Säby skog

Skog, vildmark och jakt
Areal: 144 ha
Kommun: Nyköping
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 500 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2024
Välarronderad, viltrik och obebyggd jaktmark med 17 800 m³sk. Inom en timme från Stockholm.

På höjderna några kilometer öster om Nyköping ligger Säby skog, en obebyggd och synnerligen välarronderad skogfastighet på hela 144 hektar, varav 116 hektar produktiv skogsmark. Nu ges möjligheten att förvärva en fastighet i närheten av ett större samhälle som samtidigt erbjuder härliga naturupplevelser. Markerna är kuperade och variationsrika med såväl bördiga dalar som höglänta bergigare partier. En vandring genom fastigheten ger mersmak för såväl skogsbruk som jakt. Det finns gott om spår efter vilt i markerna och då framförallt vildsvin, vilket ger möjligheter att finna spännande jaktupplevelser och samtidigt kunna bedriva ett lönsamt skogsbruk.

I den södra delen av fastigheten finns en mycket gammal tall benämnd sparbankstallen som sett många besökare passera genom århundraden. Nu söker sparbankstallen en ny ägare som vill fortsätta att utveckla fastigheten och förvalta skogen. Säby skog nås inom en timme från Stockholm som ligger cirka 85 km bort.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Säby skog

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Säby skog har en mycket rationell ägofigur med varierande biotoper och bestånd. Det är en imponerande naturupplevelse att ta sig upp på de talldominerade höjderna för att sedan komma ner i bördigare partier med gran och löv. Fastigheten nås via den väg som går in genom Sjösa samhälle och rundar i princip fastighetens västra och norra del. En ny skogsbruksplan upprättades i april 2022, av Mellanskog som avser perioden 2022-04-29 och tio år framåt. Planen är framskriven till och med 2024-04-29 med tillväxt samt gjorda uttag. Den produktiva skogsmarken anges till 119 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 18 374 m³sk, som ger ett medeltal om 154 m³sk/ha. Notera att av den redovisade produktiva skogsmarksarealen utgör 3,3 ha biotopskyddsområde inom avdelning 56, med ett angivet virkesförråd om 621 m3sk, vilket är skyddat på all framtid. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med övervägande del tallskog, men lövandelen bidrar ändå till en god variation i skogsbestånden. Av virkesförrådet utgör 72 % tall, 16 % gran och 12 % löv. Åldersklassfördelningen har en tydlig tyngdpunkt i äldre gallrings- och föryngringsavverkningsbestånd i åldrarna 60-120 år. Medelboniteten bedöms till 5,1 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 4,4 m³sk/ha, år där första växtsäsongen adderar totalt 535 m³sk. Det finns ingen kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten. Fastigheten har haft mindre angrepp av barkborre men var även före angreppen talldominerad, varför den inte påverkats nämnvärt av barkborren. Enligt Skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år inte överstiga 50 % av skogsmarksarealen på brukningsenheter större än 100 ha. För närvarande är cirka 8 % av skogsmarksarealen yngre än 20 år. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 4 208 m³sk, varav 2 691 m³sk och 1517 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring.

Sparbankstallen i den södra delen av fastigheten har flera århundraden bakom sig och har tålmodigt genom väder och vind fått ett utseende likt sparbankseken, därav namnet. Hit har nuvarande ägare gjort många utflykter och det är en stilla och rogivande plats att besöka, som samtidigt ger en häftig skoglig upplevelse som inte är lätt att finna på så många andra platser.

Biotopskydd, Nyckelbiotoper och Naturvårdsavtal

Det finns fem (5) registrerade nyckelbiotoper som enligt skogsbruksplanen omfattar avdelningarna 56, 58, 59, 64 och 75. Avdelning 56 är skyddad enligt två biotopskyddsavtal och avdelning 55 har ett ingånget naturvårdsavtal.

Naturvårdsavtalet, inom avdelning 55, är tecknat 2005 och gäller för en period om 50 år. Syftet är att bevara den barrsumpskog som finns och att den ska fortsätta utvecklas mot en naturskogsartad blandsumpskog. Åtgärder som gynnar utvecklingen får göras och sker i samråd med Skogsstyrelsen. Virke från uttagen tillfaller markägaren och eventuella körspår lagas av Skogsstyrelsen. Ersättning för avtalet har utbetalats till säljaren som en engångsersättning. Området omfattar 3,0 hektar.

Avtal om biotopskyddsområdena, som gäller för avdelning 56, är ingångna 2006 och ska bevara de miljöer som finns inom områdena, ras- och bergbrant respektive småvatten med omgivande mark. Här får ingen skoglig aktivitet ske. Intrångsersättning för biotopskydden har betalats ut som en engångsersättning till säljaren. Områdena omfattar totalt 3,84 hektar och skogsbruksplanen anger att avdelning 56 innehåller ett virkesförråd om 621 m3sk, vilket således är skyddat på all framtid.

Kontakta ansvarig mäklare om mer information önskas om naturvårdsavtalet och biotopskyddsområdena.

Jakt

Jaktmarkerna på Säby skog är välarronderade och omväxlande med sin kuperade terräng. Fastigheten är belägen i ett område med starka viltstammar där vanligast förekommande viltslag är kronhjort, vildsvin och rådjur, men även älg och dovhjort förekommer. Säby skog ingår i Svärta älgskötselområde som totalt omfattar cirka 9 400 ha. Nuvarande ägare bedriver jakten inom fastigheten i egen regi. Jakträtten är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Fastigheten berörs av ett motionsspår som ombesörjs av Sjösa IF.

Rättsförhållande

Fastighet

Nyköping Svärta Gård 2:32, Nyköpings kommun

Ägare

Hans af Sillén 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 119,0 ha
Skogsimpediment 22,5 ha
Inägomark 1,2 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 143,7 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas för närvarande då fastigheten är nybildad. Vid kommande fastighetstaxering kommer Svärta Gård 2:32 att åsättas typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet).

Inteckningar

Fastigheten är gravationsfri. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Säby skog & vill bli kontaktad

Mäklaren för Säby skog kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier