uppvärmning via direktverkande el, avlopp till gemensam avloppsanläggning tillsammans med fastigheterna Korsberga-Brunnsgård 1:2 och 1:3. Vatten från egen brunn. Fiber är indraget.

Bostaden innefattar entré/hall öppet till köket, tre rum/sovrum samt toalett/wc med dusch.
Från hallen finns trapp till övervåningen/vinden med fönster på gavlarna.

I anslutning till tomten finns en stensatt jordkällare med tegeltak.

Bostaden är uthyrd, hyreskontraktet är uppsagt för avflyttning till mars 2024. Intäkt om 100 kr/år.

Energideklaration

Kommer upprättas för Bostadshuset.

Driftskostnader

Under nuvarande förhållanden och nyttjande är driftskostnaderna etc. enligt följande. Total årsförbrukning el bedöms till ca 33 500 kWh fördelat på två anläggningar. En för gårdscentrum och en för Lilla huset samt ladugård Brunnsgård. Årlig försäkringskostnad ca 10 000 kr avseende boendeförsäkring samt lantbruksförsäkring. Sophämtning ca 1 550 kr/år, slamtömning ca 1 500 kr/år samt sotning ca 1 000 kr/år. Tillkommer gör kommunal fastighetsavgift om ca 5 400 kr och kostnad för fiber. Vidare återkommande kostnader för brandskyddskontroll samt utdebitering av moms (avdragsgill) från vägsamfälligheten.

Ekonomibyggnader

Ladugård 1

Äldre ladugård i trä/timmer med tak av eternit. Delvis gjutet golv, delvis trägolv. El samt vatten indraget, vattnet dock ej i bruk. Innefattar f.d. fähus numera förråd samt nyttjat för sågning, loge, hölada samt större verkstad/förråd. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Ladugård 2 (Brunnsgård)

Ladugård uppförd i trä/timmer samt murat fähus mm. Tak med plåt. El, ej vatten. Innefattar f.d. fähus med gjutet golv och äldre inredning, loge och förråd med trägolv och trapp till loft. Ladugården nyttjas för vedhantering med vedmaskin för kapning och klyvning samt utrymme för förvaring av den färdiga veden.

Bod/Uthus

Uppförd i trä/timmer samt delvis murat, tak med äldre cementpannor, gjutet golv. El, inkl. 3-fas, ej vatten. Innefattar snickarbod/verkstad, matkällare, förråd, loft samt verkstad med trägolv och vedkamin (ej ok).

Övriga byggnader

Timrad bod belägen i trädgården. Tak med äldre cementpannor, trägolv. Ej el eller vatten. Nyttjas som redskapsbod etc.

Bod/uthus uppfört ca 2004 i trä med plåttak och gjutet golv. Ej el eller vatten. Innefattar dieseltank samt förråd. Kontroll av dieseltanken måste utföras av Köparen senast den 1 maj 2023.

Växthus.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åker- och betesmark
Huvuddelen av jordbruksmarken ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum och byggnader och innefattar såväl åkermark som betesmark och hagmarker. Viss del jordbruksmark längst i väster, vid Hohulta bro. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till totalt 22,3 ha klassad som inägomark. Tillkommer gör ca 10 ha hagmarksskog som också nyttjas för bete. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 9 ha och arealen betesmark till 11 ha.

Marken är i dagsläget upplåten till tre olika nyttjanderättshavare som brukar olika delar av fastigheten.

Brukare 1 nyttjar ca 0,7 ha åker i anslutning till Hohulta bro, muntligt, ingen ersättning utgår. Upplåtet till 2022-12-31.

Brukare 2 nyttjar all åker och betesmark öster om vägen som går genom Almsgård och Brunnsgård, enligt skogsbruksplanen ca 21 ha. Muntligt upplåtet, ersättning om 6 500 kr + moms. Upplåtet fram till 2023-12-31. Ersättningen för 2022 tillfaller Säljaren.

Brukare 3 nyttjar ett område väster om vägen som går genom Almsgård och Brunnsgård, enligt skogsbruksplanen avdelning 65, ca 9 ha. Muntligt upplåtet. Utgör restaurerad hagmarksskog som betas. Ingen ersättning utgår. Upplåtet fram till 2026-03-01. Stängsel tillhör brukaren.

Inga stödrätter följer Fastigheten.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är belägen dels i en längre sluttning mot väster med rörligt markvatten och hög bonitet och dels i lite mer kuperad mark. Marken är mycket välarronderad och betjänas via gemensamhetsvägar samt egna drivningsvägar. Skogen innefattar allt från ungskogar, röjningsskogar, gallringsskogar och äldre, slutavverkningsbara bestånd.
Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till gårdscentrum och jordbruksmarken finns en del lövskogar och blandskogsbestånd.

På fastigheten finns en skogsbruksplan från mars 2022 upprättad av SÖDRA genom Gustaf Ejdelius. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 128,7 ha med ett virkesförråd om totalt 16 406 m³sk, (127 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 46 %, gran 35 %, löv 18 % och ädellöv 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till 600 m³sk.

Av virkesförrådet utgör 8 764 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 samt 4 200 m³sk skog i huggningsklass G1.
Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Justerat för upparbetning av ca 110 m³sk vindfällen och barkborreträd, främst vid avdelning 43 och 47, samt ett års teoretisk tillväxt (600 m³sk, avseende 2022) är bedömningen att virkesförrådet vid försäljningstillfället uppgår till totalt ca 16 900 m³sk.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av fem registrerade nyckelbiotoper vika berör avdelningarna 16, 22, 48, 64 och 65 samt ett registrerat naturvärdesobjekt vilket berör avdelning 29.

Jakt

Fastigheten, med dess storlek och arrondering, erbjuder en trevlig jaktmark med varierande biotoper. Jordbruksmark och hagmarker med stort inslag av löv och ädellöv samt skogsmark med allt från planteringar och ungskog till äldre skog. Här finns bl.a. älg, rådjur, vildsvin samt övrigt småvilt. Fastigheten ingår i Skäftesfalls älgjaktslag om ca 2 450 ha. Tilldelningen var förra året
2 vuxna och 6 kalvar.

Jakten är upplåten jaktåret 2022/2023. Ersättningen tillfaller Säljaren.

Övrigt

För mer information om Korsbergabygden med omnejd, se www.korsberga.eu eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Ett stort antal större och mindre lösören följer Fastigheten i samband med försäljningen. Bl.a. två traktorer av äldre modell, vedmaskin Bala-Agri, handredskap så som röjsåg och motorsåg, en sågbänk i ladugården samt dieseltank mm mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Almsgård 2:1

Ägare

Åke Wallin Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 154,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 128,7 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Berg/hällmark 0,7 ha
Inägomark 22,3 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 155,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 269 000 kr
Betesmark 110 000 kr
Skogsmark 8 317 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Ekonomibyggnader 86 000 kr
Bostadsbyggnader 618 000 kr
Summa: 9 512 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns 8 st penninginteckningar om totalt 3 000 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier