Lenhovda-Nöbbele

Rationell och välarronderad enhet med 30 000 m3sk virke. 4,5 km bilväg, inga byggnader.
Areal: 213 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 20/4 2020
Produktionsfastighet utan byggnader om 213 ha belägen väster om Lenhovda. Arronderingen kan beskrivas som exemplarisk och fastigheten har bra vägar. Såväl skogsvård som gallringar är väl i fas.

Skogsmarken omfattar 202 ha och bedöms hålla ett virkesförråd om 30 000 m3sk där tall utgör det dominerande trädslaget. Åldersklassfördelning med viss övervikt i åldrarna 40-60 år. Medelbonitet om 7,0 m3sk och en beräknad tillväxt för kommande säsong om ca 1 160 m3sk.

Lenhovda-Nöbbele är en rationell produktionsenhet där avsaknad av byggnader och jordbruksmark skapar förutsättningar för en enkel förvaltning.

För komplett information se försäljningsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF, se nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (12)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken har goda drivningsförhållanden och fastigheten har ca 4,5 km bilväg vilket ger korta skotningsavstånd och enkel skötsel. Huvudträdslaget är tall och åldersklassfördelningen visar på viss övervikt finns av skog i åldern 40-60 år. Nuvarande ägare bedriver ett aktivt skogsbruk där skogsvård och gallringar ligger väl i fas.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Värendsskog, planläggare Olof Nilsson. Fältarbetet är utfört maj 2019 och planen har av Värendskog mars 2020 ajourförts med hänsyn till utförda skogsvårdsåtgärder, avverkning och tillväxt sedan fältarbetet utfördes.

Ur den ajourförda planen kan utläsas att skogsmarksarealen uppgår till ca 201,7 ha och virkesförrådet anges till ca 30 000 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 54% tall, 40% gran, 6% löv. Medelboniteten anges till ca 7,0 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 1 410 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges vid tidpunkten för planens upprättande till ca 1 160 m3sk/år vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 3,9%

Skogsbruksplanen anger att ca 36,2 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 8 950 m3sk utgör skog i huggningsklass S1 och S2.

Utskotad GROT vid bilväg ingår ej i försäljningen.

Inom fastigheten finns ca 35 vindfällen, uppskattningsvis ca 20 m3sk, vilka kommer att upparbetas av säljaren.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns två registrerade nyckelbiotoper vilka berör delar av avdelningarna 1 och 50.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2021-06-30 genom skriftligt avtal till Nöbbele Jaktklubb. Årsarrende ca 24 600 kr inkl moms.

Nöbbele Jaktklubb omfattar en areal om 756 ha och jaktlaget har idag 9 medlemmar. Marken utgör licensområde, tilldelning för år 2019 var en vuxen älg och två kalvar. Jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm tillhör jaktklubben och följer ej fastigheten.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen. Jaktstuga i avdelning 66 ägs av jaktklubben och utgör sk byggnad på ofri grund, se vidare information under rubrik "Rättsförhållande" i försäljningsprospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

UPPVIDINGE LENHOVDA-NÖBBELE 2:26

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 9 867 000 kr
Summa: 9 867 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 6 127 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Uppvidinge kommun de senaste 12 månaderna. För fysiska personer är ansökningsavgiften 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Lenhovda-Nöbbele och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning