Venavalla Västergården

Vacker gård med bra boende, jordbruksmark och virkesrik skog. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 54 ha
Kommun: Herrljunga
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2021
Visning:
16/9 kl 18:00
Anmälan krävs.
25/9 kl 10:00
Anmälan krävs.
Västergården i Venavalla har en vacker gårdsbild och är en väl omhändertagen gård som ligger i gammal kulturbygd mellan Herrljunga och Vårgårda. Västergården erbjuder bra boende i rymlig mangårdsbyggnad med vacker utsikt över det öppna odlingslandskapet och skogen i fonden. Uppvärmning med bergvärme, fiber finns installerat. Jordbruksmarken med åkrar, betesmarker och ekhagar med mäktiga ekar ligger i anslutning till gårdscentrat med sina vackra och bra underhållna ekonomibyggnader. För er som söker generationsboende eller möjlighet till extrainkomster finns en lillstuga på gården. Skogsmarken ligger söder om jordbruksmarken och gårdscentrat. Skogen som har ett bedömt virkesförråd på 11 768 m3sk, är mycket välskött och virkesrik. Skogen som är lättåtkomlig når man via den egna skogsbilvägen som går från gårdscentrat och upp i skogen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (32)

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Det är en bostad för den lite större familjen eller den med stort umgänge och många gäster. Huset är kontinuerligt underhållet och i gott skick. Det ligger högt och är uppfört år 1951 i 1 1/2 plan med hel källare med gjutet källarvalv under hela huset.

På första våning finns hall, rymligt lantkök, två välkomnande ljusa rum i fil för rejäla kalas och socialt umgänge, toalett samt köksentré. Andra våningen fördelar sig på hall med utgång till balkong med vacker utsikt över landskapet, fyra sovrum och ett större badrum med dusch och toalett.

Huset är uppfört med en rejäl stomme av spontade 3 tumsplank klädd med målad träpanel. Taket är belagt med betongpannor och det är kopplade tvåglasfönster. Huset värms upp med en bergvärmepump som är kopplad till ett vattenburet värmesystem. Bergvärmepumpen installerades 2014. Även den äldre vedpannan finns kvar men denna har ej använts sedan bergvärmen installerades. Vatten från djupborrad brunn (ca 40 meter djup), som även förser lillstugan och ladugården med vatten. Vattenprov är taget 2021-03-24, protokoll finns hos mäklaren.

Avloppet går till en trekammarbrunn med förhöjd markbädd som gjordes om och godkändes av Herrljunga kommun 2013. Avloppet är gemensamt och delas med
lillstugan. Bostadshuset har dränerats runt bottenplattan och källarväggen har isolerats 2017. Elcentralen byttes ut 2014, resten av elsystemet är utbytt före år 1981. Fiber genom Nossans Fiber finns indraget i huset. Takbyte på bostadshuset med nya pannor och ny takpapp gjordes 2011. Sotningsprotokoll finns hos mäklaren.

Lillstugan

Lillstugan som är flyttad till gården år 1911, ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden. Huset fördelar sig på två rum, hall och kök samt badrum. Stugan har en timmerstomme och är uppförd i ett plan under ett tak belagt med betongpannor och vilar på en torpargrund. Stugan värms upp med direktverkande el och har tvåglasfönster och målad träfasad. Vatten och avlopp är gemensamt med mangårdsbyggnaden. Dock går köksavloppet ut i dräneringsbrunnen. Huset har byggts till på 1940-talet och totalrenoverades 1979-1984. Vid renoveringen byttes tak och fönster. Väggar och tak tilläggsisolerades och skorstenen renoverades.

Badrum och kök renoverades och varmvattenberedare sattes in. Byggnadsarea ca 50 kvm. Skorsten måste åtgärdas innan användning, se bifogat sotningsprotokoll. Vedpannan har ej använts sedan 1960-talet så funktionen är okänd.

Energideklaration

Energideklaration är upprättad för båda bostadshusen. Energideklarationerna är utförda av Johan Lundborg, Johan Lundborg Projektering, 2021-06-23. Mangårdsbyggnaden har energiklass B och lillstugan har åsatts energiklass D. Energideklarationerna för de båda husen finns hos mäklaren.

Driftskostnader

Uppvärmning med direktverkande el och bergvärme 6000 kWh, då har det stora huset stått på underhållsvärme och det mindre huset använts sparsamt, normaltariffen är 20 A för anläggningen, vilket ger en fast nätavgift på 2400 kr/år och en fast elavgift på 320 kr/år. Gårdsförsäkring med skogsförsäkring och ekonomibyggnader har kostat 10 150 kr/år, sophämtning har kostat 1900 kr/år och då har det varit tömning var 14:e dag, slamtömning 1550 kr/år. Det har inte varit någon utdebitering för kostnader angående vägen sedan nuvarande ägare tog över gården 1981.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Stenladugård uppförd i granit med överbyggnad av trä under ett lertegeltak. Ladugården är uppförd 1910 och har en byggarea på nästan 400 m². Ladugården är väl underhållen och inrymmer idag äldre djurstall, samt logdel med gjutet golv. Tillbygnaden med snedtak har grusat golv.

Vidbyggt finns maskinhall och vagnslider, som på andra våning även inrymmer gårdens sädesmagasin med plantork. El finns inkopplad i byggnaden. Pumprum finns i ladugården, som förser fastigheten med vatten.

Verkstad och svinhus

Uppförd i granit med träöverbyggnad under ett lertegeltak. Byggnaden har en byggarea på ca 150 m2 och inrymmer gårdsverkstad med gjutet golv och ett äldre svinhus med gjutna kättar. Fähusdelen är uppdelad i två avdelningar. Här har det inte bara varit grisar utan det har tidigare även funnits höns här. Bakom verkstadsdelen finns en mindre förrådsdel. Ström finns indraget, vatten har varit indraget men har sedan flera år varit avstängt så funktionen på vattenledning är okänd.

Smedja

En bit från gårdscentrat efter vägen som leder till gårdens hagar och skogsmark ligger en äldre kulturbyggnad i form av en gammal smedja. Smedjan har en byggarea om ca 25 m2 och har använts som förråd.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Gårdens jordbruksmark omfattar ca 10 hektar och fördelar sig på ca 3,5 hektar åker och 6,5 hektar bete. Marken brukas idag av en granne genom skötselavtal. Grannen odlar vall på åkermarken och har kor som betar betesmarken. Skötselavtalet upphör hösten 2021.

Jordbruksmarken är tillgänglig för en köpare på tillträdesdagen. Säljaren söker och innehar EU-stödrätter på jordbruksmarken. Dessa stödrätter kommer föras över till en köpare utan ytterligare ersättning efter årsskiftet 2021/2022 på ett separat avtal.

Skogsmark

Gårdens skogsmark ligger i ett skifte, söder om jordbruksmarken. Skogen är ytterst välskött och omfattar 43,3 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd på 11 768 m³sk enligt en skogsbruksplan upprättas av Södra 2020 och som sedan har skrivits fram med ett års tillväxt av Södra. Skogsmarken domineras av välskött granskog som utgör 59 % av virkesförrådet, följt av tall 23 %, 9% löv och 9% ädellöv. Ädellövskogen återfinns till stor del i de vackra ekhagarna närmast jordbruksmarken.

Fastigheten har en i skogsbruksplanen bedömd bonitet på 9,3 m³sk per hektar. Skogen är virkesrik och har en medelvolym per hektar om 272 m³sk. Huvuddelen av virkesvolymen återfinns i åldrarna 50-70 år. Detta ger en bra tillväxt men även möjlighet att skörda en del av skogsbestånden och där igenom få ett bra kassaflöde från skogen.

Skogen har bra åtkomlighet tack vare en väl underhållen skogsbilväg. När vägen byggdes1986 klassades den för lastbil med släp enligt Skogsvårdsstyrelsens rekommendationer. Skogsbilvägen har ej vid denna beskrivnings upprättande klassats i Biometrias pågående vägklassningsarbete.

Nyckelbiotoper

På gården finns en registrerad nyckelbiotop. Nyckelbiotopen omfattar 2 hektar enligt Skogsstyrelsen och återfinns i ädellövskogen, avdelning 2 i skogsbruksplanen.

Jakt

Gården med sina olika biotoper och blandning av öppen mark, hagar och skog erbjuder goda jaktmöjligheter.

Älgjakten på gården samordnas i dag i två älgjaktslag, Älgjakten på fastigheten Vennavalla 5:3 ingår i Remmene älgjaktslag och älgjakten på fastigheten Hägnen 1:1 samordnas i Bråttensby älgjaktslag. Småviltsjakten bedrivs på den egna fastigheten och är muntligen upplåten till en granne under innevarande jaktår. Jakten på fastigheten är tillgänglig för en ny ägare 2022-07-01.

Övrigt

Fastigheten Herrljunga Hägnen 1:1 har andel tillsammans med ett flertal andra fastigheter i ett markområde vid Gullsjömosse.

Rättsförhållande

Fastighet

Herrljunga Venevalla 5:3 och Herrljunga Hägnen 1:1

Ägare

Alf Fagersson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Inägomark 9,5 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 54,1 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde Herrljunga Venavalla 5:3: Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2021. Tomtmarksvärde 165 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 897 000 kr, Skogsmark 2 575 000 kr, Skogsimpediment 8 000 kr, Åkermark 269 000 kr, Betesmark 130 000 kr, Ekonomibyggnad 181 000 kr, Summa 4 225 000 kr. Taxeringsvärde Herrljunga Hägnen 1:1: Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2021. Skogsmark 1 285 000 kr, Skogsimpediment 3 000 kr, Summa 1 288 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten Herrljunga Venavalla 5:3 belastas av en penninginteckning i form av ett skriftligt pantbrev. Detta pantbrev är inskickat för att göras om till datapantbrev. Fastigheten Herrljunga Hägnen 1:1 belastas av 3 penninginteckningar i form av skriftliga pantbrev. Dessa är inskickade för att göras om till datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Venavalla Västergården och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning