Bergs-Tossåsen

Bördigt i Åsarna
Areal: 44 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 425 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2024
Växtlig produktionsfastighet med 37,1 ha skogsmark, 3 658 m³sk. Bra ordnat med vägar och jakt i VVO.

Växtlig och fin produktionsfastighet i Brånan, belägen mellan Svenstavik och Åsarna i Berg kommun. Fastigheten är väl samlad i ett skifte och erbjuder trevligt markområde med nästan uteslutande andel tillväxtskog i huggningsklassen G1. Skogsmarken uppgår till 37,1 ha och har ett virkesförråd om 3 658 m³sk varav 2 953 m³sk är G1 skog. Fastigheten har för orten god bonitet och det är bra ordnat med vägar i anslutning till skiftet vilket underlättar för skogsbruket. Fastigheten erbjuder dessutom jakt i viltvårdsområde om 1 830 ha.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Bergs-Tossåsen

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fin och lämplig produktionsfastighet med mycket stor andel ung och gallringsskog. God tillväxt och mycket fin arrondering i ett sammanhängande skifte. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Folke Lindblom, PF-planer, den är sedan uppräknad med tillväxt till och med dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 37,1 ha och har ett virkesförråd om 3 658 m³sk varav 2 953 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning med tall (55 %), gran (24 %), löv (18 %) och contorta (3 %). Åldersfördelningen med tyngdpunkt på växande gallringsskogar.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder men det finns röjningsbehov på 30,9 ha och återfinns i avdelning 21 i skogsbruksplanen.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

Det finns idag en nyckelbiotop samt ett biotopskyddsområde registrerat på fastigheten. Nyckelbiotopen är av biotoptyp barrnaturskog och återfinns till allra största del inom det avsatta biotopskyddsområdet. Biotopskyddsområdet är benämnt i avdelning nr 23 i skogskartan och omfattar 6,4 ha.

Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, fornlämningar eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Säters viltvårdsområde som omfattar en areal om 1 830 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2025-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Bergs-Tossåsen 1:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,1 ha
Skog med restriktion 6,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 44,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 932 000 kr
Skog med restriktion 18 000 kr
Summa: 950 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 790 000 kr registrerad på fastigheten. Fastigheten överlåtes fri från belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier