Åsbräcka skogen

Virkesrik och välskött
Areal: 52 ha
Kommun: Lilla Edet
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Skogsegendom i Götaälvdalen med ca 50 ha skogsmark och bra skogsbilvägnät.

Genom Areal i Göteborg utbjudes nu en skogsegendom i Götaälvdalen. Fastigheten omfattar ca 50 hektar skogsmark och har ett skogsbilvägnät som gör att brukande och skötsel blir effektivt. Fastigheten är belägen på den östra sidan av Göta Älv.

Kontakta Areal

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Åsbräcka skogen

Johan Melin

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betsmark

Åker- och betesmark uppgår enligt skogsbruksplanen till 1,5 ha. Götaälvdalen är en sprickdal med överlag finkorniga jordar. Detta gäller även fastighetens åkermark som främst utgörs av lerjordar, men här finns även delar med svartjord. Jordbruksmarken är lättillgänglig från väg. Åkermarken har brukats ekologiskt sedan slutet av 1990-talet och uppfyller KRAV-certifierad odling. Åkermarken är idag utarrenderad och tillgänglig för nya ägare från 1 januari 2024. Åkermarken kommer efter arrendets upphörande att lämnas höstplöjd.

Skogsmark

Av denna volym består 4 495 m³sk av föryngringsavverkning och 1 629 m³sk av gallringsuttag. Skogsmarken har en relativt jämn åldersfördelning dock med dominans av yngre skog och växtliga gallringsskogar i 45-årsåldern, i god tillväxt. Det finns ca 4,2 hektar av skogsmark (avdelning 23 i skogsbruksplanen) som ej är planterad. Nuvarande ägare kommer inte plantera kalmarken. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten på tillträdesdagen. Fastigheten har god tillgång till vägar. För övrig skoglig information, se bifogade delar ur skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns ett registrerat område med naturvärde i form av branter och bäckmiljö. Fastigheten berörs ej av några registrerade nyckelbiotoper enligt myndigheternas öppna arkiv. Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Jakt

I området förekommer dov- och kronhjort, älg, rådjur och vildsvin i varierande omfattning. Detta utöver övrigt småvilt. Idag samordnas jakten i ett större jaktlag med grannfastigheterna. Jakten är idag muntligen upplåten och är tillgänglig för en ny ägare köpare från och med den 1 juli 2024. De jaktanordningar i form av torn, vakplatser mm som finns inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår inte i försäljningen.

Fiske

Fastigheten Lilla Edet Åsbräcka 1:1 har fiskerätt i Göta Älv. Fisket är utarrenderat till Sportfiskarna Trollhättan-Vänersborg. Ägaren till Åsbräcka 1:1 har rätt till fiske för husbehov inom fiskeområdet, dock ej i biflöden. Fisket får utövas fritt inom det egna fiskeområdet och endast med handredskap i övriga tillåtna fiskevatten inom området. Fiskebevis ska medföras vid fiske.

Övrigt

I anslutningen till vändplanen som ligger i slutet på Fråstahedsvägen växer det jättebjörnloka i dikeskanten.

Rättsförhållande

Fastighet

Lilla Edet Åsbräcka 1:1

Ägare

Martin Lundberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,5 ha
Impediment 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 1,5 ha
Summa: 52,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har efter genomförd lantmäteriförrättning då jordbruksmarken styckats av, inte åsatts något nytt taxeringsvärde.

Inteckningar

Penninginteckningar saknas. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Göteborg

Torpavallsgatan 11
416 73   Göteborg
Alla objekt från Göteborg

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier