Holmsjön

Välskött tallskog
Areal: 215 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 750 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2024
Fint arronderad med 201 ha skogsmark, 20 541 m³sk, med god årlig tillväxt. Jakt på 3 500 ha och del i sjö.

Naturskönt belägen vid Holmsjön, strax väster om Stugun, ligger denna fina och välskötta skogsfastighet i ett samlat och lättillgängligt skifte. Fastigheten erbjuder både växande gallringsskog och äldre avverkningsmogen skog vilket ger goda valmöjligheter både till direktavkastning och god volymtillväxt. Produktiv skogsmark om 201 ha med ett virkesförråd om 20 541 m³sk, varav 8 152 m³sk är G1 skog och 9 613 m³sk är S1 och S2 skog. Medelbonitet beräknad till 3,9 m³sk/ha/år och medeltal 102 m³sk/ha. Till fastigheten följer fina rekreationsmöjligheter med jakt i viltvårdsområde på 3 500 ha och del i Holmsjön.

Fastigheten erbjuder:
– En bra investeringsmöjlighet med dess stora andel växande gallringsskog som ökar volymen med hela 770 m³sk per år och då även värdet på fastigheten.
– Stor andel äldre avverkningsbar skog som ger möjlighet både till direktavkastning och som ett tillskott till löpande driftskostnader.
– Rekreationsvärde i form av jakt och fiske.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Holmsjön

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Thorens Skogstjänst. Skogsbruksplanen är fältuppdaterad och uppräknad med tillväxt samt korrigerad med utförda åtgärder till och med dags datum. Fastigheten som är fint arronderad håller genomgående skog med god kvalitet och sträcker sig från Indalsälven i norr över Lidhöjden ner mot Holmsjön i söder. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 201,1 ha och har ett virkesförråd om 20 541 m³sk varav 9 613 m³sk är S1 och S2 skog och 8 152 m³sk är G1 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,9 m³sk per ha. Åldersklassfördelning med tyngdpunkt på gallringsskog och äldre avverkningsbar skog. Fastigheten är talldominerad (88 %) följt av gran (7 %) och löv (5 %). Fastigheten är välskött med utförda röjningar och gallringar och har ett väl utbyggt vägnät.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning om 13,4 ha. Detta gäller markberedning under frötallar. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av en fäbod vid Uddbodarna, denna återfinns i avdelning 12 i skogbruksplanen. Det finns även en nyckelbiotop benämnd barrskog av karaktär ”värdefull kärlväxtflora", denna återfinns inom avdelning 11 i skogsbruksplanen. Utöver dessa finns idag inga ytterligare områden med fornlämningar, höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Stuguns viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 3 500 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten sker i organiserad form inom jaktlag. Ägare till fastigheten har rätt till del i Viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2025-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fäbodvall

På fastigheten finns äldre enklare fäbodstuga. Stugan är uppförd i timmer och står på natursten. Plåttak och fönster av typ enkelglas.

Övriga byggnader

Finns även ett flertal äldre enklare timmerbyggnader vid Holmsjön av olika skick och karaktär. Samtliga byggnader är äldre och i sämre skick.

Byggnader på ofri grund

På fastigheten finns två jakt/fiskestugor med tillhörande förrådsbyggnad, belägna vid Holmsjön. Dessa byggnader står på så kallad ofri grund vilket betyder att dessa byggnader ägs av annan person än säljaren. Byggnaderna ingår således ej i denna försäljning. För mer information gällande detta vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Stugubyn 10:9

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 201,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Vatten 13,4 ha
Summa: 215,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 5 731 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Summa: 5 764 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 150 000 kr på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier