Broängen skog

Bördiga och virkesrika skogar
Areal: 88 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2024
Jaktmarker med 14900 m³sk utan byggnader. 50 km från Stockholm.

Broängen skog är vackert belägen mitt på Södertörn och omsluter med sin trevligt kuperade skogsmark dalgången ner mot sjön Muskan på ett fint sätt. Fastigheten är obebyggd och omfattar 88 ha fördelade på tre näraliggande skiften där ägoslagen i huvudsak utgörs av 78 ha bördig och virkesrik skogsmark och 6 ha åkermark. Markerna hyser god tillgång på klövvilt vilket ger tillfällen till såväl natur- som jaktupplevelser. Från storstadsdjungeln i Stockholm är det endast 50 km ner till Broängens rogivande skogar.

Broängen skog (Neder Söderby 4:19) har nyligen avstyckats från stamfastigheten Broängen gård (Neder Söderby 4:14). Då fastigheterna nu är till salu samtidigt har de intressenter som önskar äga både gård och skog således möjligheten att förvärva båda fastigheterna i nu pågående försäljningsprocess.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Broängen skog

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om cirka 6,3 ha enligt skogbruksplanen finns i huvudsak på skifte 3, det södra skiftet. Inägomarken har under ett antal år varit upplåten via arrendekontrakt, men jordbruksarrendet är uppsagt och för närvarande nyttjar arrendatorn marken tills en ny ägare tillträder. Delar av marken är inhägnad och eventuellt stängsel tillhör arrendatorn, vilket medför att stängslet inte ingår i köpet av fastigheten.

Gårdsstöd utgår för den som brukar och sköter marken enligt de villkor som gäller från 2024.

Skogsmark

Broängen skog omfattar totalt 78,5 ha produktiv och bördig skogsmark. Fastigheten är välarronderad och skogen fördelas på tre näraliggande skiften, öster, väster och söder om gården Neder Söderby 4:14, vars inägomark finns centralt belägen mellan skogsskiftena. En ny skogsbruksplan upprättades under hösten 2022 av AB Stenmark & Jansson som nu under våren 2024 även uppdaterat planen med två års tillväxt. Skogsbruksplanen avser perioden 2024 och tio år framåt. Det totala virkesförrådet bedöms uppgå till cirka 14 900 m³sk, vilket ger ett snittförråd om 190 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del granskog. Av virkesförrådet utgör 24 % tall, 57 % gran och 19 % löv. Åldersklassfördelningen är övervägande medelålders gallringsbestånd om 20-60 år och utöver detta finns en relativt stor del skog äldre än 120 år. Medelboniteten bedöms uppgå till mycket goda 7,8 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 474 m³sk/år och för första växtsäsongen totalt 572 m³sk. Det finns 2,9 hektar kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten, som en ny ägare får överta ansvaret att åtgärda. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 5 222 m³sk, varav 3 200 m³sk och 2 022 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring. Inom huggningsklasserna S1-S2 finns totalt 6 979 m³sk.

I anslutning till Lantmäteriets avstyckning av Broängen skog från stamfastigheten Neder Söderby 4:14 bildades vägservitut för skogstransporter så att en väg ansluter söder om gårdscentrum på Neder Söderby 4:14 och västerut till skogen på västra skiftet. För det östra skiftet finns tre servitutsvägar som ansluter över Neder Söderby 4:14 och upp till skogen på östra skiftet.

Nyckelbiotoper

I fastighetens västra del finns två registrerade nyckelbiotoper inom avdelningarna 18 och 20. Inom avdelningarna 7 och 17 finns även områden med höga naturvärden.

Jakt och fiske

Markerna hyser god tillgång på klövvilt framförallt vildsvin, rådjur, älg och i viss omfattning även dovvilt, men det är även bra möjligheter till småviltsjakt såsom hare och räv. Jaktmarkerna på Broängen skog lämpar sig bäst för vakt-, smyg- och drevjakt i det mindre formatet. Jakträtten på fastigheten har under ett antal år varit upplåten, men är nu uppsagd och nuvarande jakträttsinnehavare sköter jakten på markerna tills en ny ägare tillträder. Nuvarande jakträttsinnehavare har bedrivit jakt även på angränsande marker och förutsättningar kan sannolikt finnas även för en ny ägare att kunna samverka kring jakten med näraliggande fastigheter.

Mobilmast

Telia Sonera har en mobilmast på fastigheten belägen inom avdelning 26 enligt skogsbruksplanen. Via ett anläggningsarrende inbringar den cirka 7 700 kr/år och uppräknas årligen med index.

Övrigt

Inom 5 - 6 km bilvägen från Broängen gård finns samhällena Segersäng och Ösmo med ett basutbud av samhällsservice. Det finns även en bra cykelväg om cirka 3 km till Segersängs station, för smidig tågpendling till Stockholm.

Nynäshamns fina 27-håls golfbana med intilliggande Körunda Golf- och konferenshotell ligger endast 2 km söder om gården.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Neder Söderby 4:19

Ägare

Maud Kristina Öhlund 1/2
Katarina Andersson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,5 ha
Skogsimpediment 1,8 ha
Inägomark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 88,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar för närvarande taxeringsvärde då den nyligen avstyckats från stamfastigheten. Vid kommande särskilda fastighetstaxering erhåller fastigheten typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet). Ett proportionerat, preliminärt taxeringsvärde från de delvärden som gällde för stamfastigheten kan redovisas enligt följande: Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Skogsmark 6 493 000 kr Skogsimpediment 23 000 kr Åkermark 468 000 kr Summa 6 984 000 kr Taxeringsenhet 443 industrienhet avseende mobilmast med ägare Telia Sonera finns på fastigheten och har ett taxeringsvärde på 482 000 kr.

Inteckningar

Fastigheten är gravationsfri (fri från penninginteckningar).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Broängen skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Broängen skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier