Äsperöd

200 ha skog, bostadshus och ekonomibyggnader. Belägen öster om Tanumshede.
Areal: 285 ha
Kommun: Tanum
Objektstyp: Gård
Prisidé: 18 500 000 SEK
Anbudsdag: 20/3 2018
Visning:
17/2 kl 12:00-13:30
2/3 kl 16:00-17:30
Större skogsgård öster om Tanumshede i norra Bohuslän. Gården Äsperöd ligger i Bullarbygden strax öster om Södra Bullaresjön. Gården omfattar ca 285 hektar varav ca 200 hektar skog med ett beräknat virkesförråd om drygt 33 000 m3sk och ca 25 hektar åker och bete. Gårdscentrat utgörs av rejält bostadshus som ligger högt
på en kulle, större ladugård uppförd 1976, maskinhall/ gårds-verkstad byggd 1976-77 med bra vägghöjd och stora portar. En bit från gårdscentrat finns en sågverksbyggnad med ett eldrivet sågverk och ett stort torkhus med hyvleri uppfört.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshus uppfört 1956 i ett och ett halvt plan med källare under hela huset. Huset är tillbyggt 1982. Bostadshuset är byggt i trä med träfasad, tak belagt med betongpannor, treglasfönster. Huset har renoverats i samband med tillbyggnaden och har en bedömd boyta om ca 140 m2 och biyta om ca 85 m2.

Bottenvåningen fördelar sig på stort ljust lantkök, stort vardagsrum, groventré/tvättstuga med dusch, möblerbar hall samt en toalett.

Övervåningen fördelar sig på tre sovrum, möblerbar hall och badrum samt oisolerade förrådsutrymmen.

Källaren inrymmer gillestuga, pannrum, matkällare, Wc samt förråd.

Uppvärmning med vattenburen värme från Nibe bergvärmepump installerad ca 2010 samt en Albin ved- och elpanna från 1986. I källaren finns även två ackumulatortankar.

Vatten från grävd brunn och avlopp till egen äldre avloppsanläggning.

I anslutning till tomten finns en äldre jordkällare.

Energideklaration

Energideklaration saknas för bostadshuset och säljaren har inte för avsikt att upprätta någon i anslutning till försäljningen.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Större ladugård uppförd 1976 med en byggarea om ca 600 m2. Ladugården har ett eternittak, trä- och plåtfasad. Fähusdelen som är uppmurad används idag som förråd och har en äldre inredning för mjölkkor med plats för ca 20 uppbundna djur. De sista mjölkkorna lämnade gården 1989. Logen som har gjutet golv används idag som maskinhall här finns även en höhiss på balkbana och en äldre hötork. Hötorken har ej varit använd på ca 20 år. I mjölkrummet finns hydrofor och vattenpump till den grävda brunn som förser ladugården med vatten. Den grävda brunnen ligger norr om ladugården ute på åkern. I anslutning till mjölkrummet finns ett personalutrymme med omklädningsrum och toalett.

Maskinhall/Gårdsverkstad

Stor maskinhall på ca 350 m2, uppförd 1975 med tre höga portar (ca 4 x 5 meter). Byggnaden har isolerade väggar och gjuten platta, fasad och tak av plåt. Byggnaden fördelar sig på maskinhall/verkstad, förråd samt kontorsdel. Maskinhallen värms med oljeeldad varmluftspanna. Sommarvatten och el finns indraget i byggnaden.

Maskingarage

Uppmurat maskingarage av carportstyp med en byggarea om ca 150 m2. Byggnaden har plåttak och öppen långsida. Två fack har gjutet golv

Vedfbod/Förråd

Äldre träbyggnad på stensatt grund med enkel standard. Byggnaden används idag som förråd.

Såghus och hyvleri med torkhus

En bit från gårdscentrat finns en stor hårdgjord plan med ett såghus och hyvleri med torkhus.

Såghuset har en byggarea om ca 180 m2. Byggnaden är byggd i trä med plåttak och gjutet golv. På långsidan av byggnaden finns en vidbyggd spånficka. I såghuset finns utrustning för sågning i form av en sågbänk med tillbehör.

Bakom såghuset finns ett torklager med en byggarea på ca 800 m2. Torklagret som har ett gjutet golv är en träbyggnad med stålstomme. Torklagret inrymmer även hyvleri.

Ström till dessa byggnader kommer från egen generator.

Äldre ladugård vid gården Lindberget

Väster om gårdscentrat vid gården Lindberget ligger en äldre ladugård som tillhör fastigheten. I anslutning till ladugården finns äldre uthus.

Skog och mark

Åker-och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 26,4 hektar jordbruks-mark på fastigheten. Merparten utgörs av åkermark. Nuvarande ägare har haft marken i träda och putsat av åkermarken en gång per år. Nuvarande ägare har inte sökt EU-stöd och innehar inga EU-stödrätter. Jordbruksmarken är tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen.

Skogsmark

Fastigheten omfattar ca 200 hektar produktiv skogs-mark med ett bedömt virkesförråd om 33 143 m3sk. Skogsbruksplanen och fältarbetet är utfört av Arne Mattsson Skogsfakta hösten/vintern 2013.

Enligt uppgift har inga skogliga åtgärder utförts efter planens upprättande. Virkesförrådet i skogsbruksplanen har uppräknats med 4 års teoretisk tillväxt i programmet PC-skog.

Skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning men en övervikt på äldre skog. Fastigheten är barr-dominerad med ett virkesförråd som fördelar sig på ca 50 % gran och ca 40 % tall och knappt 10 % löv. Skogsmarken har en medelbonitet på 6 m3sk/ha och år vilket är normalt för området. Den årliga tillväxten uppgår till ca 900 m3sk per år och det finns betydande möjligheter till avverkning både slutavverkning och gallring. Skogsmarken är till stor del lättåtkomlig med ett bra utbyggt vägsystem. För ytterligare information om skogen se bilagda skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade nyckelbiotoper eller biotopskydd finns på fastigheten enligt Skogsstyrelsens internettjänst Skogens Pärlor.

Jakt

Jakten på fastigheten är idag muntligt upplåten till en granne utan ersättning. Älgjakten bedrivs idag tillsammans med en grannfastighet.

Fiske

Fiske i Kynne älv samt i Mörtevattnet och mindre tjärnar på marken.

Rättsförhållande

Fastighet

Tanum Äsperöd 1:17

Ägare

Gösta Karlsson dbo 1/2
Britt Marie Söderström Karlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 277,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 200,2 ha
Skogsimpediment 50,0 ha
Väg och kraftledning 4,9 ha
Inägomark 26,4 ha
Övrigmark 3,7 ha
Summa: 285,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 404 000 kr
Skogsimpediment 168 000 kr
Åkermark 625 000 kr
Betesmark 35 000 kr
Tomtmark 207 000 kr
Bostadsbyggnader 651 000 kr
Ekonomibyggnader 204 000 kr
Summa: 9 294 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 475 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Äsperöd och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning