Vängsjöberg

Välskött skogsfastighet om 131 ha produktiv skogsmark, 31 265 m3sk.
Areal: 136 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Skog
Prisidé: 16 200 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2019
Vängsjöberg är en välskött skogsfastighet med utomordentlig arrondering och produktionsinriktad skog. Fastigheten ligger belägen strax norr om Gottröra i den västra delen av Norrtälje kommun och avståndet till Stockholm är cirka 76 km.

Fastigheten är obebyggd och arealen produktiv skogsmark uppgår till 131,2 ha med ett virkesförråd om 31 265 m3sk. Fastigheten har en hög tillväxt och domineras av skog i 70 – 90 års ålder. Terrängen är bitvis kuperad men till stor del lättframkomlig.

Sammanfattningsvis erbjuder Vängsjöberg goda möjligheter till ett rationellt skogsbruk med bra kassaflöde och tillväxt tillsammans med möjlighet till spännande jakt inom ett greppbart avstånd från Stockholm.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (21)

Foto: Marcus Hallenberg; Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Till fastigheten hör två mindre inägor om totalt 1,1 ha som ligger belägna längs den norra gränsen. Stödrätter saknas.

Skogsmark

Det finns en skogsbruksplan upprättad av Anemone Skog med fältarbete utfört under december månad 2018. I samband med försäljning har skogsbruksplanen därefter reviderats beaktat teoretisk tillväxt och uttag av vindfällen efter stormen Alfrida.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 131,2 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 31 265 m3sk vilket motsvarar ett medeltal om 238 m3sk/ha. Träslagsfördelningen är tall 45 %, gran 46 %, björk 8 % och resterande 1 % löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,5 m3sk/ha.

Inom fastigheten finns skog i de flesta åldersklasser men med en tyngdpunkt i åldern 70 – 90 år. I skogsbruksplanen finns avverkningsförslag om totalt 14 669 m3sk varav gallring om 1 547 m3sk och föryngringsavverkning om 13 122 m3sk.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av två nyckelbiotoper. Den ena har ärendebeteckning N 203-2009 och ligger belägen i den östra delen av fastigheten och omfattar 1,2 ha. Den andra nyckelbiotopen har ärendebeteckning N 276-1999 och omfattar en del av Vängsjöberg om 0,5 ha längs den västra gränsen.

Jakt

Jakträtten kommer disponeras av en ny ägare från och med tillträdesdagen. Inom området finns det utöver vanligt småvilt vildsvin och älg. Dovhjorten håller på att etablera sig. Även kronhjorten har synts till. Jakttorn belägna inom fastigheten tillfaller den nya ägaren.

Möjlighet finns för en köpare att efter tillträde eventuellt organisera jakten i jaktlag med grannfastighet inom ca 950 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Vängsjöberg 1:5

Ägare

Else Werner Pousette 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 136,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 131,2 ha
Skog med restriktion 1,1 ha
Impediment 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 136,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 7 922 000 kr
Skog med restriktion 6 000 kr
Summa: 7 928 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Vängsjöberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning