Tvärdalen

Skog och jakt nära Årjäng
Areal: 18 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 600 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2024
Fastigheten är obebyggd och virkesförrådet uppgår till cirka 1 500 m³sk. Älgjakt och småviltsjakt.

Strax utanför Årjängs samhälle finns nu möjligheten att förvärva jord och skog. Fastigheten är obebyggd och har en total areal om ca 18 hektar varav ca 14 hektar produktiv skogsmark och ca två hektar åkermark/betesmark. Fastighetens bedömda virkesförråd uppgår till cirka 1 500 m³sk vilket motsvarar ett genomsnitt om 103 m³sk/ha. Skogstillståndet utgörs till största del av ung/- medelåldersskog.

Fastigheten är belägen inom vvo!

Kontakta Areal

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tvärdalen

Gustav Thorvall

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Bilder

Visa alla 22 bilder
Visa alla 22 bilder

Foto: Gustav Thorvall, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens tillhörande inägomark uppgår till 2,1 hektar enligt den upprättade skogsbruksplanen. Åkermarken nyttjas som beteshage. Åkermarkens dränering är tillfredsställande /- eller självdränerad.

Skogsmark

Fastighetens totala areal är om 18,1 hektar varav 14,4 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten har ett bedömt virkesförråd om 1 488 m³sk med ett genomsnittligt förråd om 103 m³sk per hektar. Medelboniteten är 5,7 m³sk per hektar och år vilket medför en årlig tillväxt om 63 m³sk per år. Skogstillståndet utgörs till största del av ung /- medelåldersskog i huggningsklasserna R1/ R2 och G1.

Trädslagsblandningen består av övervägande del tall, tall 60 procent, gran 28 procent och löv 12 procent. Båda skogsskiftena är lättillgängliga vilket gynnar brukandet av skogen. Efter att skogsbruksplanen upprättades är avdelning 5 till viss del underväxtröjd och cirka 20 stycken fröträd har avverkats i avdelning 6.

För att ta del av mer information om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad 2020 av Erik Kumm, planen har tillväxtberäknats till och med augusti 2023.

Nyckelbiotoper

I avdelning 15 och 16 finns det en registrerad nyckelbiotop som omfattar totalt ca 0,4 hektar. Biotopen har en svår terräng och utgörs av flertalet bergväggar, lodytor och död ved.

Jakt

Fastigheten är belägen i Tvärdalens viltvårdsområde som omfattar totalt 1 653 hektar. I viltvårdsområdet bedrivs både älgjakt och småviltsjakt. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Tvärdalen 1:10

Ägare

Håkan Johannesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 14,4 ha
Skogsimpediment 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 2,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 18,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 42 000 kr
Skogsmark 491 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 536 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 159 750 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom glesbygdsområde och förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte har varit mantalsskriven i glesbygdsområdet i Årjängs kommun under den senaste tolvmånaders-perioden. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070 634 77 69

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Tvärdalen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Tvärdalen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier