Stora Hjula

Naturskönt vid Båven
Areal: 107 ha
Kommun: Flen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 27 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2023
Gård från 1850-talet inkl. tre idylliska torp. Bördiga och viltrika skogar, 10 mil från Stockholm.

Gården Stora Hjula är mycket naturskönt placerad i det sörmländska landskapet, cirka 8 km sydost om Sparreholm eller 10 mil sydväst om Stockholm.

Fastigheten har 107 välarronderade hektar som i huvudsak fördelar sig över 91 hektar bördig skogsmark samt 12 hektar åker- och betesmark. Stora Hjula har dessutom del i tre sjöar, Båven, Hjularen och Kvarnsjön, i vilka samtliga gården har egen brygga. För den jakt- och fiskeintresserade väntar många spännande upplevelser, med skogar rika på klövvilt och med de ypperliga fiskevatten som Båven representerar avseende såväl matfisk som signalkräftor. Huvudbyggnaden har sitt ursprung från mitten av 1800-talet och har ett fantastiskt vackert läge på gårdstunet, mellan sjöarna Båven och Hjularen på 150 respektive 50 meters avstånd, tillsammans med en äldre flygelbyggnad samt ädla lövträd och äppelträd. Söder om bostadshuset finns gårdens äldre ekonomibyggnader med karaktär. I södra delen av fastigheten finns också tre ytterst charmerande torpställen.

Kontakta Areal

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Stora Hjula

Jens Agensjö

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Jens Agensjö och Markus Forsbäck

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden i 1 1/2 plan är ursprungligen uppförd i mitten på 1800-talet på torpargrund med stomme i timmer under sadeltak klätt med lertegel och plåt. Träfasaden har stående panel med lockläkt och fönstren på nedre plan är englasfönster med spröjs och lösa innanfönster, medan övervåningen har kopplade tvåglasfönster. Torpargrunden har i rimligt modern tid grävts ur och tilläggsisolerats och timmerstommen är också tilläggsisolerad. Farstukvisten är nyligen renoverad. Uppvärmning sker via vattenburet system med vedspis (Wamsler) i köket, radiatorer och ackumulatortank med elpatron. Enskilt godkänt avlopp med slamavskiljare samt infiltration. Vattenförsörjningen sker samfällt från sjön via vattenintag och pumpstation. Fiber finns indraget i huset.

Ingång sker via farstukvisten på östra långsidan. Entréplan inrymmer kök, med elspis, vedspis och enklare köksinredning, vardagsrum samt duschrum, med wc, handfat och dusch samt där även ackumulatortanken finns installerad. Trappa i entréhallen leder upp till övre plan som indelas i möblerbar hall och två sovrum med förrådsutrymmen. Från övervåningen är utsikten magnifik över de båda sjöarna och det kan noteras att solnedgångarna över Båven i väster gör sig särskilt bra härifrån. Husets boarea är enligt taxeringsuppgifter 90 m².

Bilarstugan

Flygelbyggnaden är fint placerad cirka 10 m väster om huvudbyggnaden. Ursprungligen uppförd under samma tidsperiod som huvudbyggnaden i 1 1/2 plan på torpargrund, stomme i timmer, stående träfasad, englasfönster med lösa innanfönster under sadeltak klätt med betongtegel. Under del av flygeln finns en matkällare som nås från utsidan via västra långsidan. Vid behov sker uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Huset inrymmer på entréplan hall samt ett rum och kök. Den öppna spisen i rummet är inte i funktion då skorstenen är riven ovan taket. På övre plan finns en oinredd vind. Huset är generellt sett i behov av reparations- och underhållsåtgärder och har tidigare använts som gäststuga. Vatten och avlopp finns förberett fram till husgrund. Byggnadsarea om cirka 7,5 x 5 meter, vilket indikerar en boarea om cirka 50 m² om övre plan inreds.

Torpställen

I södra delen av fastigheten, invid betesmarken, finns tre mycket charmfulla torpställen belägna. De är samtliga uppförda i 1 1/2 plan på torpargrund med timmerstomme under tak av lertegel. Torpen har el och sommarvatten samt torrdass och enkelt avlopp för gråvatten till stenkista.

Nybro

Torpet Nybro har fint söderläge på en liten höjd omgiven av syrénbuskar och betesmarkerna. Huset inrymmer på nedre våningen ett stort kök med vedspis samt ett rum med rörspis och på övervåningen finns två rum. På tomten finns ett uthus med dass och förråd. Nybro är uthyrt enligt kontrakt för fritidshus.

Stenbro

Stenbro är idylliskt beläget invid beteshagarna nära Kvarnsjön. Nere vid sjön finns en brygga som fastighetsägaren och hyresgästen bekostat gemensamt. Torpet är indelat i kök med vedspis och ett rum med rörspis på nedervåningen samt två rum på övervåningen. En gäststuga finns på tomten som hyresgästen själv uppfört och bekostat. Stenbro är uthyrt enligt kontrakt för fritidshus.

Sofieberg

Torpet Sofieberg är fantastiskt vackert placerat på en inbjudande tomt invid Kvarnsjöns strand och med en beteshage framför tomten. Torpet rymmer på nedervåningen kök med vedspis och ett litet rum med rörspis. På övervåningen finns ett rum och ett sovloft. På tomten står ett uthus med gästrum och torrdass, nedanför torpet en jordkällare samt vid Kvarnsjön finns en sjöbod och brygga. Sofieberg har under många år varit uthyrt till samma hyresgäster, men efter att de har nyligen sagt upp sitt hyresavtal är torpet därmed tillgängligt för en ny ägare att disponera.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Avseende huvudbyggnaden på Stora Hjula:
Uppvärmning/Hushållsel: cirka 20 000 kr.
Vattenavgift: Cirka 500 kr
Renhållning: 3 275 kr
Slamtömning: 1 548 kr
Sotning: 1 000 kr
Försäkring: Cirka 21 000 kr, inkl. rörelsedelen
Vägavgift: Cirka 10 000 kr
Fastighetsavgift: 9 287 kr (2023)

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården på Stora Hjula är belägen cirka 60 meter söder om huvudbyggnaden och är uppförd 1927 på delvis gjuten sockel och delvis betongplintar, i träkonstruktion under sadeltak med tegelpannor. Byggnaden inrymmer verkstadsdel (före detta djurstall), logdel, kylrum för vilthantering, magasinsdel och skulle. Byggnadsarea om cirka 230 m².

Hönshus/Ved- och förrådsbod

Intill ladugården finns en enklare ekonomibyggnad som idag används som ved- och förrådsbod.

Strax sydost om ladugården finns en äldre förrådsbod i sämre skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken, som enligt skogsbruksplanen utgörs av 11,6 hektar, bedöms fördelas över 5,4 ha åkermark och 6,2 ha betesmark, där betesmarken finns i södra delen av fastigheten invid torpen Nybro, Stenbro och Sofieberg. Den åkermark som är belägen mellan Stora Hjula och torpen utgörs i den centrala delen av ett mindre viltvatten och resten av åkern nyttjas för vallodling. Nuvarande ägare har bedrivit jordbruket i egen regi, men inägomarken är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen som också kan söka gårdsstöd för marken från kommande brukningssäsong. För den som önskar finns goda möjligheter att själv bedriva ett småskaligt jordbruk på Stora Hjula, alternativt arrendera ut jordbruksmarken, exempelvis till nuvarande ägare.

Skogsmark

Stora Hjula har en rationell ägofigur med väl kuperad skogsmark och växtliga skogsbestånd. Fina skogsbilvägar skapar god nytta för skogsbruket med kortare terrängtransporter och möjligheter att köra ut virket från fastigheten åt både norr och söder. En ny skogsbruksplan upprättades i november 2023, av Jonas Lundh vid Jönåkers Häradsallmänning, som avser perioden 2023-12-31 och tio år framåt. Den produktiva skogsmarken bedöms till 90,7 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 16 345 m³sk, vilket ger ett medeltal om 180 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tydligt barrdominerad med övervägande del tallskog, men lövandelen bidrar ändå till en god variation i skogsbestånden. Av virkesförrådet utgör 71 % tall, 20 % gran och 9 % löv. Åldersklassfördelningen har dels en tyngdpunkt i kalmark och röjningsskogar och dels i äldre föryngringsavverkningsbestånd i åldrarna 70-120 år. Medelboniteten bedöms till goda 8,5 m³sk/ha och den löpande tillväxten anges till 5,5 m³sk/år där första växtsäsongen adderar totalt 495 m3sk. Det finns 22,1 ha kalmark i behov av föryngringsåtgärder på fastigheten vilket en ny ägare får överta ansvaret att återbeskoga med möjlighet att välja trädslag. Under senare år har strategin varit att hantera risken för angrepp av granbarkborre där granvolymer har avverkats i bestånden och vackra tallskärmar som resultat har lämnats kvar. Föryngringsåtgärderna på den obehandlade kalmarken blir därför i huvudsak markberedning och delvis plantering. Enligt Skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år inte överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 - 100 ha. För närvarande är andelen skog yngre än 20 år på fastigheten 44,7 ha. I skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag under planperioden om 6 487 m³sk, varav 5 936 m³sk och 549 m³sk utgörs av föryngringsavverkning respektive gallring.

Nyckelbiotoper

Det finns en (1) registrerad nyckelbiotop om cirka 1,8 ha ”Barrskog vid Vedmossen” inom avdelning 10 enligt skogsbruksplanen.

Jakt och fiske

Jaktmarkerna på Stora Hjula är välarronderade och omväxlande med sin lagom kuperade terräng, frodiga inägomarker, ett mindre viltvatten samt med sin östra gräns i de båda sjöarna Hjularen och Kvarnsjön. Skogsbilvägarna som går genom fastigheten underlättar också tillgängligheten för jakt. Det är med andra ord utmärkta förutsättningar för såväl drev-, smyg- som vaktjakt. Fastigheten är belägen i ett område med starka viltstammar där vanligast förekommande viltslag är dovhjort, vildsvin och rådjur, men även älg förekommer medan kronhjort finns mer sporadiskt på markerna. Stora Hjula ingår i Henaredalen/Helgesta älg- och kronskötselområde som totalt omfattar cirka 16 900 ha. Nuvarande ägare bedriver jakten i egen regi och samjakt har skett tillsammans med grannfastigheter på totalt 300-400 hektar. Det bör därför finnas goda möjligheter att fortsätta samverka kring jakten om så önskas. Jakträtten är fri att disponera för en ny ägare från tillträdesdagen.

50 meter respektive 150 meter från huvudbyggnaden finns gårdens bryggor i Hjularen och Båven. Fastigheten har del i samfällt fiske i Båven, omfattande cirka 168 ha vatten, avseende skifteslagets oskiftade vatten i del av Aspöfjärden, kring Hassön och Hassö holme. Båven är välkänd för sina fantastiska fiskevatten där delikatesser som främst gös, gädda och abborre skapar spännande fiskeupplevelser. Utöver fin matfisk erbjuder Båven även ett ypperligt fiske efter signalkräftor. Stora Hjula har även del i Hjularen och Kvarnsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Flen Uddberga 2:11

Ägare

Peter Holmberg 1/2
Maria Holmberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,7 ha
Skogsimpediment 1,9 ha
Inägomark 11,6 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 3,0 ha
Summa: 110,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas för närvarande då fastigheten är nybildad. Vid kommande fastighetstaxering kommer Uddberga 2:11 att åsättas typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet).

Inteckningar

Fastigheten är gravationsfri. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Stora Hjula & vill bli kontaktad

Mäklaren för Stora Hjula kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier