Solbacken

Drömläge vid Yngern
Areal: 51 ha
Kommun: Nykvarn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 17/1 2024
Karaktärsfull gård med plats för skog, jakt, djur, fiske och ett skönt liv. Stockholm inom 50 min.

I sydsluttning vid Yngerns strand ligger den gamla trädgårdsmästarbostaden på gården Solbacken. Från den karakteristiska mangårdsbyggnaden är det endast cirka 90 meter mellan huset och stenpiren som leder ut i Yngerns klara och kräftrika vatten. Runt mangårdsbyggnaden finns en uppvuxen trädgård med stora gräsytor samt flera kompletterande byggnader som ramar in gårdsbilden på ett trevligt sätt och möjliggör ett varierat gårdsliv med djurhållning, hästar, jakt och plats för såväl maskiner, båtar, bilar och kräftskivor.

Arronderingen på marken är svårslagen och ligger i en enhetlig ruta vid vägs ände. En väl underhållen skogsväg leder genom fastighetens skogsmark och ger bra åtkomst för ett aktivt skogsbruk samt varierande jaktupplevelser efter såväl klövvilt som småvilt. Solbacken omfattar 51 hektar mark varav 47 hektar är produktiv skogsmark. Intill gården finns några mindre områden med betesmark med möjlighet att ha betesdjur.

Solbacken representerar ett sällsynt vackert sjöläge med närmaste samhället Nykvarn endast 5 km bort. Stockholm finns inom cirka 50 km vilket innebär en bilresa på under timmen.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Solbacken

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Jens Agensjö, Markus Forsbäck och Krister Rangne

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Kuriosa

Trädgårdsmästarbostaden som är uppförd i slutet av 1800-talet har en gemytlig atmosfär och var under 1970-talet bostad åt jazzsångerskan, skådespelaren, revy- och musikartisten Monica Zetterlund. Monica var under 70-talet tongivande i området runt Solbacken och Nykvarn och nuvarande ägare köpte fastigheten av Monicas dotter. Det enskilda läget vid vägs ände ger en mycket privat inramning av Solbacken.

Mangårdsbyggnad

Bostaden är belägen innanför grindarna i sluttningen som leder ner till Yngern, fint placerad med långsidorna åt norr respektive söder och inbäddad i grönska från fruktträd, prydnadsträd och trädgårdsväxter.

Huset har sitt ursprung från senare delen av 1800-talet och är uppfört i trevliga proportioner på stengrund med reveterad timmerstomme, kopplade tvåglasfönster under sadeltak med betongpannor och plåttak på östra gavelns utbyggnad. Uppvärmning sker via vattenburet system med bergvärmepump. I husets västra del finns en liten källare som används som vinkällare. En groventré är tillbyggt 2008 på den östra gaveln och är uppförd på gjuten platta. Huvudentrén finns belägen på husets norra långsida och nås via en trappa som leder ner från gårdsplanen. Innanför entrédörren möter en rymlig hall och rakt fram ligger en inglasad veranda med härlig utsikt över sjön och trädgården. I anslutning till hallen finns ett badrum med dusch och bastu. Till vänster om hallen nås ett rymligt lantkök som renoverades under 1990-talet men är fortfarande i välhållet skick och har vitvaror som uppdaterats efter renoveringen. Mitt i köket finns en rejäl och trivselspridande murstock som även har en fungerande vedspis. Efter köket ligger teknikrum, tvättstuga och groventré. Från groventrén nås även ett extrarum eller kontor på husets östra sida. I västra delen av byggnaden ligger ett stort vardagsrum med öppen spis. Från vardagsrummet kommer man vidare ut till en stensatt uteplats med plasttak och öppen spis.

En trappa i entréhallen leder upp till övervåningens hall som har utsikt åt söder via en frontespis samt utgång till balkong. I hallen finns även en öppen spis. På övervåningen finns två sovrum, ett åt vardera gavel. Sovrummen har takkupor som vetter mot söder och det ena sovrummet har kakelugn. På övervåningen finns även ett badrum med badkar samt ett mindre gästrum.

Mangårdsbyggnaden är generellt sett välhållen och mycket gammal charm finns bevarad i huset. Ett helt naturligt underhållsbehov kan dock noteras och mangårdsbyggnaden kan efter renovering bli ett synnerligen representativt boende.

Avloppet är godkänt och nyanlagt under hösten 2023 med 4m³ slamavskiljare samt infiltrationsmoduler av fabrikat FANN och ligger cirka 35 meter sydväst om huset i beteshagen. Vattenförsörjningen kommer från sjövatten och pumpstation finns bakom sjöboden intill sjön. Pumpstationen förser ytterligare två fastigheter med vatten. Elen fram till gården är nedgrävd för cirka två år sedan och en transformatorstation står vid infarten till gården, vilket har minskat risken för strömavbrott.

Intill mangårdsbyggnaden finns även ett mindre hönshus med hönsgård samt en hundgård med två hundkojor.

Boarean är enligt taxeringsuppgifter 175 m².

Gäststugan

Mellan mangårdsbyggnaden och sjön ligger gäststugan. Byggnaden är uppförd på plintar av sten och har trästomme samt stående träpanel, kopplade tvåglasfönster under sadeltak med betongpannor. Uppvärmning via direktverkande el. Byggnaden har enklare standard och inrymmer hall, kök, toalett med mulltoa, vardagsrum samt sovrum. Avloppet från byggnaden är ej påkopplat det nya avloppet och det finns endast sommarvatten till huset. Byggnadens mått cirka 6 x 15 meter.

Energideklaration

Mangårdsbyggnaden är energideklarerad till energiklass D.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: 30 000 kr, baserat på 15 000 kWh uppskattad förbrukning
Renhållning: 1 737 kr
Slamtömning: 1 565 kr
Sotning: 1 000 kr
Försäkring: 13 257 kr för boendedelen där ingår även utökat försäkringsbelopp för lösöre. För näringsdelen är försäkringen 6375 kr.
Vägavgift: cirka 500 kr samt gemensamt arbete
Fastighetsavgift: 9 287 kr (2023)

Beroende på antalet personer i hushållet kan driftskostnaderna avvika från ovanstående kostnader, uppgifterna baseras på nuvarande användning med en person i hushållet.

Ekonomibyggnader

Garage

Innanför gårdens grind finns ett rymligt tvåbilsgarage samt i bakre delen av byggnaden finns ett hobbyrum med separat ingång. Byggnaden är uppförd 2010 på gjuten platta och har stomme av trä samt brädfodring under sadeltak med betongpannor. Två hissportar som hanteras manuellt i dagsläget men kan manövreras med automatik. Uppvärmning med direktverkande el. Byggnadens mått cirka 8 x 12 meter.

Verkstad/Stall

Nordöst om mangårdsbyggnaden ligger stallet. Byggnaden är uppförd på gjuten platta och har trästomme samt brädfodring under sadeltak med plåt. I norra delen av huset finns en isolerad verkstadsdel med uppvärmning med direktverkande el. I södra delen finns ett stall med fyra stora boxar samt en mindre box. Här finns även ett enklare kök samt trappa upp till skullen. Till byggnaden finns sommarvatten. Byggnadens mått cirka 10 x 18 meter. Intill stallet finns en ridbana med underlag av sand och grus med måtten ca 20 x 40 meter.

Vagnslider

Strax öster om gästhuset finns ett vagnslider. Enklare träbyggnad med grusat golv som har nyttjats som förråd och fårhus. Trästomme med brädfodring och sadeltak med plåttäckning. Byggnadens mått cirka 7 x 12 meter.

Sjöbod

Byggnaden ligger i vinkel mot sjön endast några meter från stranden. Träbyggnad uppförd på plintar med brädfodring och sadeltak med lertegel. I byggnadens norra del finns ett sommarrum, som kan nyttjas för exempelvis kräftskivor, och i den södra delen finns utrymmen för förvaring av båtar och fiskeredskap. Byggnadens mått cirka 6 x 18 meter.

Pumphus

Bakom sjöboden ligger ett pumphus i trä som förser gården samt två andra fastigheter med vatten. Byggnadens mått cirka 2 x 3 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken, som enligt skogsbruksplanen utgör cirka 1,3 hektar, bedöms som betesmark och finns i två skiften belägna intill mangårdsbyggnaden samt ett tredje skifte beläget i fastighetens östra del, angränsande till grannfastighetens åkermark. Arealen möjliggör djurhållning i mindre skala eller exempelvis viltåker. Inga stöd söks för marken och går heller inte att söka då 4 ha utgör gränsen för att erhålla gårdsstöd.

Skogsmark

Skogen är välarronderad med en strategiskt placerad väg genom hela skiftet som både ger god åtkomst till skogen och förbättrar drivningsmöjligheterna. En ny skogsbruksplan upprättades sommaren 2023 av Mellanskog som avser perioden 2023 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms enligt skogsbruksplanen till 46,7 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 3 478 m³sk, vilket ger ett medeltal om 74 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är barrdominerad med övervägande del tallskog. Av virkesförrådet utgör 71 % tall, 16 % gran och 13 % löv. Åldersklassfördelningen har förskjutits med anledning av barkborreangrepp som medfört större avverkningar under de senaste åren. Skogen har sin tyngdpunkt i åldrarna 0-10 år men det finns även föryngringsavverkningsbestånd i äldre åldersklasser. Medelboniteten bedöms till 6,7 m³sk/ha och där första växtsäsongen adderar totalt 113 m³sk till virkesförrådet. Det finns 3,8 ha kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten vilket en ny ägare får överta ansvaret att återbeskoga med möjlighet att välja trädslag. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 977 m³sk, varav 946 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 31 m³sk utgörs av gallring.

Nyckelbiotoper/Höga naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på Solbacken men ett område med höga naturvärden är registrerat mitt i fastigheten. Området avser lövrik barrnaturskog och omfattar avdelning 17 i skogsbruksplanen med en areal på 1,2 hektar.

Jakt och fiske

Solbackens jaktmarker uppvisar en trevlig variation avseende såväl olika biotoper som viltslag där de flesta klövvilten finns representerade, men i dagsläget är kronvilt och rådjur de mest frekventa inom markerna. Med sin goda arrondering samt gräns mot Yngern, lämpar sig jaktmarken väl för både smyg- och drevjakt i det mindre formatet. Solbacken ingår för närvarande i Södertälje sydväst älgskötselområde. Jakträtten innehas av markägaren men under senare år har andra jägare i praktiken fått jaga på fastigheten, så för en ny ägare finns det sannolikt goda möjligheter att samverka med andra jaktlag i området. Jakträtten är fri att disponera för en ny ägare på tillträdesdagen

Yngern är en fantastiskt fin fiskesjö avseende vanlig insjöfisk för både sportfiske och fiske med fasta redskap samt är inte minst känd för sitt mycket goda kräftfiske av signalkräftor. Fiskesamfälligheten Ströpsta FS:8, som utgör vattnet utanför fastigheten, består av 287 hektar fiskevatten i vilken Solbacken har andelar. Fastigheten har även del i andra mindre vattenområden samt fiskesamfälligheter, se under samfälligheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Nykvarn Ströpsta 3:399

Ägare

Ann-Jeanette von Zweigbergk 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,7 ha
Skogsimpediment 0,3 ha
Inägomark 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 50,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2023 Skogsmark * 6 670 000 kr Skogsimpediment 4 000 kr Betesmark 63 000 kr Ekonomibyggnad 951 000 kr Tomtmarksvärde 4 320 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 2 852 000 kr Summa 14 860 000 kr *) Baserat på ett genomsnittligt virkesförråd om 296 m³sk/ha

Inteckningar

Fastigheten omfattas av nio penninginteckningar om totalt 7 000 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier