Ulvsund

Vid Båvens stränder
Areal: 116 ha
Kommun: Flen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 36 000 000 SEK
Anbudsdag: 4/6 2024
Gård från 1870-talet inkl. tre idylliska torp. Bördiga och viltrika skogar, 10 mil från Stockholm.

Gården Ulvsund är fantastiskt vackert belägen i det sörmländska landskapet, sydost om Sparreholm och med Stockholm inom 10 mils avstånd.

Fastigheten omfattar 116 hektar fördelade på två skiften om 106 hektar respektive 10 hektar, där gårdscentrum finns på det mindre skiftet. Ägoslagen utgörs i huvudsak av 95 hektar bördig skogsmark samt 15 hektar åker- och betesmark. Ulvsund har dessutom del i tre sjöar, Båven, Hjularen och Kvarnsjön, i vilka gården har egna bryggor, där bryggorna i Båven får sägas kunna leverera extra mycket nytta och nöje. För den jakt- och fiskeintresserade väntar spännande upplevelser, med skogar rika på klövvilt och med de erkänt fina fiskevatten som Båven representerar avseende såväl matfisk som signalkräftor. Den gedigna mangårdsbyggnaden har sitt ursprung från 1870-talet och har ett ypperligt läge 115 meter från Båvens strand, invid den egna åkermarken samt med utsikt över sjön åt både söder och öster. Norr om mangårdsbyggnaden finns en äldre ladugård samt ett par komplementbyggnader för gårdens praktiska förvaltning. På det större skogsskiftet finns också tre ytterst charmerande torpställen.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ulvsund

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Mangårdsbyggnaden, som ursprungligen är från 1874, är uppförd i 1 1/2-plan på torpargrund av huggen sten och är en pampig träbyggnad med timmerstomme och träfasad under sadeltak med betongpannor som är delvis utbytt. Två rejäla frontespieser med falsat plåttak och betongpannor vätter åt nordost respektive sydväst. Huset är försett med kopplade tvåglasfönster på nedre plan samt treglasfönster på övre plan.

Boarean är uppskattad till cirka 200 kvm med tillkommande biareor under snedtak på övre plan. Uppvärmning sker genom bergvärme borrat 2004 som är ansluten till ett vattenburet system med golvvärme i kök och groventré samt radiatorer i övriga rum. I huset finns även två öppna spisar samt tre rörspisar vilka skapar såväl en trevlig atmosfär som ett välkommet tillskott som värmekälla. Rörspisen i matrummet har dock osäker funktion. Typiska attribut som breda furugolv på nedre plan, spegeldörrar, synliga balkar från takkonstruktionen och rejäla murstockar bidrar också till den trevliga atmosfären i mangårdsbyggnaden.
2016 skedde en genomgripande renovering med ett nytt helkaklat badrum, nytt kök, installation av centraldammsugare, fönster på övre plan och nya ytskikt. Vid en tidigare renovering togs golvet upp på nedre plan och isolerades. Delar av taket samt ytterväggarna är renoverade och tilläggsisolerade. Vatten till huset tas från Båven där hydrofor och pump finns i jordkällaren närmst bostaden. Vattenanläggningen förser även två andra hus i närheten med vatten och det finns även en ledning till en annan vattenkälla hos grannen, vilken vid behov kan öppnas åt båda håll. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration.

Från verandan på västra långsidan leder dubbeldörrar in till en välkomnande entréhall. Huset har en klassisk sexdelad planlösning och till vänster om hallen finns ett trevlig lantkök vilket även nås via groventrén på husets norra gavel och till höger om hallen finns ett rum. Rakt fram från entréhallen nås en ljus och rymlig matsal som har braskamin samt utgång till en altan åt öster med underbar utsikt över de egna fälten och Båven i fonden. På vardera sida om matsalen finns ett rum med varsin rörspis. I hallen finns även en mindre toalett där också värmepumpen är placerad.

Via trappan i entréhallen nås övre plan. Här finns ett allrum som ansluter till tre sovrum samt ett helkaklat badrum åt nordväst. Till sovrummet åt söder hör ytterligare ett badrum. Det mellersta sovrummet har en rörspis samt utgång till verandans balkong. På övre plan finns även förvaringsutrymmen i kattvindarna.

Mangårdsbyggnaden omges av en inbjudande uppvuxen trädgård med fruktträd, odlingsbäddar och öppna fält som sträcker sig ner mot strandzonen. Ulvsunds gårdscentrum ligger intill en egen udde i Båven. Från bostaden ser man den vackra sjön åt två väderstreck och efter en kortare promenad om cirka 300 meter österut nås gårdens tre olika bryggor, samtliga med fantastiska badlägen. Nära stranden finns en äldre bod på hjul som stått där under en längre tid och intill den finns även en pumpstation som pumpar dräneringsvatten från åkern mellan mangårdsbyggnaden och sjön.

Torpställen

I södra delen av det västra skiftet, invid betesmarken, finns tre mycket charmfulla torpställen belägna. De är samtliga uppförda i 1 1/2 plan på torpargrund med timmerstomme under tak av lertegel. Torpen har el och sommarvatten samt torrdass och enkelt avlopp för gråvatten till stenkista.

Nybro

Torpet Nybro har fint söderläge på en liten höjd omgiven av syrénbuskar och betesmarkerna. Huset inrymmer på nedre våningen ett stort kök med vedspis samt ett rum med rörspis och på övervåningen finns två rum. På tomten finns ett uthus med dass och förråd. Nybro är uthyrt enligt kontrakt för fritidshus.

Stenbro

Stenbro är idylliskt beläget invid beteshagarna nära Kvarnsjön. Nere vid sjön finns en brygga som fastighetsägaren och hyresgästen bekostat gemensamt. Torpet är indelat i kök med vedspis och ett rum med rörspis på nedervåningen samt två rum på övervåningen. En gäststuga finns på tomten som hyresgästen själv uppfört och bekostat. Stenbro är uthyrt enligt kontrakt för fritidshus.

Sofieberg

Torpet Sofieberg är fantastiskt vackert placerat på en inbjudande tomt invid Kvarnsjöns strand och med en beteshage framför tomten. Torpet rymmer på nedervåningen kök med vedspis och ett litet rum med rörspis. På övervåningen finns ett rum och ett sovloft. På tomten står ett uthus med gästrum och torrdass, nedanför torpet en jordkällare samt vid Kvarnsjön finns en sjöbod och brygga. Sofieberg har under många år varit uthyrt till samma hyresgäster, men efter att de har nyligen sagt upp sitt hyresavtal är torpet därmed tillgängligt för en ny ägare att disponera.

Samtliga torp har sommarvatten från grävd brunn belägen på grannfastigheten. Avgift för vatten är 500 kr/år och torp.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Avseende huvudbyggnaden på Ulvsund:
Uppvärmning/Hushållsel: cirka 20 000 kr
Vattenavgift: Cirka 500 kr
Renhållning: 3 275 kr
Slamtömning: 1 548 kr
Sotning: 1 000 kr
Försäkring: Cirka 21 000 kr, inkl. rörelsedelen
Vägavgift: Cirka 10 000 kr
Fastighetsavgift: 9 525 kr (2024)

Ekonomibyggnader

Ladugård

Den gamla ladugården på Ulvsund är belägen cirka 50 meter norr om huvudbyggnaden och är uppförd på stensockel, i träkonstruktion med timmer under sadeltak med plåt. Byggnaden inrymmer verkstadsdel och förrådsdel i den gamla ladugårdsdelen. I ena gaveln är en logdel med plats för maskinförvaring och ovanför ladugården finns en skulle. Byggnadsarea om cirka 250 m².

Garage

Mellan ladugården och bostadshuset ligger ett garage med el framdraget. Gjuten platta och trästomme under sadeltak med lertegel. Byggnadens mått är cirka 5 x 10 meter.

Jordkällare och pumprum

Mellan garaget och bostadshuset finns en jordkällare med timrad överdel under sadeltak med lertegel som idag nyttjas till förvaring. I jordkällaren finns vattenpump och hydrofor för vattenförsörjning. Byggnadens mått är cirka 5 x 7 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken, som enligt skogsbruksplanen utgörs av 15,1 hektar, bedöms fördelas över 8,9 ha åkermark och 6,2 ha betesmark, där betesmarken finns i södra delen av det västra skiftet invid torpen Nybro, Stenbro och Sofieberg. Den åkermark som är belägen mellan Stora Hjula och torpen utgörs i den centrala delen av ett mindre viltvatten och resten av åkern nyttjas för vallodling. Resterande åkermark finns invid Ulvsunds gårdscentrum på östra skiftet. Åkermarken söder och nordväst om torpet Stora Hjula på västra skiftet är upplåten via ett femårigt arrendeavtal till 2029-03-13, där arrendeavgiften är 1 500 kr per år. Nuvarande ägare brukar resten av inägomarken under innevarande brukningssäsong 2024 och den blir därmed fri att disponera för en ny ägare från 2025-03-14. Ny ägare och brukare kan därmed söka gårdsstöd för marken från kommande brukningssäsong 2025. För den som önskar finns goda möjligheter att själv bedriva ett småskaligt jordbruk på Ulvsund, alternativt arrendera ut jordbruksmarken, exempelvis till nuvarande ägare.

Skogsmark

Ulvsund har en rationell ägofigur med väl kuperad skogsmark och växtliga skogsbestånd. Fina skogsbilvägar skapar god nytta för skogsbruket med kortare terrängtransporter och möjligheter att köra ut virket från fastigheten åt både norr och söder. En ny skogsbruksplan upprättades i november 2023, av Jonas Lundh vid Jönåkers Häradsallmänning, som avser perioden 2023-12-31 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms till 95,1 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 17 490 m³sk, vilket ger ett medeltal om 184 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med övervägande del tallskog, men lövandelen bidrar ändå till en god variation i skogsbestånden. Av virkesförrådet utgör 71 % tall, 20 % gran och 9 % löv. Åldersklassfördelningen har dels en tyngdpunkt i kalmark och röjningsskogar och dels i äldre föryngringsavverkningsbestånd i åldrarna 70-120 år. Medelboniteten bedöms till goda 8,4 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 5,4 m³sk/år där första växtsäsongen adderar totalt 517 m³sk. Det finns 22,1 ha kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten vilket en ny ägare får överta ansvaret att återbeskoga med möjlighet att välja trädslag. Under senare år har strategin varit att hantera risken för angrepp av granbarkborre där granvolymer har avverkats i bestånden och vackra tallskärmar som resultat har lämnats kvar. Föryngringsåtgärderna på den obehandlade kalmarken blir därför i huvudsak markberedning och delvis plantering. Enligt Skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år inte överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 - 100 ha. För närvarande är andelen skog yngre än 20 år på fastigheten 44,7 ha. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 6 485 m³sk, varav 5 936 m³sk och 549 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring.

Nyckelbiotoper

Det finns en (1) registrerad nyckelbiotop om cirka 1,8 ha ”Barrskog vid Vedmossen” inom avdelning 10 enligt skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Jaktmarkerna på Ulvsunds västra skifte är välarronderade och omväxlande med sin lagom kuperade terräng, frodiga inägomarker, ett mindre viltvatten samt med sin östra gräns i de båda sjöarna Hjularen och Kvarnsjön. Skogsbilvägarna som går genom fastigheten underlättar också tillgängligheten för jakt. Det är med andra ord utmärkta förutsättningar för såväl drev-, smyg- som vaktjakt. Fastigheten är belägen i ett område med starka viltstammar där vanligast förekommande viltslag är dovhjort, vildsvin och rådjur, men även älg förekommer medan kronhjort finns mer sporadiskt på markerna. Ulvsund ingår i Henaredalen/Helgesta älg- och kronskötselområde som totalt omfattar cirka 16 900 ha. Nuvarande ägare bedriver jakten i egen regi och samjakt har skett tillsammans med grannfastigheter på totalt 300-400 hektar. Det bör därför finnas goda möjligheter att fortsätta samverka kring jakten om så önskas. Jakträtten är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen.

För den fiske- och naturintresserade erbjuder Ulvsund del i fantastiska samfällda fiskevatten i Båven. Norr om det västra skiftet har fastigheten del i skifteslagets vatten i del av Aspöfjärden, kring Hassön och Hassö holme. Utanför hemskiftet vid Ulvsund har gården del i stora samfällda fiskevatten kring den egna udden i Båven inklusive vatten inom Båvenöarnas naturreservat kring Kalvholmen, Älgöholmarna, Älgön, Skogsön, Orrskallen och del av Herrhornet. Båven är välkänd för sina magnifika fiskevatten där delikatesser som främst gös, gädda och abborre skapar spännande fiskeupplevelser. Utöver fin matfisk erbjuder Båven även ett ypperligt fiske efter signalkräftor. Ulvsund har även del i Hjularen och Kvarnsjön.

Ulvsund är väl försedd med bryggor som ger god tillgång till sjöarna för såväl fiske som bad.

Cirka 150 meter nordväst om torpet Stora Hjula har Ulvsund sin norra brygga som tillgängliggör dessa vatten. Torpet Stora Hjula har via avtalsservitut även rätt att nyttja denna brygga inklusive rätt till båtplats, vilket även gäller för bryggan i sjön Hjularen. Cirka 250-350 meter öster om Ulvsunds mangårdsbyggnad har gården tre egna bryggor, där bryggan längst ut på Ulvsundsnäs bjuder på ett av Båvens finaste lägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Flen Uddberga 2:11

Ägare

Peter Holmberg 1/2
Maria Holmberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,1 ha
Skogsimpediment 2,2 ha
Inägomark 15,1 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Övrigmark 1,6 ha
Vatten 3,0 ha
Summa: 118,9 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas för närvarande då fastigheten är nybildad. Vid kommande fastighetstaxering kommer Uddberga 2:11 att åsättas typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet).

Inteckningar

Fastigheten är gravationsfri. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ulvsund & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ulvsund kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier