Kullsta

Växande skog i Hammarstrand
Areal: 97 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 600 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2024
Väl arronderad skogsfastighet i ett skifte med 9 133 m³sk varav 4 637 m³sk G1. Jakt i VVO på 3 000 ha.

Växtlig och trevlig skogsfastighet belägen i Kullsta, strax utanför Hammarstrand. Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skifte om ca 97,3 ha med stor andel gallring och växande ungskog. Totalt virkesförråd om 9 133 m³sk varav 4 637 m³sk är G1 skog och 1 929 m³sk är S2 skog. Fastigheten har ett genomsnittligt virkesförråd om 101 m³sk/ha och en för området hög medelbonitet om 4,2 m³sk/ha.

Fastigheten erbjuder:
– En bra kapitalplacering/investering med ung- och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Viss del äldre avverkningsbar skog som bör även kunna ge visst tillskott till löpande driftskostnader.
– Goda jaktmöjligheter i viltvårdsområde om ca 3 000 ha.

Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kullsta

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 8 bilder
Visa alla 8 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är en klassisk tillväxt fastighet med stor andel skog växande skog i yngre gallringsålder. Skogsbruksplanen har upprättats 2016 av Thorens skogstjänst och sedan uppdaterats genom fält inventering tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 90,8 ha och har ett virkesförråd om 9 133 m³sk varav 1 929 m³sk är S2 skog och 4 637 m³sk är G1 skog. Fastighetens åldersklassfördelning visar på skog i alla åldrar men med övervägande andel växande skog i åldrarna 10-50 år. Vidare har fastigheten en god medelbonitet om 4,2 m³sk/ha och ett genomsnittligt virkesförråd om 101 m³sk/ha. Trädslagsfördelning med tall (42 %), gran (45 %) och löv (13 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering. Detta avser avdelningarna nr 16, 17, 18 och omfattar ca 9,1 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns två naturvärdesobjekt benämnda å- eller bäckmiljö. Det finns även tre områden med nyckelbiotoper. Vid Kullsta fäbodar finns en biotop av typ örtrika bäckdråg med bäverpåverkan i objektet. Vid Värstebäckknösarna finns en biotop av typ barrnaturskog som ansluter till bäck, å eller älv. På skiftets södra del finns ett område med gransumpskog.

Jakt

Fastigheten ingår idag i viltvårdsområde som förfogar över ca 3 000 ha. Småviltsjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten sker i organiserad form inom jaktlag. Jaktlaget består för närvarande av 18 personer. För att erhålla full köttlott krävs en areal om 120 ha. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2025-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Vägar

Vägnätet i östra delen är mycket gott med korta avstånd till bestånden med väg genom skiftet. Fastigheten har andel i Kullsta Kånkbacks vägsamfällighet med en årlig vägavgift om ca 2 500 kr. Servitutsavtal finns gällande Puttmyrvägen.

Led

Skid- och vandringsled går över fastigheten, enligt nyttjanderättsavtal med Ragunda Hembygdsförening.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Kullsta 1:139

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 90,8 ha
Myr/kärr/mosse 5,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 97,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns fyra inteckningar om totalt 2 625 000 kr registrerade på fastigheten. Dessa är samintecknade med Kullsta 1:121. Inga inteckningar eller belåning kommer att medfölja försäljningsobjektet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier