Slättåkra

Egendom söder om Åsarp
Areal: 100 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2023
Tillfälle att förvärva 100 ha, mer än 10 000 skogskubikmeter och en tilltalande bostad. Allt i vackra omgivningar

I det vackra och varierande landskapet i södra delen av Falköpings kommun ligger Slättåkra. Egendomen omfattar ca 100 ha och har en trevlig och enskild boplats vid slutet av den långa framfartsvägen. Från gården och den ståtliga mangårdsbyggnaden kan man blicka ut över de egna inägorna och den bortomliggande virkestäta skogsmarken. Här finns ytterst goda förutsättningar till att både bedriva egen näringsverksamhet och leva ett avslappnat och naturnära liv.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Slättåkra

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 50 bilder
Visa alla 50 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden ligger på en liten höjd och ramas in av en tomt med grönytor, vårdträd, anlagda stenmurar och ett vitmålat staket. Byggnaden är uppförd på stenfot med en timrad stomme, fasad av liggande och stående träpanel. Taket är huvudsakligen belagt med falsad plåt samt mindre kompletteringar med korrigerad plåt. Uppvärmning sker med jordvärmepump som installerades år 2010. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration (ca 15 år gammal anläggning) och enskilt vatten från stensatt källa.

Byggnaden är rymlig med en boarea om ca 230 kvm enligt ritningar från -76. Under åren 1976 –1978 gjordes omfattande renoveringar av bostaden. I markplan behölls den gamla stilen i stora salen och de två intilliggande kamrarna. Dessa tre rum är vackert utsmyckade med varsin välbevarad kakelugn, högt i tak och spegelmönstrade pardörrar. Köket renoverades på 90-talet, men med den gamla spiskupan och bakugnen bevarade. Vitvaror av något äldre standard, men fungerande. I markplan finns även en stor och rymlig entréhall med trapp till övre plan, köksentré med farstu och toalett samt tvättstuga där även jordvärmepumpen och anläggningar för inkommande vatten finns placerade. Vidbyggd en av gavlarna finns en uteplats med överbyggt plasttak. På övre plan är standarden huvudsakligen från renoveringen under slutet av 70-talet. Här finns ett stort vardagsrum, 4 sovrum, hallar och ett badrum. Trapptornet som pryder bostaden yttre är inte i lika bra skick och används ej längre som uppgång till övre plan.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader Slättåkra

I anslutning till mangårdsbyggnaden på Slättåkra finns två ekonomibyggnader. Båda är av äldre modell, uppförda med trästomme, träfasad och tegel på taken. Invändigt är de enkelt inredda med plats för förvaring av maskiner, redskap m.m. På tomten finns också en jordkällare.

Ladugård Hagen

Utmed Solbergavägen ligger Hagen. Gårdens bostad och tomt är sedan tidigare avstyckade, men ladugården tillhör fortfarande Slättåkra. Byggnaden är av äldre och höghusbyggd modell med trästomme, träfasad och tak av plåt/eternit. Invändigt är byggnaden tömd på djurdel och övrig inredning och består idag av ett öppet förvaringsutrymme på grusat underlag. Vinkeldelen har ett hårdgjort golv och används även den som förvaringsutrymme.

Byggnader Ätthögen

Den tredje gårdsdelen är Ätthögen, vars ekonomibyggnader och gamla bostad hör till Slättåkra och ingår i försäljningen. Byggnaderna som omfattas är en äldre bostad, en ladugård, en magasinsbyggnad samt ett brygghus/vagnslider. Samtliga av dessa byggnader är i sämre skick och har ej använts i någon större utsträckning på många år. Bostaden har fasad av eternit. Magasinet har ett nyare plåttak. I övrigt består byggnaderna av stomme/fasad i trä och tak av lertegel.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar ca 38 ha produktiv skogsmark, samlad inom ägorna och huvudsakligen belägen i den sydöstra delen. Skogen utgörs till största delen av barrskogsdominerade bestånd mellan huggningsklasserna G1–S2. Marken är lättkuperad och mestadels frisk, men med inslag av fuktig mark. Det föreligger inget akut skötselbehov av ungskog, men planläggaren föreslår gallring på drygt 4 ha samt föryngringsavverkning på ca 13 ha.

Medelboniteten uppgår enligt skogsbruksplan till 8,4 m³sk och den löpande tillväxten är för närvarande ca 230 m³sk/år. Virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till ca 10 160 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om hela 270 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är gran
54 %, tall 32 % och löv 14 %. Avverkningsförslaget ligger på ca 4 700 m³sk varav ca 4 400 m³sk som slutavverkning och resterande volym som gallringsuttag, inom kommande 10-års period.

Fastigheten äger även majoriteten av andelarna i samfälligheten Falköping Väberga S:1 som är samfälld skogsmark om ca 2,5 ha, belägen inom fastighetens ägor.

Åker- och betesmark

Tidigare brukades en större del av fastighetens inägor som åkermark, men under senare tid har en del åkermark ställts om till betesmark. Den stödberättigande åkermarken uppgår idag till 18,2 ha. Ca 10 ha finns i ett skifte i den norra delen och övrig åkermark finns på båda sidor om framfartsvägen mot gårdscentrat. En mindre del av åkermarken återfinns på mossjord och resterande på fastmarksjord med normalt brukningsvärde för området.

Betesmarken omfattar 36,2 ha, vilket alltså delvis består av tidigare åkermark, främst på lite fuktigare jord och mossjord. Betesmarken finns fördelad inom större delen av fastighetens ägor.

Åker- och betsmarken är idag upplåten på arrende till tre olika arrendatorer. Dessa avtal är uppsagda till 2023-12-31, vilket ger köparen möjlighet att bestämma över brukningen inför år 2024. Intresse finns från nuvarande arrendatorer att fortsätta arrendera åker- och betesmark.

Övrig inägomark

Fastigheten består av ytterligare ca 6 ha som delvis nyttjas till betesmark, men som ej uppfyller kraven för att ansöka om EU-stöd. Denna mark består främst av betesmark. Övrig areal om ca 2,6 ha utgörs av vägar, gårdsplaner och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten är upplåten till 2024-06-30. Upplåtelsen är skriftligen uppsagd och köparen erhåller jakträtten inför nästa års jaktsäsong. Det varierande landskapet med skogsmarken och inägorna erbjuder goda förutsättningar för viltet och jakten. Fastigheten har andel i samfällt fiske (Falköping Ekeberga FS:3 med 5,19%). Denna fiskesamfällighet har fiskerätten på en sträcka om ca 1,2 km i Ätran.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Väberga 2:11

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,7 ha
Impediment 0,1 ha
Åkermark 18,2 ha
Betesmark 36,2 ha
Övrigmark 8,6 ha
Summa: 100,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 2 604 000 kr
Betesmark 215 000 kr
Skogsmark 3 492 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 835 000 kr
Summa: 7 286 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 197 500 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Mäklare

Areal | Ulricehamn

Strandgatan 42
523 31   Ulricehamn
Alla objekt från Ulricehamn

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier