Nordanstig

Jakträtt inom två vvon
Areal: 7 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 250 000 SEK
Anbudsdag: 26/5 2024
Två obebyggda skogsfastigheter utanför Harmånger och Hårte.

Har du tankar på att bli skogsägare eller vill du bara få möjlighet till mer jakt? Nu erbjuds två mindre obebyggda skogsfastigheter lämpliga som förstagångsköp eller tillköp. Fastigheterna är belägna i Harmånger och strax utanför Hårte i nordöstra Hälsingland, och kan köpas tillsammans eller var för sig beroende av intresse. Jättendals-böle 1:3 har en produktiv skogsmark om 2,3 ha vars volym uppgår till 218 m³sk och består uteslutande av skog i huggninsklass G1. På fastigheten finns övervägande del granskog men även tall och löv. Nordanå 2:7 består mestadels av löv och till övervägande del av björkskog. Produktiv skogsmark om 2,1 ha med ett virkesförråd om 181 m³sk bestående av såväl yngre som äldre skog.

Fastigheterna ingår i två olika viltvårdsområden med en samlad areal om ca 16 800 ha.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Nordanstig

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Olof Olsson och Jan Andersson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Skogsbruksplanerna är upprättade under april 2024 av Jan Andersson Skogstjänster.

Jättendals-Böle 1:3
Fastigheten finns mellan Sörfjärden och Hårte vars skogsmark består av ett sammanhängande skifte som utgörs av mestadels granskog mellan 40–49 år i huggningsklass G1. På fastighetens södra del återfinns ett område med myrmark som är delvis trädbevuxen. Enligt skogsbruksplanen består 2,3 ha av produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 218 m³sk, vilket motsvarar ca 95 m³sk/ha. Trädslagen består av gran 65%, tall 25% och löv 10%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 14 m³sk.

Nordanå 2:7
Fastigheten består av två skogsskiften Harmånger vars totala areal är 3,2 ha varav 2,1 ha utgörs av produktiv skogsmark. Fastigheten har ett bedömt virkesförråd om 181 m³sk med ett genomsnittligt förråd om 86 m³sk per år. Medelboniteten är 4,5 m³sk per ha och år vilket ger en årlig tillväxt om 11 m³sk per år. Skogstillståndet har en relativt jämn åldersklassfördelning med tyngdpunkt på ungskog med en ålder mellan 20–29 år. I huggningsklassen S1 uppgår den slutavverkningsbara virkesvolymen till 70 m³sk. Trädslagen fördelar sig på 40% Björk, 31% gran, 28% övrigt löv och 1 % tall.

Se de bifogade skogsbruksplanerna för mer information.

Åker- och betesmark

Nordanå 2:7
Fastighetens tillhörande inägomark uppgår till 0,8 ha enligt den upprättade skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jättendals-Böle 1:3
Fastigheten erbjuder möjligheter till jakt inom Jättendals viltvårdsområde som omfattar ca 9 300 ha, Småvilt bedrivs inom hela området medan älgjakten är uppdelad på tre jaktlag. Alla älgjaktlag jagar över hela området. För mer information, kontakta Sven-Olov Bergman på telefon 070-323 44 57.

Nordanå 2:7
Jakträtt inom Harmångers VVO som omfattar ca 7 500 ha, fördelat på ca 150 fastigheter. Se mer på hemsida: www.harmangersvvo.se

Fiske

Fisket i området runt Jättendals-Böle 1:3 administreras av Gnarps Fiskeområde. Se mer information på www.fiskaignarp.n.nu

Fisket i området runt Nordanå 2:7 administreras av Harmångers Fiskevårdsområde. Se mer information på www.fiskeiharmanger.se

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheterna. Källa: skogens pärlor och SeSverige

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor, fornsok.se

Vägar

Jättendals-Böle 1:3
Fastigheten har andel i Gnarps masugn GA:2 som avser väg Gruvvägen mellan Sörfjärden och Hårte.

Nordanå 2:7
Fastighet med god tillgänglighet via vägnät som omringar. Genom fastighetens östra skifte går länsväg 784. Se bifogad karta för översikt av bilvägar.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.​

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Nordanå 2:7 & Jättendals-Böle 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret:
Jättendals-Böle 1:3 - 2,840 ha
Nordanå 2:7 - 3,185 ha

Areal enligt skogsbruksplan (Jättendals-Böle 1:3):
Produktiv skogsmark - 2,3 ha
Impediment skog - 1,3 ha
Väg och kraftledning - 0,0 ha
Inägomark - 0,0 ha
Övrig landareal - 0,0 ha
Summa landareal 3,6 ha

Areal enligt skogsbruksplan (Nordanå 2:7):
Produktiv skogsmark - 2,1 ha
Impediment skog - 0,1 ha
Väg och kraftledning - 0,2 ha
Inägomark - 0,8 ha
Övrig landareal - 0,0 ha
Summa landareal 3,2 ha

Taxeringsvärde

Jättendals-Böle: 1:3
Typkod 199 (Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1000 kr), taxeringsvärde år 2023
Marksvärde - kr
Byggnadsvärde - kr
Summa - kr

Nordanå 2:7:
Typkod 110 (Lantbruksenhet, obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark - 30 000 kr
Åkermark - 25 000 kr
Summa 55 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier