Aspnäset

Skog och jakt vid Ammerån
Areal: 253 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 000 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2024
Växtlig skog vid byn Skyttmon. 188,1 ha skogsmark, 17 007 m³sk, och goda jakt- och fiskemöjligheter.

Vackert belägen skogsfastighet vid Ammerån och byn Skyttmon. Fastigheten utgörs av 188,1 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 17 007 m³sk varav 9 514 m³sk är G1 skog och 4 356 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,7 m³sk per ha och ett medeltal på 90 m³sk/ha. Dess stora andel växande gallringsskog och samt viss del äldre skog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Fastigheten erbjuder fina rekreationsmöjligheter med jakt på viltrika marker samt fiske på harr och öring.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel växande gallringskog, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Viss del avverkningsbar skog som bör kunna ge ett tillskott till löpande driftskostnader.
– Rekreation i vacker natur med bland annat jakt i viltvårdsområde och fiske i fiskevårdsområde.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Aspnäset

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Historia

Den här fastigheten är belägen på sldra sidan av Ammerån, intill byn Skyttmon. Skyttmon upplevde i slutet av 1800-talet ett stort ekonomiskt uppsving i samband med skogs- och sågverksindustrins genombrott. I Skyttmon behöll bönderna kontrollen över virkesförsäljningen vilket gav dem ett betydande välstånd. Flera stora påkostade boningshus/träslott uppfördes i byn, av vilka huvudbyggnaden på Aspnäset var det första.

Skogsmark

Fastigheten har en åldersklassfördelning som visar på stor andel yngre växande skog, men även en betydande andel äldre avverkningsmogen skog. Detta ger möjlighet både till direktuttag samt en god årlig tillväxt som bygger upp fastighetens totala volym. Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i oktober 2023 av Folke Lindblom, PF-planer omfattar skogsmarken 188,1 ha och har ett virkesförråd om 17 007 m³sk varav 9 514 m³sk är G1 skog och 4 356 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,7 m³sk per ha. Åldersklassfördelning med tyngdpunkt på gallringsskog men även en del äldre avverkningsbar skog. Trädslagsfördelning med tall 59 %, gran 27 %, löv 14 % och contorta <1 %.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper och Natura 2000

På fastighetens skifte vid Ammeråvägen finns idag två nyckelbiotoper av typ gransumpskog samt barrskog, samt finns på skifte två nedströms, två nyckelbiotoper av typ örtrika bäckdråg, idag registrerade på fastigheten. Vidare finns fyra forn och kulturlämningar idag registrerade på fastigheten. Ammerån ingår i Natura 2000 område. (Källa: SeSverige, Skogsstyrelsen)

Forn- och kuturlämningar

Det finns idag två fornlämningar benämda boplats på skifte tre på fastigheten, en i norra delen av skiftet och en i den södra. Det finns två möjliga fornlämningar i form av en fäbod vid Gärdsbodarna som berör skifte ett samt en boplats på skifte fem. Det finns en kulturhistorisk lämning benämnd vägmärke som berör skifte ett. (Källa: SeSverige, Riksantikvarieämbetet)

Jakt

Fastigheten ingår i Skyttmons viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 6 930 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten sker i
organiserad form inom jaktlag. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2024-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Övre Ammeråns fiskevårdsområde. Det finns goda möjligheter på fiske av både harr och öring. Övre Ammeråns FVO är en outbyggd pärla i Norrlands inland, som erbjuder allt som både spinnfiskare och flugfiskare kan önska. Åns strömmar är välkända bland flugfiskare för sitt förträffliga harr- och öringfiske, men på senare år lockar även det förträffliga gäddfisket besökare från nordens alla hörn.

Radio- och telemast

Det finns ett anläggningsarrende avseende 2 000 m² inom fastigheten där det finns en radio- och telemast uppsatt. Avtalet är skrivet från 2006-09-01, avtalet förlängs med fem år om inte skriftlig uppsägning sker senast 12 månader före avtalstidens utgång. Årlig arrendeavgift om 4 000 kr.

Byggnader

Det fanns lador intill Ammerån på fastigheten som ska vara borttagna.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Aspnäset 1:5

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 188,1 ha
Myr/kärr/mosse 44,0 ha
Inägomark 1,9 ha
Väg och kraftledning 3,5 ha
Övrigmark 2,5 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Vatten 13,2 ha
Summa: 253,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns en inteckning om 27 000 kr på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier