Dravagen

Skog vid ån Lofsen
Areal: 97 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2023
Ungskogsfastighet i ett skifte med egen charmig jaktstuga i timmer. Jakt på 1 400 ha.

Mycket trevlig ungskogsfastighet med egen charmig timmerstuga! Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande skifte om 97 ha är vackert belägen strax söder om den lilla byn Dravagen, sydost om Lofsdalen, trevligt angränsande till ån ”Lofsen”. Fastigheten har mycket stor andel gallrings- och växande ungskogar som årligen ökar virkesförrådet och dess totala värde. Till detta ingår även en trevlig liten jaktstuga i timmer som ger goda möjligheter för övernattning både vid höstens jakt och vid ev skoterturer i området. Totalt virkesförråd om 2 344 m³sk varav 498 m³sk är G1 skog och 470 m³sk är S1 och S2 skog. Klart övervägande andel tall och en för området hög medelbonitet om 4,2 m³sk/ha. Fastigheten lämpar sig väl för den som söker fin investering utan större arbetsinsats, kryddad med goda jaktmöjligheter.

– Fin investering/kapitalplacering med ung- och gallringsskogar vilket ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
– Goda jaktmöjligheter till jakt i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 400 ha, med boende i egen trevlig jaktstuga

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Dravagen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2022 av Bränna Natur AB, den är sedan uppräknad med tillväxt t.o.m dags datum. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av ett sammanhängande skifte om totalt 97 ha, varav 83 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 2 344 m³sk varav 498 m³sk är G1 skog och 470 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,2 m³sk per ha. Trädslagsblandning med tall (77,5 %), gran (5,3 %) och löv (0,2 %). Skogen består till övervägande del av växande ungskog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns idag inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga områden med nyckelbiotoper, höga naturvärden, fornlämningar eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jaktstuga

På fastigheten finns en fin timrad jaktstuga med plåttak på plintgrund. Uppvärmning från braskamin och fönster av typ kopplade tvåglas. Det finns även ett tillhörande förråd/uthus.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över en areal om ca 1 400 ha, vilket i sin tur ingår i Glöte älgskötselområde. Småviltjakten bedrivs på samma areal.

Det åligger ny ägare att själva ansöka om medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar all till fastigheten hörande jakträtt senast from 2024-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Byggnad på ofri grund

Det finns en byggnad på sk ofri grund, som ägs av annan än säljaren. Byggnaden ingår således ej i denna försäljning. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Herrö 14:23

Ägare

Erik Ekbjörn 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 97,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 83,0 ha
Myr/kärr/mosse 12,9 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Vatten 1,3 ha
Summa: 97,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 832 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 865 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier