Eltnäsbodarna

Gallringsskog vid Storsjön
Areal: 94 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 250 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Fastighet norr om Svenstavik med 88,5 ha skogsmark, 10 942 m³sk, och goda jaktmöjligheter.

Norr om Svenstavik och angränsande till Storsjön ligger denna välskötta och växtliga skogsfastighet fint belägen med övervägande andel gallringsskog. Fastigheten som har stor del tall utgörs av 88,5 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 10 942 m³sk varav 7 506 m³sk är G1 skog och 815 m³sk är S1 skog. God tillgänglighet samt hög medelbonitet om 5,3 m³sk per ha och ett medeltal på 128 m³sk/ha. Fina jaktmöjligheter med jakt i jaktlag.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel växande gallringskog, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Viss del avverkningsbar skog som bör kunna ge ett tillskott till löpande driftskostnader.
– Rekreation med dess fina belägenhet samt goda jaktmöjligheter.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Eltnäsbodarna

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens är välskött och har en mycket fin åldersklassfördelning med skog i alla åldrar, men klar tyngdpunkt på den växande gallringsskogen. För området hög bonitet och en god årlig volymtillväxt, allt trevligt belägen angränsande mot Storsjön. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i 2020 av Orangutang Skogs- & Naturvård AB. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Dock har under våren (efter uppdateringen av skogsbruksplanen) en mindre avverkning utförts vilket avser avd 67 som omfattar
3,6 ha, och där 414 m³sk har tagits ut. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 94,4 ha och har ett virkesförråd, efter ovanstående utförd avverkning, om 10 942 m³sk varav 7 506 m³sk är G1 skog och 815 m³sk är S1 skog. Fastighetens medelbonitet är 5,3 m³sk per ha och tillväxten är beräknad till 433 m³sk per år. Trädslagsfördelning med tall (70 %), gran (25 %) och löv (5 %). Åldersklassfördelningen är jämn med en förskjutning mot medelålders skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering på avdelningarna 67, 62 och 46, totalt 6,9 ha. Säljarna har tecknat skogsvårdsavtal med Norra Skog gällande återbeskogning av dessa avdelningar och står kostnaden för denna åtgärd, vilket beräknas bli utförd under säsongen 2024 samt 2025. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga övriga ej avtalade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Avtalade skogliga åtgärder

OBS! Säljarna har tecknat avtal om gallring med Norra skog gällande avdelning 51. Avtalet omfattar en areal om ca 8,6 ha och den volym som beräknas att tas ut vid gallring är ca 320 m³sk. Denna gallring beräknas bli utförd under 2024-2025. För mer information gällande ovanstående
avtal, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns en forn/kulturlämning benämnd husgrund på skifte 5. Det finns även en forn/kulturlämning benämnd fäbod på sydvästra delen av skifte 2. Utöver dessa finns det en nyckelbiotop registrerad norr om Nästmyren inom avdelning 11 som omfattar ca 12,2 ha av typ barrskog. (Källa: SeSverige) Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Gällande älgjakten ingår fastigheten idag i Gubbkälens jaktlag som förfogar över en areal om ca 2 000 ha. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2025-07-01, under förutsättning att tillträde har skett.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Eltnäset 3:2, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 88,5 ha
Myr/kärr/mosse 3,7 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 94,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier