Tångebo

Välarronderad skogsgård
Areal: 163 ha
Kommun: Mellerud
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/5 2024
Naturskönt och avskilt belägen gård som erbjuder bra boende, skog, åkermark och jakt.

Mellan Mellerud och Bäckefors, i det fagra Dalsländska skogslandskapet, ligger gården Tångebo. Mycket naturskönt med gårdscentrum avskilt placerat på en sydsluttning. Fastigheten omfattar totalt 163 synnerligen välarronderade hektar som huvudsakligen utgörs av produktiv skogsmark om 127,3 ha med ett totalt virkesförråd om 12 748 m³sk. Gårdens åkerareal uppgår till strax över 20 ha.

Gårdscentrum är avskilt och välskött med en rejäl mangårdsbyggnad med vacker utsikt över det vackra landskapet. Tillsammans med gästhus finns här utrymme för större sammankomster med såväl vänner som familj. Det välskötta och rejäla ekonomibyggnadsbeståndet erbjuder goda möjligheter till verksamhet inom exempelvis skogsbruk eller entreprenad. För den jaktintresserade väntar många spännande upplevelser i viltrika och variationsrika miljöer.

Kontakta Areal

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Tångebo

Åke Carlsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder

Visa alla 28 bilder
Visa alla 28 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnaden är från 1900-talets början och uppförd med stomme av timmer. Den östra delen av byggnaden står på en källargrund och den västra delen av byggnaden på en torpargrund. Fasad är beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med betongtegel. Takbeklädnad byttes mellan åren 2005 – 2010. Kommunalt vatten och avlopp. Vidare finns en fullt funktionsduglig borrad brunn som idag är frånkopplad och ej i bruk. Uppvärmning med vattenburet system kopplat till vedpanna med elpatron belägen i källaren. Vidare finns det två elelement, ett i hallen och ett i badrummet på övervåningen, samt elgolvvärme i hallen. På övervåningen finns också en kamin att elda i. Denna har sotats regelbundet och är godkänd att elda i. Boyta uppgår enligt taxeringsuppgifter till 120 kvm. Enligt mätning är boarea ca 195 kvm. Vid den västra kortsidan finns ett tillbyggt uterum. Detta uppfördes mellan 2005 – 2010. Uterummet är oisolerat och uppfört i en träkonstruktion på plint. Uterummet värms med infravärme. Fiber finns. Mellan åren 2005 och 2010 genomgick byggnaden omfattande renoveringar interiört.

Huvudentrén till byggnaden nås från den norra långsidan. Via entrén nås hallen. Direkt till höger om hallen finns ett sovrum. Till vänster om hallen finns trappa till källaren och övervåningen. Rakt fram från hallen nås köket. Till höger från köket nås matsal och via en dörr vid byggnadens södra kortsida nås uterummet. Till vänster om köket finns konstors/gästrum, badrum med dusch och toalett samt groventré.

I källaren finns pannrum, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare (bägge från 2023) samt två förråd. På det övre planet finns tre rum som idag används som tv-rum och sällskapsrum. Vidare finns också en toalett samt mindre förvaringsutrymmen.

Lillhuset

Ett stenkast från gårdens huvudbyggnad ligger Lillhuset som det kallas. Byggnaden är uppförd i 1 1/2 plan med stomme av timmer på en torpargrund. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. Mellan åren 2022-2023 renoverades byggnaden exteriört med ny fasad och tilläggsisolering, nytt plåttak samt ny beklädnad på skorstenen. Uppvärmning med luft/luft – värmepump samt ett flertal elelement. I byggnaden finns också vedspis och kamin. Båda sotas regelbundet och är godkända att elda i. Kommunalt vatten och avlopp. Boytan uppgår till 70 kvm.

På det nedre planet finns kök med vedspis, tv-rum med kamin, badrum med toalett och duschhörna samt en hall. I hallen finns trappan som leder till övervåningen där det finns två sovrum samt garderob.

Energideklaration

Saknas och kommer ej att upprättas av fastighetsägarna.

Driftskostnader

Uppvärmning, el 10 000 kr
sophämtning 3 000 kr
Försäkring 15 000 kr
Sotning 2 000 kr
Vägavgift 1 500 kr
Vatten och avlopp m.m. 2 750 kr
Fiber 4 700 kr

Vatten och avlopp organiseras i en förening med 22 deltagande fastigheter. Föreningens anläggning är i sin tur ansluten till det kommunala nätet. Varje fastighet betalar en fast kostnad om 750 kr per år. Vattenförbrukningen för gården har kostat ca 2 000 kr per år senaste åren.

Ekonomibyggnader

Maskinhall

Sydväst om huvudbyggnaden finns gårdens maskinhall som är från 2009. Byggnaden är uppförd i en träkonstruktion med en murstenssarg. Golv utgörs av grusade ytor. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. El finns indraget. I den södra delen av byggnaden finns traktorgarage som nås via en rejäl rullport. I den norra delen av byggnaden finns garagedel för husbil samt personbil. Dessa nås via två separata portar. Traktorgaraget och hus- och personbilsgaraget skiljs åt med en innervägg. Byggnadsyta är ca 145 kvm.

Vagnsskjul

Ett stenkast väster om maskinhallen ligger ett vagnsskjul byggt under första halvan av 2010-talet. Byggnaden är uppförd i en träkonstruktion på en murad sarg. Grusgolv. Pulpettak beklätt med plåt. El finns indraget. Byggnaden nås via skjutportar längs den östra långsidan. Byggnadsyta är ca 78 kvm.

Ladugård

Rakt söder om gårdens huvudbyggnad ligger en ladugård. Byggnaden är uppförd med stomme av trästolp och timmer på plint och sockel av sten. Fasad beklädd med stående träpanel. Sadeltak beklätt med plåt. El finns indraget i byggnaden. Huvudsakligen utgörs golvytan av hårdgjorda ytor men finns mindre del med gjuten platta samt med trägolv. I byggnaden finns äldre stall, logdel samt förvaringsytor. Byggnadsyta är ca 168 kvm.

Magasin

Strax nordväst om gårdens huvudbyggnad ligger ett magasin. Byggnaden är uppförd i 2 plan i en timmerkonstruktion. Sadeltak beklätt med plåt. Varken vatten eller el finns indraget. Byggnadsyta är ca 29 kvm.

Förråd

Strax sydost om Lillhuset ligger ett förråd. Byggnaden är uppförd i 1 plan i en träkonstruktion. Sadeltak beklätt med plåt. Fasad beklädd med stående träpanel. Under byggnaden finns ett äldre källarutrymme. El finns indraget. Byggnadsyta är ca 22 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen inägomark, det vill säga åker- och betesmark, till 20,5 ha. Enligt EU-ansökan uppgår åkerarealen till 187,2 ha. Nästintill all inägomark är på ortofoto plöjd och bedöms således utgöra åkermark. Skiftena är välarronderade och lättillgängliga från väg. Åkermarken är utarrenderad under innevarande säsong och är tillgänglig för köpare efter skörd. Årets arrende behålls av säljaren.

Skogsmark

För fastigheten finns det en skogsbruksplan med fältarbete utfört i juli 2020. Därefter är planen uppdaterad med vissa fältbesök under 2023 och avser nu tiden från och med 2023-10-15 och tio år framåt. Planen är upprättad av Arne Mattsson, Skogsfakta.

Den produktiva skogsmarken har enligt skogsbruksplanen en areal om 127,3 ha med ett totalt virkesförråd om 12 748 m³sk. Detta ger ett medeltal om 100 m³sk/ha. Skogsmarken är bördig och medelboniteten bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till 8,2 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med 61 % gran och 25 % tall. Resterande del utgörs huvudsakligen av björk men med en mindre andel övrigt löv. Enligt skogsbruksplanen finns det avverkningsförslag om totalt 2 611 m³sk varav föryngringsavverkning om 1 289 m³sk och gallring om 1 322 m³sk. Åldersklassfördelningen är ojämn med en större andel yngre skog. 8,1 ha, det vill säga ca 6 % av arealen produktiv skogsmark, utgörs enligt skogsbruksplanen av kalmark. Detta avser avdelning 6, norr om stora vägen. Avdelningen är markberedd och bevuxen med fröträdsställning och bör egentligen betraktas som en K2. Inom denna avdelning kommer inga mer åtgärder genomföras av nuvarande fastighetsägare vad gäller återväxtkontroll. Åtkomsten till skogen är god då fastigheten har ett välbyggt vägnät. Genom den norra delen av fastigheten går också väg 166. Efter planens upprättande har det avverkats 257 m³fub fröträd i avdelning 6 och 19.

Inom fastigheten finns ett område med höga naturvärden. Detta ligger till stor del inom ett område med naturvårdsavtal vidare beskrivet under avsnittet om inskrivningar. Både området som omfattas av naturvårdsavtal samt området som omfattas av höga naturvärden är kopplade till Ölebäcken och dess omslutande bäckmiljö.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

Fastigheten inbjuder till många trevliga jakttillfällen i variationsrika miljöer. I närområdet finns förekomst av älg, dov- och kronhjort, rådjur och vildsvin i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt. Fastigheten är registrerad i två älgskötselområden. Skifte Tångebo 1:1 (1) i Kroppefjäll Älgskötselområde och skifte Tångebo 1:1 (2) i Gunnarsnäs-Dalskog Älgskötselområde. Fastigheten är också registrerat i Gunnarsnäs-Dalskog Kronskötselområde.

Jakten är i dagsläget upplåten. Detta är en muntlig överenskommelse. Jägaren är uppsagd per utgången av nuvarande jaktår vilket innebär att jakten är fri för en tillträdande köpare från och med 2024-07-01. Området söder om väg 166 ingår för närvarande i ett jaktlag. Samtliga jakttorn tillhör markägaren och ingår i köpet av fastigheten. Inom fastigheten finns en åtel. Denna tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och följer ej med i köpet av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Mellerud Tångebo 1:1

Ägare

Marianne Berntsson 1/2
Mats Andreasson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 164,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 127,3 ha
Impediment 6,6 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Inägomark 20,5 ha
Övrigmark 7,8 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 163,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 613 000 kr
Betesmark 22 000 kr
Skogsmark 4 556 000 kr
Skogsimpediment 76 000 kr
Tomtmark 334 000 kr
Ekonomibyggnader 119 000 kr
Bostadsbyggnader 908 000 kr
Summa: 6 628 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns det två penninginteckningar om totalt 2 250 000 kr. Dessa är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Fastighetsmäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Tångebo & vill bli kontaktad

Mäklaren för Tångebo kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier