Losjön

Hög tillväxt vid Losjön
Areal: 185 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 400 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2024
Välskött med både växande och äldre skog med bra bonitet. 161 ha skogsmark, 16 132 m³sk, och jakt.

I naturskön miljö ligger denna välskötta och obebyggda skogsfastighet som erbjuder både yngre och äldre skog och en hög årlig tillväxt! Av den totala volymen är S1 skogen och G1 skogen klart övervägande, vilket ger en trevlig kombination av möjlig direktavkastning kombinerad med volymtillväxt. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med trevligt markområde som sträcker sig från Losjön i väst över Nymyrberget och till Långvattnet i öst. Fastigheten utgörs av 161 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 16 132 m³sk varav 6 911 m³sk är G1 skog och 8 800 m³sk är S1 och S2 skog. Hög årlig tillväxt om 727 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha/år och har ett medeltal på 100 m³sk/ha/år. Dess stora andel äldre skog och växande gallringsskog ger en ägare valmöjlighet för sitt framtida brukande. Bra ordnat med väg som underlättar skogsbruket. Ingår idag i Losjöns jaktlag.

Fastigheten erbjuder:
– Stor andel äldre avverkningsbar skog.
– Stor andel växande gallringskog med hög årlig tillväxt, vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Rekreation med jakt och fiske i sjönära och vacker miljö.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Losjön

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är en mycket fin och välskött skogsfastighet med stor andel skog i både huggningsklassen G1 och S1. Hög årlig tillväxt samt fint arronderat i ett sammanhängande område. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2020 av Orangutang Skogs- & Naturvård AB. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats med tillväxt och korrigerats med utförda åtgärder.

Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 184,5 ha och har ett virkesförråd om 16 132 m³sk varav 6 911 m³sk är G1 skog och 8 800 m³sk är S1 och S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 5,5 m³sk per ha och tillväxten är beräknad till 727 m³sk per år. Trädslagsfördelning med tall (58 %), gran (26 %), löv (5 %), contorta (6 %) och lärk (5 %). Åldersklassfördelningen visar främst på växande gallringsskog och äldre skog i avverkningsmogen ålder.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering på avdelningarna 82 och 95, totalt 7,5 ha. Säljarna kommer ej att åtgärda detta, utan det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Avtalade skogliga åtgärder

Säljarna har tecknat skogsvårdsavtal med Norra skog gällande ungskogsröjning av avdelning nr 88, vilket omfattar ca 23,5 ha. Säljarna står kostnaden för denna åtgärd och den beräknas bli utförd under säsongen 2024. För mer information gällande ovanstående avtal, vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade. (Källa: SeSverige) Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Losjöns jaktlag. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 950 ha, förutom under första veckan i september och andra veckan i oktober, då jaktlaget förfogar över ca 2 000 ha.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alternativt registrera marken själv. Småviltjakten bedrivs på den egna fastigheten. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt 2025-07-01, under förutsättning att tillträde har skett.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Eltnäset 3:2, del av

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 161,0 ha
Myr/kärr/mosse 21,9 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Summa: 184,5 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Inga inteckningar kommer att medföljs försäljningsobjektet. Försäljningsobjektet överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier