Huken

Jord och skog vid Årjängs tätort
Areal: 32 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/2 2024
Obebyggd produktiv skogsmark och betesmark. Virkesförrådet uppgår till ca 4 500 m³sk.

I direkt anslutning till Årjäng ges möjlighet att förvärva mark som delvis ligger utmed E18 och väg 172. Därutöver skogsmark med god produktion.

Fastigheten är obebyggd och har en total areal om 32 hektar varav ca 28 hektar är produktiv skogsmark och ca tre hektar betesmark. Fastighetens bedömda virkesförråd uppgår till ca 4 500 m³sk vilket motsvarar i genomsnitt 165 m³sk/hektar. Skogen utgörs huvudsakligen av växtkraftiga ung- och medelålders skogar på bördiga marker.

Kontakta Areal

Sven Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Huken

Sven Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Av fastighetens totala areal om 32,1 hektar utgörs 3,1 hektar av betesmark. Betesmarken är i två närliggande skiften belägna strax norr om Årjängs samhälle. Marken är lätt tillgänglig med genomkorsande vägar alldeles intill E18 och länsväg 172.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 27,5 hektar. Fastighetens uppskattade virkesförråd är 4 535 m³sk vilket motsvarar ett genomsnitt om 165 m³sk/hektar. En betydande andel av skogsmarken är växtkraftig ung och medelålders skog i huggningsklassen G1. Den slutavverkningsbara virkesvolymen uppgår till ca 400 m³sk.

Fastigheten har en medelbonitet om 7,4 m³sk per hektar och år med en total årlig tillväxt om 194 m³sk per år. Trädslagsblandningen består av tall 20 % gran 64 % och löv 16 %.

För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen i prospektet. Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Kumm under januari 2024.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten som endast omfattar 0,1 hektar. Nyckelbiotopen berör avdelning 28 i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är belägen i Hukens vvo som omfattar 924 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs älgjakten gemensamt. Småviltsjakten bedrivs enskilt.

Fiske

På skiftena längst nordost finns det tre dammar varav två har en yta om ca 0,25 hektar och en mindre.

Övrigt

På ett av skiftena vid Tallbacka, ligger två byggnader, ett slakthus och ett förråd, som ägs av det lokala jaktlaget. Dessa ligger på ofri grund och marken upplåts via arrendeavtal. Arrendet löper årsvis och nuvarande arrendeperiod löper till 2024-06-30. Det årliga arrendet uppgår till 1 750 kr uppräknat med KPI. Arrendeavgiften 2023 är ca 2 200 kr.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Huken 1:16

Ägare

Maria Kruse 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,5 ha
Skogsimpediment 0,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Betesmark 32 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Skogsmark 1 369 000 kr
Summa: 1 404 000 kr

Inteckningar

Det finns två skriftliga pantbrev uttagna i fastigheten om sammanlagt 15 000 kr. Pantbreven är förkomna och en dödningsprocess har inletts.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområdet i Årjängs kommun under den senaste tolvmånaders-perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Sven Tomas Karlsson
Sven Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Fastighetsmäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Huken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Huken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier