Storakärr

Samlad ägofigur
Areal: 51 ha
Kommun: Ängelholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 900 000 SEK
Anbudsdag: 14/12 2021
Grandominerad tillväxtfastighet belägen vid Rössjön ca 35 km nordost om Helsingborg. Fastigheten har en samlad ägofigur, är obebyggd, lätt tillgänglig från väg och med ett totalt virkesförråd om 6 186 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Helsingborg
Stortorget 9
252 20   Helsingborg
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består enligt bilagd skogsbruksplan från 2020 (Lennart Jönsson) av 49,5 ha skogsmark. Aktuellt virkesförråd med uppräkning för ett års tillväxt 354 m³sk blir 6 186 m³sk. Medelboniteten är hög och bedöms till 9,4 m³sk per ha och år. Gran är det dominerande trädslaget med 54 % av virkesförrådet. Åldersfördelningen är relativt jämn med en tyngd på gallringsskog. Avverkningsförslaget i skogsbruksplanen uppgår till 2 327 m³sk under planperioden varav 1 241 m³sk utgör föryngringsavverkning och 919 m³sk gallring. Fastigheten har mycket god arrondering och ligger i en väl samlad ägobild. En asfalterad mindre väg går tvärs igenom fastigheten i öst-västlig riktning vilken är kompletterad av skogsvägar i norr och söder.

Naturvärden

Fastigheten har inga registreringar av nyckelbiotoper eller naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det finns inte heller några registreringar angående biotopskydd, vattentäkter, vattenskyddsområde eller Natura 2000 områden som berör fastigheten

Jakt

Förekommande vilt på fastigheten är främst rådjur, älg och vildsvin och övrigt i trakten förekommande småvilt. Jakten är upplåten till och med 2022-06-30. Jakttorn och eventuella foderspridare följer ej överlåtelsen. På fastigheten finns en enklare jaktstuga.

Fornlämningar

På fastigheten finns registrerade fornlämningar i form av en bytomt/gårdstomt samt hägnadssystem.

Rättsförhållande

Fastighet

Ängelholm Storakärr 1:2

Ägare

Henrik Ekelund 1/2
Marcus Ekelund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 49,5 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Summa: 50,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 878 000 kr
Summa: 2 878 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 56 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning