Kårböle

Tre skogsskiften
Areal: 128 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 24/6 2024
Skog vid Kårböle och Skytesvallen med ca 8 700 m³sk och jakt i två viltvårdsområden.

Här erbjuds ca 95 ha skogsmark fördelat på tre skiften belägna vid Kårböle respektive Skytesvallen, nordväst om Ljusdal. Virkesförrådet har beräknats till ca 8 700 m³sk, motsvarande 96 m³sk/ha, och har en åldersfördelning koncentrerad till yngre och medelålders skogar. Tallandelen av virkesförrådet är enligt skogsbruksplanen 69%, gran 18% och löv 13%. Försäljningsobjektet utgör del av fastighet varför fastighetsbildningsåtgärder erfordras. Skiftena kan komma att försäljas var för sig beroende av intresse och med beaktande av möjlig fastighetsbildning. Försäljningsobjektet erbjuder jakt i två viltvårdsområden om totalt ca 12 800 ha.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Kårböle

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Anders Berglund

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lada

På skiftet vid Skytesvallen finns vid dess inägomark en äldre lada i sämre skick som delvis byggts om till en enklare koja. Byggnaden är till ca hälften uppförd i timmer och i övrigt av reglar med fasad av brädor. Yttertak av pannplåt.

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan har upprättats i juni 2022 av Björn Karlsson på Skog & Fritid i Bollnäs AB. Planen har inför försäljningen reviderats för utförda åtgärder och tillväxtberäknats med 2023 års tillväxt av ansvarig fastighetsmäklare. De åtgärder som utförts är att avdelning 15 (0,7 ha) har föryngringsavverkats och avdelning 37 (6,6 ha) gallrats, båda åtgärderna utförda under 2023.

Enligt den reviderade skogsbruksplanen omfattar försäljningsobjektet 95,4 ha produktiv skogsmark som har ett beräknat virkesförråd om 8 700 m³sk, vilket motsvarar 91 m³sk/ha. Skogen återfinns i flertalet åldersklasser men är huvudsakligen fördelad på skogar yngre än 50 år. Tall är det dominerande trädslaget med en andel om 67%, gran utgör 19% och löv 14%. Medelboniteten anges till 4,6 m³sk per hektar och år och den löpande tillväxten beräknas till 440 m³sk per år.

Se bifogad skogsbruksplan för närmare information.

Återbeskogning

Avdelning 15, som omfattar 0,7 ha enligt skogsbruksplanen, har avverkats under 2023. Köparen övertar ansvar och bekostar erforderliga återbeskogningsåtgärder.

Inägomark

På skiftet vid Skytesvallen finns en mindre inäga som enligt skogsbruksplanen omfattar 0,4 ha. Marken har inte brukats på senare år.

Jakt

Skiftena vid Skansberget och Grötvallsvägen ingår i Kårböle viltvårdsområde som omfattar ca 8 700 ha. Småviltjakt bedrivs inom hela området medan älgjakten är uppdelad på två jaktlag. För mer information, kontakta ordförande Rickard Åhlund på telefon 070-527 24 82. Jakträtten inom Kårböle VVO är upplåten jaktåret 2024/25 och kan disponeras av ny ägare från och med nästkommande jaktår.

Skiftet vid Skytesvallen ingår i Svedja-Hovra viltvårdsområde om ca 4 100 ha. Kontaktperson är Gunnar Ottosson, mobil: 070-230 04 37. Inom Svedja Hovra VVO disponerar köparen jakträtten från och med tillträdesdagen.

Fiske

Försäljningsobjektet är beläget inom Kårböle respektive Färila fiskevårdsområden som administrerar många fina fiskevatten.

För mer information se deras hemsidor: https://karbole.se/fvof och https://www.farilafiske.se.

Registrerade naturvärden

Det skifte som är beläget vid Skansberget berörs i söder av naturvårdsområde och natura 2000-område Ängraån, samt en bit norrut av naturreservatet Jonasesmyran.

Skiftet vid Skytesvallen berörs av naturreservat Mellanljusnan, tillika natura 2000-område.

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på försäljningsobjektet. Källa, Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Vid Skytesvallen finns två fornlämningar registrerade, benämnda blästerplats.
Källa, Skogens Pärlor.

Vägar

De vägar som servar de båda skiften Grötvallsvägen respektive Skansberget ingår i Ljusdal Kårböle GA:8. Kostnaden under 2023 uppgick till 784 kr.

För vägen vid Skytesvallen utgår ingen årlig debitering.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör delar av en fastighet och måste genom lantmäteriförrättning styckas av och bilda ny fastighet alternativt genom fastighetsreglering föras till en av köparen redan ägd lämplig fastighet. Varje skifte är var för sig för litet för att ensamt bilda egen fastighet. Köparen svarar för erforderliga fastighetsbildningskostnader.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Kårböle 1:71, område av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 95,4 ha
Impediment 18,5 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Inägomark 0,4 ha
Övrigmark 13,4 ha
Vatten 5,9 ha
Summa: 134,8 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet utgör del av fastighet saknas eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Kårböle & vill bli kontaktad

Mäklaren för Kårböle kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier